Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród...

Przedmiot:

Wykonanie wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych - Badania energetyczne, Analiza izolacyjności termicznej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Partner Sp. z o.o
ul Przyszłości 20
70-893 Szczecin
powiat: Szczecin
509 955 782
b.jaworski@partner.szczecin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190559
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.1/2019 wykonanie wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych - Badania energetyczne, Analiza izolacyjności termicznej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w tym głównie w zakresie fizyki budowli i komfortu cieplnego ludzi. Podczas badań symulowane będzie różne środowisko termiczno-wilgotnościowe po obu stronach przegrody.
Usługa obejmuje:
1. Badania przygotowanych elementów ściennych/stropowych, w tym także z zamontowaną stolarką okienną lub drzwiową:
o Analiza izolacyjności termicznej,
o Badania energetyczne
2. Badania przygotowanych elementów dachowych, w tym także z zamontowaną stolarką:
o Analiza izolacyjności termicznej,
o Badania energetyczne
3. Analiza wpływu konstrukcji przegród obudowy zewnętrznej na zmianę rozkładu temperatury pomiędzy warstwami materiałowymi
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w tym głównie w zakresie fizyki budowli i komfortu cieplnego ludzi. Podczas badań symulowane będzie różne środowisko termiczno-wilgotnościowe po obu stronach przegrody.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w tym głównie w zakresie fizyki budowli i komfortu cieplnego ludzi. Podczas badań symulowane będzie różne środowisko termiczno-wilgotnościowe po obu stronach przegrody.

CPV: 73110000-6

Dokument nr: 1190559, 6/1.1/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie firmy Partner Sp. z o.o.,
ul. Przyszłości 20, 70-893 Szczecin

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie:
o elektronicznej na adres b.jaworski@partner.szczecin.pl
o lub w formie papierowej na adres Partner Sp. z o.o., ul Przyszłości 20, 70-893 Szczecin nie później niż do dnia 01.07.2019r. do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji usługi badawczej od 01.08.2019 do 31.10.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawcą usługi może być:
o Jednostka naukowo-badawcza posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz posiadająca siedzibę na terytorium RP.
Potencjał techniczny
o Oferent powinien dysponować akredytowanym laboratorium badawczym posiadać zasoby techniczne umożliwiające przeprowadzenie badań w tym niezbędny sprzęt laboratoryjny do wykonania zleconych badań:
o zespół komór klimatycznych do badań termiczno-wilgotnościowych - umożliwiający wykonanie dowolnych badań termiczno-wilgotnościowych gotowych wielowarstwowych elementów, takich jak ściany, stropy, dach, gdzie co najmniej jedna komora klimatyczna spełnia poniższe parametry:
- Pojemność min. 30 m3
- Wymiary wewnętrzne przestrzeni roboczej co najmniej 3300x3640x2560 mm (szer. x gł. x wys.) umożliwiające badanie elementów wielkogabarytowych
- Miejsce do zagospodarowania (wymiary w planie) min. 7,5 x 7,5 m.
- Otwór umożliwiający włożenie elementów o wymiarach min. 2000 x 2000 mm.
- Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 30 kN/m2.
- Zakres temperatury powietrza od -30 oC do +80 oC, ? 1,0 oC.
- Szybkość zmian temperatury. +1,5 oC/min (grzanie), 0,5 oC/min (chłodzenie).
- Wilgotność względna powietrza od 10 % do 95 %, dokładność ?3 %.
- Zakres punktu rosy od +4 do +75 oC.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent powinien posiadać wykwalifikowane zasoby kadrowe:
o Kierownik zespołu:
- Stopień naukowy min. doktor habilitowany nauk technicznych
- Dyscyplina naukowa: budownictwo
- Dorobek naukowy w zakresie budownictwa, tj. min. 5 publikacji naukowych krajowych i/lub zagranicznych;
- Realizacja min. 3 projektów badawczych krajowych i/lub zagranicznych z dziedziny budownictwa
o Członkowie zespołu (5 osób) posiadający doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, a ponadto:
- Co najmniej jeden członek musi posiadać stopień naukowy doktora
- Dyscyplina naukowa: budownictwo
- Udział w co najmniej 3 projektach badawczych z dziedziny budownictwa
Dodatkowe warunki
Informacje dodatkowe:
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
o odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
o zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,
o unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne
okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,
4. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty,
5. Cenę całkowitą netto i brutto,
6. Warunki i termin płatności,
7. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
8. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
9. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 100
Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PC = (CN/CR) X 100, gdzie:
PC - liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
CN - najniższa zaoferowana cena
CR - cena z rozpatrywanej oferty
100 - waga kryterium
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Przyszłości 20
70-893 Szczecin
zachodniopomorskie , Szczecin
Numer telefonu
509 955 782
Fax
914621420
NIP
9552027289
Tytuł projektu
Innowacyjne badania zintegrowania budynków mieszkalnych typu ,,ZEB" z założeniami budownictwa zrównoważonego na terenie Europy Wschodniej - technologia systemowego budownictwa drewnianego do budowy obiektów typu ZEOZ ,,Zero energetyczny obiekt zrównoważony"
Numer projektu
RPZP.01.01.00-32-0009/18-00
Inne źródła finansowania
Realizacja zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartłomiej Jaworski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
509 955 782

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.