Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie wód i urządzeń hydrotechnicznych

Przedmiot:

Utrzymanie wód i urządzeń hydrotechnicznych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
ul. Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel.: +48 684527601, Faks: +48 683270208
jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie wód i urządzeń hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego w Słubicach z podziałem na 6 części

Numer referencyjny: WR.ROZ.281.127.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących robót utrzymaniowych z podziałem na 6 części:

Część 1: Kanał Luboński w km 0,000 - 0+600 oraz 2+000 - 7+720, gm. Cybinka; Kanał C Kłopot w km 0+000 - 7+060, gm. Cybinka; Kanał B Grzmiąca w km 0+000 - 4+526, gm. Cybinka

Część 2: Kanał Cybinka w km 5+900 - 17+420, gm. Cybinka

Część 3: Kanał A Świecko w km 0+000 - 3+845, gm. Słubice; Kanał B Świecko w km 0+000 - 3+600, gm. Słubice

Część 4: Rzeka Ilanka w km 32+105 - 38+128, gm. Rzepin

Część 5: Kanał A Kolonia Drzewce w km 1+000 - 1+640 oraz 1+813 - 2+443, gm. Torzym; Kanał B Kolonia Drzewce w km 0+000 - 0+300, gm. Torzym

Część 6: Śluza wałowa na Kanale Lubońskim w km 0+080, gm. Cybinka

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 267 038.16 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kanał Luboński w km 0,000 - 0+600 oraz 2+000 - 7+720, gm. Cybinka; Kanał C Kłopot w km 0+000 - 7+060, gm. Cybinka; Kanał B Grzmiąca w km 0+000 - 4+526, gm. Cybinka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu wód położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Słubicach. Roboty będą polegały na mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, mechanicznym wykaszaniu porostów ze skarp, usuwaniu namułów oraz ścinaniu krzewów i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 66 414.62 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2019
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Jednostka realizująca postępowanie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)

III. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęp., o której mowa w art. 93 ust. 1a

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kanał Cybinka w km 5+900 - 17+420

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu wód położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Słubicach. Roboty będą polegały na mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, mechanicznym wykaszaniu porostów ze skarp oraz ścinaniu krzewów i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 368.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2019
Koniec: 29/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)

II. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęp., o której mowa w art. 93 ust. 1a

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kanał A Świecko w km 0+000 - 3+845, gm. Słubice; Kanał B Świecko w km 0+000 - 3+600, gm. Słubice

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu wód położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Słubicach. Roboty będą polegały na mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie kosiarką pływającą, mechanicznym wykaszaniu porostów ze skarp oraz ścinaniu krzewów i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 530.21 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/09/2019
Koniec: 15/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)

II. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęp., o której mowa w art. 93 ust. 1a

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rzeka Ilanka w km 32+105 - 38+500

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu wód położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Słubicach. Roboty będą polegały na mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie koparką i kosiarką pływającą, udrażnianiu wód poprzez usuwanie zatorów oraz ręcznym wykaszaniu porostów ze skarp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 87 886.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2019
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych)

II. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęp., o której mowa w art. 93 ust. 1a

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kanał A Kolonia Drzewce w km 1+000 - 1+640 oraz 1+813 - 2+443, gm. Torzym; Kanał B Kolonia Drzewce w km 0+000 - 0+300, gm. Torzym

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu wód położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Słubicach. Roboty będą polegały na ręcznym wykaszaniu porostów ze skarp, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu namułów, ścinaniu krzaków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 859.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2019
Koniec: 17/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

II. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęp., o której mowa w art. 93 ust. 1a

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Śluza wałowa na Kanale Lubońskim w km 0+080, gm. Cybinka

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych położonych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Słubicach. Roboty będą polegały na demontażu elementów ruchomych zasuwy i montaż nowych elementów zasuwy oraz uzupełnieniu elementów metalowych zasuwy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 978.42 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/09/2019
Koniec: 16/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)

II. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęp., o której mowa w art. 93 ust. 1a

CPV: 90721800

Dokument nr: 277531-2019, WR.ROZ.281.127.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, POLSKA, pokój nr 402

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Słubicach

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/09/2019

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Tyrlik
Tel.: +48 684527601
E-mail: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Faks: +48 683270208
Kod NUTS: PL91

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.