Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
348z dziś
4104z ostatnich 7 dni
16477z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych oraz przekazanie praw autorskich...

Przedmiot:

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji, dostarczenie i udzielenie licencji na program komp. do odczytu

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energa-Operator SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: +48 723303724
katarzyna.kukulska2@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w siwz
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji, dostarczenie i udzielenie licencji na program komp. do odczytu

Numer referencyjny: P/1/0050/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72319000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji, a także dostarczenie i udzielenie licencji na program komputerowy do odczytu w latach 2020-2021. 2. W zakres zamówienia podstawowego wchodzi: 2.1. Wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 28 668,20 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA w rozbiciu na poszczególne etapy jak wskazano w Informacji i wymaganiach (IW) oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji. ...

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w treści ogłoszenia z pozostałymi informacjami należy zapoznać się na stronie http://zakupy.energa-operator.pl - dokument Informacje i wymagania

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72319000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL92
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji, a także dostarczenie i udzielenie licencji na program komputerowy do odczytu w latach 2020-2021. 2. W zakres zamówienia podstawowego wchodzi: 2.1. Wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 28 668,20 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA w rozbiciu na poszczególne etapy jak wskazano w Informacji i wymaganiach oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji. 3. W zakres zamówienia opcjonalnego wchodzi: 3.1. wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 2 866,8 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji; 3.2. udzielenie do 42 licencji na program komputerowy do odczytu wraz z zapewnieniem usługi utrzymania zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Informacji i wymagań; 3.3. przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania w etapach i lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 14 do Informacji i wymagań; 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Informacji i wymagań - Określenie przedmiotu zamówienia. 5. Ostateczne terminy realizacji poszczególnych Etapów zamówienia podstawowego: 5.1. Maksymalnie do 17.7.2020 r. - Etap I. W Etap I wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej w zakresie: - Rejestracji obrazu (zdjęcia wraz z inspekcją termowizyjną), - Raportów z oględzin (karty oględzin) zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 do Informacji i wymagań, w postaci papierowej i elektronicznej, umieszczonej na przenośnych dyskach twardych z interfejsem USB min. 3.0 w podziale na poszczególne Rejony Dystrybucji w zakresie sieci SN wskazanej na 2020 r. oraz poszczególne Wydziały Zarządzania Usługami Sieciowymi (MZE) w poszczególnych Oddziałach Zamawiającego w zakresie linii WN wskazanych na 2020 r. 5.2 Maksymalnie do 31.8.2020 r. - Etap II. W Etap II wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej dla linii SN i WN wskazanych na 2020 r. w zakresie: - Sklasyfikowany przestrzenny model terenu linii pozyskany za pomocą lotniczego skaningu laserowego, - Zwektoryzowanie konstrukcji wsporczych i przewodów fazowych, odgromowych i światłowodowych, - Ortofotomapa w korytarzu linii elektroenergetycznej, - Raporty priorytetów wycinki drzew, - Raporty odległości linii energetycznych do innych obiektów, - Raporty wychylenia słupów (tylko linie SN), - Raporty pojedynczych drzew, 5.3 Maksymalnie do 16.7.2021 r. - Etap III. W Etap III wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej w zakresie: - Rejestracji obrazu (zdjęcia, wraz z inspekcja termowizyjna), - Raportów z oględzin (karty oględzin) zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 do Informacji i wymagań, w postaci papierowej i elektronicznej, umieszczonej na przenośnych dyskach twardych z interfejsem USB min. 3.0 w podziale na poszczególne Rejony Dystrybucji w zakresie sieci SN wskazanej na 2021 r. oraz poszczególne Wydziały Zarządzania Usługami Sieciowymi (MZE) w poszczególnych Oddziałach Zamawiającego w zakresie linii WN wskazanych na 2021 r. 5.4 Maksymalnie do 31.8.2021 r. - Etap IV. W Etap IV wchodzi dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznej dla linii SN i WN wskazanych na 2021 r. w zakresie: - Sklasyfikowany przestrzenny model terenu linii pozyskany za pomocą lotniczego skaningu laserowego, - Zwektoryzowanie konstrukcji wsporczych i przewodów fazowych, odgromowych i światłowodowych, - Ortofotomapa w korytarzu linii elektroenergetycznej, - Raporty priorytetów wycinki drzew ...

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w treści ogłoszenia z pozostałymi informacjami należy zapoznać się na stronie http://zakupy.energa-operator.pl - dokument Informacje i wymagania

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2020
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 6
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie niższa od wskazanej w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie ustanawia kryteriów selekcji w przedmiotowym postępowaniu.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na Platformie Zakupowej następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1.1 aktualne na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu (dalej JEDZ) - wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do Informacji i wymagań (IW). Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 powinno zostać wypełnione zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 12 do IW. Zamawiający dopuszcza przesłanie danych w formacie pdf, doc, docx. 1.2 Oświadczenia JEDZ: 1.2.1 dotyczące podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp; 1.2.2 wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 1.3 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do IW. 1.4 Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub pozostałych oświadczeń. 1.6 Dokumenty wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. 2 Wykonawca w terminie 3 dni od poinformowania Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IW. 3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających: 3.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 3.2 brak podstaw do wykluczenia. 4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty: 4.1. wykaz usług - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IW, o których mowa w Dziale 6 pkt 1.3.1, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4.2. wykaz dostaw - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IW;

Cd. sekcja III.1.2

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W zakres zamówienia opcjonalnego wchodzi: 1.1. wykonanie dokumentacji sieci napowietrznych Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przy wykorzystaniu technologii oblotów linii energetycznych o łącznej długości 2 866,8 km na terenie Oddziałów Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji; 1.2. udzielenie do 42 licencji na program komputerowy do odczytu wraz z zapewnieniem usługi utrzymania zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Informacji i wymagań; 1.3. przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania w etapach i lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 14 do Informacji i wymagań. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Informacji i wymagań - Określenie przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 72319000

Dokument nr: 278579-2019, P/1/0050/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej: 1) Aukcja zostanie przeprowadzana z użyciem Platformy Aukcyjnej Marketplanet na stronie https://zakupy.marketplanet.pl; 2) Regulamin Platformy Aukcyjnej Marketplanet i Regulamin aukcji zostanie przedstawiony do jednokrotnej akceptacji na Platformie Aukcyjnej Marketplanet.

Pozostałe informacje: http://zakupy.energa-operator.pl

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Energa-Operator SA
5830001190
ul. Marynarki Polskiej 130
Gdańsk
80-557
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kukulska
Tel.: +48 723303724
E-mail: katarzyna.kukulska2@energa.pl
Kod NUTS: PL61

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.