Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 3002300, faks 58 3014318
przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowych w Jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku: 1. wykonanie robót remontowych w budynku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowym w Gdańsku ul. Opłotki 1, polegających na wymianie świetlików na dachu budynku (hala niższa), 2. wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Skarbowego w Wejherowie ul. Sobieskiego 346, polegających na remoncie Sali operacyjnej, 3. wykonanie robót remontowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie okien drewnianych na IV piętrze w budynku, 4. wykonanie robót remontowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie posadzki z płytek na tarasie
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót remontowych w Jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku: Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdańsku ul. Opłotki 1, polegających na wymianie świetlików na dachu budynku hala niższa, Urzędzie Skarbowym w Wejherowie ul. Sobieskiego 346, polegających na remoncie Sali operacyjnej, Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie okien drewnianych na IV piętrze w budynku, Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie posadzki z płytek na tarasie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: a) Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4, b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w przedmiarach i dokumentacji stanowiących Załączniki nr: 1A, 1B, 1C, 1D do SIWZ. c) Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w Istotnych Postanowieniach Umowy, które zostaną wprowadzone do treści Umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na następujące cztery części: a) Część nr 1 zamówienia - wykonanie robót remontowych w budynku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowym w Gdańsku ul. Opłotki 1 polegających na wymianie świetlików na dachu budynku hala niższa, b) Część nr 2 zamówienia - wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Skarbowego w Wejherowie ul. Sobieskiego 346, polegających na remoncie Sali operacyjnej, c) Część nr 3 zamówienia - wykonanie robót remontowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie okien drewnianych na IV piętrze w budynku, d) Część nr 4 zamówienia - wykonanie robót remontowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie posadzki z płytek na tarasie. Wykonawcy mogą składać ofertę zarówno na wybraną jedną dowolną część zamówienia lub na dwie dowolne części zamówienia lub na trzy dowolne części zamówienia lub na wszystkie cztery części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zadbał o zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych w taki sposób, aby wykonywane prace odbywały się bez wpływu na funkcjonowanie i pracę Urzędu; niezbędne jest wyeliminowanie ryzyka możliwości wystąpienia upadku przedmiotów z wysokości lub wystąpienia innych zagrożeń mogących mieć wpływ na zdrowie lub życie. Strefy niebezpieczne występujące podczas prowadzenie robót remontowych, należy odpowiednio wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług, zabezpieczenie mienia i bezpieczeństwa w ramach posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z postanowieniami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986, 2215 z późn.zm. oraz z 2019r. poz. 53, 730 z póżn.zm.) oraz spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 51, 630, 695, 730 z późn.zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244 oraz z 2019r. poz. 80 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986, 2215 z późn.zm. oraz z 2019r. poz. 53, 730 z póżn.zm.). Przedmiary robót nie stanowią o zakresie przedmiotu zamówienia, a są jedynie uzupełniającym źródłem informacji; nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do określenia ceny oferty. Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie i nie mogą wpływać na użytkowanie budynku. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wszelkie roboty budowlane oraz zainstalowaną stolarkę okienną oraz świetliki na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia następnego po podpisaniu przez Strony Umowy tj. Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego o bezusterkowym wykonania robót. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej i dokładnie zapoznali się z terenem i obiektami ww. Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu niezbędnych robót do wykonania poszczególnych zadań. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia za kwotę umówionego wynagrodzenia ryczałtowego z własnych materiałów i własnymi środkami oraz, że zastosowane w pracach remontowych materiały posiadają niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub atesty, są zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, oraz że są zgodne z właściwymi przepisami i dokumentacją

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót remontowych w budynku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowym w Gdańsku ul. Opłotki 1, polegających na wymianie świetlików na dachu budynku (hala niższa).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: demontaż istniejących świetlików dachowych, rozszklenie otworów okiennych i rozebranie konstrukcji stalowej świetlików, rozebranie obróbek blacharskich murków ogniowych, wywóz i utylizacja elementów świetlików po rozbiórce, naprawa podłoża betonowego wyrównanie cokołów pod osadzenie nowych świetlików, montaż nowych świetlików z pokryciem poliwęglanowym kopułowych płaskich lub łukowych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, certyfikaty, aprobaty, protokoły na zastosowane materiały i konstrukcje świetlików, uzupełnienie papy dachowej przy cokołach i podstawach świetlików, wszystkie niezbędne prace związane z wymianą świetlików, w tym obróbka cokołów pod świetlikami, obróbka blacharska oraz przywrócenie do stanu pierwotnego dachu po obróbkach. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421132-8, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres dodatkowej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Skarbowego w Wejherowie ul. Sobieskiego 346, polegających na remoncie Sali operacyjnej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: zabezpieczenie podłóg folią wystawienie mebli, demontaż opraw oświetleniowych, likwidacja zacieków, zerwanie posadzki z płytek, usunięcie wykładziny dywanowej, demontaż sufitu podwieszanego, demontaż oraz ponowny montaż osprzętu elektrycznego (czujki, sygnalizatory itp.), demontaż oraz ponowny montaż instalacji komputerowej w zabudowach meblowych, ułożenie nowej posadzki z terakoty oraz z wykładziny dywanowej z płytek 50x50 cm - kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykładzinę należy ułożyć w pomieszczeniach: 1,14, 1,19 1,20, 1,21, 2,22, 1,23 (w części nie będącej powierzchnią ruchu) 1,24 (w części nie będącej powierzchnią ruchu). Terakotę należy ułożyć w pomieszczeniach: 1,14, 1,23 (w części będącej powierzchnią ruchu), 1,24 (w części będącej powierzchnią ruchu), wykonanie sufitu podwieszanego, obudowa belek i podciągów, przygotowanie ścian pod malowanie oraz dwukrotne malowanie - kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z wizualizacją Krajowej Administracji Skarbowej, montaż oświetlenia LED natynkowego (nad stanowiskami pracy należy uzyskać natężenie światła minimum 500 lux), montaż zdemontowanych zabudów meblowych, wyniesienie i ponowne wniesienie zabudów meblowych, montaż drzwi przesuwnych w pomieszczeniu socjalnym, roboty towarzyszące konieczne do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlana. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45450000-6, 45442100-8, 44112200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres dodatkowej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie robót remontowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie okien drewnianych na IV piętrze w budynku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: zabezpieczenie podłóg folią, wykucie ościeżnic drewnianych i podokienników, rozebranie obróbek blacharskich, montaż okien drewnianych jednodzielnych dwurzędowych trójszybowych fabrycznie wykończonych ze szprosami drewnianymi zewnętrznymi. Jedno skrzydło rozwierane, drugie rozwierano-uchylne, okna winny być zgodne z wyglądem okien zdemontowanych (uzgodnionych z konserwatorem zabytków). Wymóg ten wynika z posadowienia budynku w strefie ochrony konserwatora zabytków. Nowe okna muszą nawiązywać o istniejący zdemontowanych. Wygląd musi zachować spójność architektoniczną kamienic i ich sąsiedztwa. Ilość okien do wymiany 19 sztuk, osadzenie nowych podokienników (parapetów wewnętrznych), montaż nowych obróbek blacharskich ocynkowanej zewnętrznych wnęk okiennych, montaż nowych obróbek blacharskich ocynkowanej (parapetów zewnętrznych), obróbka wnęk okiennych w tym m.in. szpachlowanie malowanie, roboty towarzyszące konieczne do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlana. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421000-4, 45421132-8, 45421112-2, 45450000-6, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres dodatkowej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie robót remontowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, polegających na wymianie posadzki z płytek na tarasie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, gruntowanie podłoża ułożenie warstwy wyrównującej, izolacyjnej, ułożenie izolacji przeciwwodnej, taśm uszczelniających, wykonanie posadzki z płytek 30x30 mrozoodpornych antypoślizgowych, wykonanie cokolików, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie dylatacji, wykonanie próby szczelności, roboty towarzyszące konieczne do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlana. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45431100-8, 45400000-1, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres dodatkowej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45421000-4,45421132-8,45421112-2,45400000-1,45450000-6,45442100-8,45320000-6,45300000-0,44112200-0,45431100-8

Dokument nr: 557375-N-2019, 2201-ILN-2.260.13.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.pomorskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w formie papierowej, dostarczone osobiście, drogą pocztową lub kurierską
Adres:
Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk, sekretariat - pokój nr 202, II piętro.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 b pkt 3 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej: 1. dla części nr 1 przedmiotu zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej dwie umowy na roboty budowlane polegające na wymianie świetlików na dachu budynku lub wymianie okien, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto) każda z umów, 2. dla części nr 2 przedmiotu zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej dwie umowy na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych i wykończeniowych wewnątrz budynku takich jak: roboty instalacyjne, montażowe, malarskie, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto) każda z umów, 3. dla części nr 3 przedmiotu zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej dwie umowy na roboty budowlane polegające na wymianie świetlików na dachu budynku lub wymianie okien, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto) każda z umów, 4. dla części nr 4 przedmiotu zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej dwie umowy na roboty budowlane polegające na wymianie posadzki z płytek wewnątrz lub na zewnątrz budynku, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto) każda z umów. Wykonawca składając ofertę na daną część zamówienia, tj. na jedną dowolną część zamówienia lub na dwie dowolne części zamówienia lub na trzy dowolne części zamówienia lub na cztery części zamówienia, zobowiązany jest do wykazania spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu określonej przez Zamawiającego dla danej części zamówienia, na którą składa ofertę. Powyższy warunek dotyczy również Wykonawców, którzy składają ofertę na jedną dowolną część zamówienia lub na dwie dowolne części zamówienia lub na trzy dowolne części zamówienia lub na cztery części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 2. W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b Ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) Wykazu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 A do SIWZ, tj.: Wykonawca wykaże należyte wykonanie, co najmniej dwóch umów dotyczących świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające należyte wykonanie umów, o których mowa w pkt 8.2.2 SIWZ, w szczególności potwierdzające realizację umów zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w oryginale oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres dodatkowej gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.