Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych

Przedmiot:

Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła
powiat: pilski
tel. 67/250-00-26, tel. 94/374-09-71
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Piła
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile - Obiekt Wałcz i Obiekt Szczecinek"
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia.
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:
1) kosztorys ofertowy
2) wykaz budowli podlegających eksploatacji
3) zakres obowiązków strażnika melioracyjnego

Dokument nr: BD.ZPU.2.281.8.2019

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.06.2019 roku, do godziny 11.00, w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019-31.12.2019 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert:
a) CENA - 60 %
b) CZAS REAKCJI Wykonawcy na pilne polecenie Zamawiającego - 40 %
a) W kryterium ,,CENA" zastosowany będzie następujący wzór: C = [C min / C bad] x 60
gdzie: C - liczba punktów za cenę C min - najniższa cena ofertowa C bad - cena oferty badanej Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium ,,Cena" to 60 pkt
b) W kryterium ,,CZAS REAKCJI" Wykonawcy na pilne polecenie Zamawiającego, Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
o Wykonawca, którego czas reakcji na pilne polecenie Zamawiającego będzie do 3 godzin - uzyska 40 pkt.
o Wykonawca, którego czas reakcji na pilne polecenie Zamawiającego będzie do 6 godzin - uzyska 30 pkt.
o Wykonawca, którego czas reakcji na pilne polecenie Zamawiającego będzie do 8 godzin - uzyska 20 pkt.
o Wykonawca, którego czas reakcji na pilne polecenie Zamawiającego będzie powyżej 8 godzin - uzyska 0 pkt. Oferta z najkrótszym CZASEM REAKCJI Wykonawcy na pilne polecenie Zamawiającego tj. do 3 godzin otrzyma 40 punktów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez ofertę: WAGA OFERTY = CENA + CZAS REAKCJI Wykonawcy na pilne polecenie Zamawiającego
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji zezwolenia)-. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane)-, nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
a. Cena oferty jest wielkością kosztorysową z doliczonym aktualnie obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT.
b. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w ,,Formularzu ofertowym"
c. Cena musi być wyliczona w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
d. Cena dla każdej części (obiektu) zamówienia winna być określona odrębnie.
e. Cenę oferty, należy ustalić w oparciu o kosztorysy ofertowe dla obiektów. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
f. Ceny tych samych składników cenotwórczych oraz narzuty kosztów pośrednich (R, M, S, Ko, Z, Kz) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych.
g. Zakres prac, który jest podstawą do określenia ceny ofertowej musi być zgodny z zakresami prac ujętymi w kosztorysach ofertowych.
h. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
i. Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty).
j. Pozycje w kosztorysie ofertowym, przy którym nie zostaną podane ceny za ich wykonanie nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie ofertowym.
k. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy , z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy BD.ZPU.2.281.8.2019" Kompletna oferta musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy i kosztorys ofertowy.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budowli podlegających eksploatacji na terenie ZZ w Pile celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. Wizję lokalną dokonuje Wykonawca na własny koszt.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Obiekt Wałcz - Krzysztof Seweryniak tel. 67/250-00-26 Obiekt Szczecinek - Krzysztof Żuprański tel. 94/374-09-71

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.