Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 82 5652070, faks 825 652 254
monika.hurko@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulicy Kolejowej w Chełmie w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kolejowej w Chełmie w ramach realizacji projektu pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka". 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kolejowej w Chełmie na odcinku od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego do ulicy Przemysłowej (odc. dł. 1130 m) wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem, odwodnieniem, robotami branży telekomunikacyjnej, usunięciem kolizji z uzbrojeniem terenu) oraz organizacją ruchu drogowego. 4. Szczegółowy zakres robót oraz pełny zakres i warunki realizacji określa: 1) dokumentacja projektowa, tj. w szczególności: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) przedmiary robót, d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ, 2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca Polskie Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót - stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ 3) Istotne postanowienia umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. 5. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Zamawiającego należy protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni od daty złożenia Zamawiającemu kompletu oświadczeń kierownika budowy oraz kierowników robót o przyjęciu obowiązków - zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 6. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, uzgodnieniami z właścicielami infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Kolejowej, 2) ustanowienie oraz zapewnienie stałej obecności na budowie kierownika budowy branży drogowej oraz kierowników robót branżowych, 3) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych - w min. 4 egz. papierowych, 4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej dla zadania, 5) zapewnienie nadzoru nad wycinką drzew przez specjalistę ornitologa (kontrola pod kątem występowania miejsc gniazdowania ptaków), 6) zaopatrzenie terenu budowy w wodę, energię elektryczną, ogrodzenie oraz pozostałe niezbędne elementy terenu budowy - kosztem i staraniem Wykonawcy, 7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie wszelkich urządzeń i materiałów pomocniczych w wyznaczonym miejscu, bieżące usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów, 8) dokonanie lokalizacji istniejącego uzbrojenia przed przystąpieniem do prowadzenia robót za pomocą technik bezwykopowych (np. lokalizatorów uzbrojenia podziemnego), 9) zabezpieczenie terenu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) organizowanie narad technicznych, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia narady. Protokół z rady budowy będzie sporządzany każdorazowo, gdy w opinii Zamawiającego lub Wykonawcy zaistnieją okoliczności wykraczające poza zakres opisany w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953), 11) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych, niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami oraz przepisami w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie właściwego branżowo Inspektora Nadzoru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezależnych, systematycznych badań, pomiarów, prób oraz sprawdzeń w celu kontroli prawidłowego wykonania zamówienia, 12) informowanie właściwego branżowo Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót zanikających oraz o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz przedkładanie właściwemu branżowo Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru. W przypadku braku możliwości dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, 13) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej m.in. z przepisów o systemie oceny zgodności i o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Akceptacja materiałów do wbudowania będzie następować na 7 dni przed ich wbudowaniem. Zastosowane materiały i urządzenia będą oznakowane znakiem CE lub B. Wykonawca będzie gromadził aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub etykiety ze znakiem CE lub B z partii materiałów dostarczonych na budowę, w celu ich dołączenia do dokumentacji powykonawczej. Prawidłowe, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami etykiety, będą uważane za spełniające wymogi deklaracji zgodności na wyrób budowlany. Roboty budowlane muszą zostać wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub aprobatami technicznymi (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane), 14) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy) oraz dokonywanie jego aktualizacji na każde żądanie Zamawiającego, 15) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa wprowadzonych na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń itp.) w należytym stanie technicznym oraz w sposób zapewniający ich stałą widoczność, a także ich korekta wynikająca z postępu robót, 16) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na czas od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego robót, na sumę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające jej zawarcie. Dokument ubezpieczenia powinien obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowaną umowę. Zamawiający powinien być ujęty w dokumencie ubezpieczenia jako współubezpieczony. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do prowadzenia robót, jeśli nie przedstawi Zamawiającemu wymaganych dokumentów ww. ubezpieczenia wraz z opisem treści klauzul (w tym wyłączeń odpowiedzialności), 17) wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów, 18) zapewnienie własnym kosztem i staraniem transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji - Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, 19) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych) z zapewnieniem nadzoru właścicielskiego włącznie, 20) zastosowanie niezbędnych możliwych środków celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich, prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 21) bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót, 22) uregulowanie należności za badania, o których mowa w § 2 ust. 5 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca dokona zapłaty należności za wykonane badania, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury VAT, wystawionej przez laboratorium, w której zostanie wskazany jako płatnik. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty za wykonane badania i potrąci kwotę zapłaconych należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 23) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA bezszwowo. Przy szerokości jezdni powyżej 7 metrów dopuszcza się wykonanie łączenia za pomocą taśmy termoplastycznej, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający wymaga certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji dla wytwórni mas bitumicznych oraz produkowanych w niej mieszanek mineralno - asfaltowych, 24) Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych (zewnętrznych) na odcinku przebudowywanej drogi w Chełmie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi działań promocyjnych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, w tym: - tablice dwustronne - konstrukcja wolnostojąca; - pełen kolor; - wymiary tablic: 80-120 cm; - materiał: konstrukcja stalowa; - rodzaj konstrukcji: związana z gruntem; - gwarancja: 24 miesiące; - dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby tablice informacyjne spełniały wszystkie wymagania przewidziane dla tablic pamiątkowych tak, aby można było pozostawić je jako tablice pamiątkowe. Link do wytycznych dotyczących działań promocyjnych: https://www.pbu2020.eu/files/uploads/visibilty_book%20of%20the%20sign/PL_Visibililty%20Guidelines.pdf 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie czynności robotnika budowlanego przy realizacji robót budowlanych wskazanych w pkt. A.III.3 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 6 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)

CPV: 45233120-6,45111200-0,45111300-1,45233222-1,45231400-9,45231300-8,45232000-2,45314000-1,45233290-8,45233221-4

Dokument nr: 545694-N-2019, DIR-PFE.042.4.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umchelm.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Urzędu Miasta Chełm, parter, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto , polegającą na wykonaniu budowy/przebudowy/remontu drogi o nawierzchni utwardzonej. W przypadku innych walut wartość wykonanej roboty budowlanej należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 osobami w tym: - co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania drogowymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia. - co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania elektrycznymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia. - co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania sanitarnymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia. - co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania telekomunikacyjnymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór druku wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór druku wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.5-7 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. A.VI.10 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oferta musi zawierać kalkulację ceny lub kosztorys ofertowy sporządzoną wg zasad i wymogów określonych w pkt. A.XII SIWZ. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy. 7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy powinno być złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540). 9. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy). 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. A.XI.11 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.