Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
309z dziś
4064z ostatnich 7 dni
16438z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowo budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ORBE SP. Z O.O
Os. Stalowe 16/U1
31-922 Kraków
powiat: Kraków
509-388-298
zarzad.orbe@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190500
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowo budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj poprzedzonych opracowaniem koncepcji planowanych prac remontowo budowlanych do wykonania w zakresie adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony pożarowej realizowane w ramach projektu ,,Przyjazne Przedszkole" w Gminie Chełmiec w województwie małopolskim
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompletne wykonanie prac remontowo budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj poprzedzonych opracowaniem koncepcji planowanych prac remontowo budowlanych niezbędnych do wykonania w zakresie adaptacji pomieszczeń na placówkę wychowania przedszkolnego zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony pożarowej ( tj. ogólnobudowlanej i instalacyjnej w zakresie: centralnego ogrzewania, wody ciepłej, zimnej i hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych).
Cel zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie załączonego do zapytania ofertowego ( dokumentacji architektonicznej - załącznik) - dokonać precyzyjnej kalkulacji wartości zamówienia dotyczącą danej części, na którą będzie składać ofertę.
Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części lub na wszystkie.
Przedmiot zamówienia
CZĘŚĆ 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANWE I WYKOŃCZENIOWE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ.
Przewidywany zakres prac obejmuje w szczególności :
-przebudowanie obiektu wyburzenie starych ścian i postawienie nowych ścian w tym ścian działowych przeciwpożarowych,
-przeprowadzenia prac rozbiórkowych,
-skuwanie płytek,
-przeprowadzenie robót wewnątrz remontowych jak: tynki, gładzie, malowanie ścian i sufitów, licowanie ścian, wraz z pracami towarzyszącymi podłoża i posadzki, wymiana stolarki, wstawienie brakujących drzwi, wymiana drzwi na przeciw pożarowe, montaż kompletny toalet dla dzieci w tym montaż baterii, umywalek, brodzika, muszli wraz z montażem oddzielnych kabin,
-stworzenie na ścianach bajkowych rysunków artystycznych,
-położenie wykładziny obiektowej PCV - antypoślizgowej,
-położenie płytek ceramicznych antypoślizgowych na posadzce w pomieszczeniach sanitarnych,
-położenie płytek ceramicznych ściennych do wysokości 2,2m - przestrzeń nad płytkami malowana farbami akrylowymi.
CZĘŚĆ 2 ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE
Przewidywany zakres prac obejmuje:
-instalacje wewnętrzną ciepłej i zimnej wody,
-przebudowę przyłącza wod - kan,
-instalację sanitarną,
-instalację centralnego ogrzewania,
-instalację przeciw pożarową.
CZĘŚĆ 3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
Przewidywany zakres prac obejmuje remont/wymianę:
-instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z wymianą oświetlenia sztucznego na LED,
-instalacji gniazd wtykowych,
-instalacji oświetlenia normalnego i ewakuacyjnego,
-ochrona przeciwpożarowa instalacja przeciwprzepięciowa.

Kod CPV:
Usługi inżynieryjno - budowlane
71300000-8 - ( 71300000-1)
Roboty budowlane
45000000-7 - (45111300-1, 45400000-1, 45400000-5)
Roboty instalacyjne w budynkach
45300000-0 - (45310000-3, 45311200-2, 45332000-9, 45332000-3, 45332200-5)
Usługi artystyczne
92312000-1
Usługi projektów graficznych
79822500-7

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1190500, 4/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail na adres: zarzad.orbe@gmail.com
2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:
ORBE SP. Z O.O.,
Os. Stalowe 16/U1
31-922 Kraków
5. Termin składania ofert: do 14 dni od daty wystawienia ogłoszenia
6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Chełmiec
Harmonogram realizacji zamówienia
Do 06.08.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Potencjał techniczny
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz Ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzana i weryfikowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami:
- C - Cena: 80% (80pkt)
- T - Termin realizacji: 20% (20pkt)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100pkt - (100%)
a. Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie ze specyfikacją dla lokalu)
C= (Cm /Cb)*80 C- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb- Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b. Termin wykonania usługi
T= 10 punktów Punkty otrzyma oferta, w ramach której Wykonawca zobowiąże się do zakończenia wszystkich prac w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2019r.
T= 20 punktów Punkty otrzyma oferta, w ramach której Wykonawca zobowiąże się do zakończenia wszystkich prac w nieprzekraczalnym terminie do 26.07.2019r.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ORBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
os. Osiedle Bohaterów Września 1A
31-620 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
123767448
Fax
124420286
NIP
6783150723
Tytuł projektu
Przyjazne Przedszkole
Numer projektu
RPMP.10.01.02-12-0147/17-00
Załączniki

rzut lokalu
formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dagmara Magiera
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
509-388-298

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.