Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów elektronicznych

Przedmiot:

Dostawa elementów elektronicznych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 / 2007 611
agata.bartnik@ibemag.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące realizacji europejskiego projektu badawczego ogłoszonego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE (Reaearch Found for Coal and Steel) współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na:
Dostawę elementów elektronicznych w ramach projektu
,,Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą. INDIRES"
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów elektronicznych na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, do Centrum Usług Wspólnych/ Sekcja Obsługi Ekonomiczno - Technicznej (w godz. 7:30 - 15:00 poniedziałek - piątek) w ramach projektu ,,Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą. INDIRES".
2. Przedmiot zamówienia oraz ilości zostały określone w Załączniku nr 2 - Część 1, Część 2 i Część 3.
3. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być nieużywany, fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, w stanie nadającym się do użytkowania.
4. Na oferowany przedmiot zamówienia Zamawiający udziela gwarancji.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu zapytania usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
6. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek dostarczenia przedmiotu zamówienia, który nie spełnia deklarowanych przez Wykonawcę parametrów.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

CPV: 31711000-3

Dokument nr: CUW-CUE/AB-074-33/19

Składanie ofert:
Oferty należy składać mailowo na adres: agata.bartnik@ibemag.pl lub na faks: 32/ 2007-705.
7.Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019 r. o godzinie 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
7. Planowany termin dostawy: do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Wymagania:
10. Termin związania z ofertą: 30 dni.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1.1.Doświadczenie Wykonawcy-Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania;
b. Wykonawców powiązanych osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym;
c. Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferty wykluczone będą uznane za odrzucone.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
a. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie - Załącznik nr 3;
4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę metodą warunku: spełnia- nie spełnia.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
- kryterium ,,Cena":
a) znaczenie kryterium - 80 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Ceny":
Lcena = (Cmin/C)x80 pkt gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną C - cena w ofercie ocenianej
kryterium ,,Termin realizacji"
a) znaczenie kryterium - 20 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Termin realizacji" na podstawie przyznanej punktacji wg poniższych zasad:
o za termin realizacji do 5 dni - 20 punktów;
o za termin realizacji do 6 do 9 dni -10 punktów.
o za termin realizacji powyżej 10 dni - 0 punktów.
2. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Cena musi być podana w wartości netto i brutto w PLN.
5. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę na wypełnionym FORMULARZU OFERTOWYM - Załącznik nr 1.
2. Oferta będzie się składać z następujących załączników:
- Załącznik nr 2 - Część 1; Część 2; Część 3- Załącznik do FORMULARZA OFERTOWEGO;
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
- Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
3. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres Zamawiającego:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 40-189 Katowice ul. Leopolda 31 faks: 32/ 2007-705 lub
agata.bartnik@ibemag.pl
4.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem CUW-CUE/AB-074-33/19.
6.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
8.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
9.Wynagrodzenia będzie wypłacane Wykonawcy po podpisaniu końcowego protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury.
V. WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania oraz została uznana za najkorzystniejszą.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który został wybrany do realizacji zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
VI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy/zamówienia w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym zakresie:
a. Zmiany harmonogramu realizacji umowy z Wykonawcą wynikające z postanowień umowy Zamawiającego z organem dofinansującym, jeżeli ta umowa została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia.
VII. Postanowienia końcowe
1. Złożona przez Wykonawcę oferta stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom na korzyść Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.

Kontakt:
5.Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
Agata Bartnik, tel. 32 / 2007 611, agata.bartnik@ibemag.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.