Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przyczółka zachodniego promu

Przedmiot:

Remont przyczółka zachodniego promu

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 587 379 565, faks 587 379 332
pois_mk@portgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 30.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przyczółka zachodniego promu Wisłoujście w Porcie Gdańsk
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przyczółka zachodniego promu Wisłoujście wraz z kierownicą północną. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: wykaz dokumentacji projektowej zamieszczony jest w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ

CPV: 45200000-9

Dokument nr: 552463-N-2019, NPR/IUH/2019/032

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. przy ul. Zamknięta 18 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w punkcie 11.2 SIWZ.
Adres:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta 18, Sekcja Przetargów. Złożenie w Kancelarii Ogólnej - pokój nr 10B.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-05, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnienie ww warunku udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnienie ww warunku udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 5.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ. 5.2.2. Wykaz, co najmniej dwóch robót budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN netto (bez VAT) polegających na wykonaniu remontu morskich budowli hydrotechnicznych. Jedna z robót musi dotyczyć wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcji tej budowli znajdujących się pod wodą w warunkach sucho-powietrznych. Za morskie budowle hydrotechniczne zostaną uznane budowle odpowiadające wymaganiom określonym w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1.06.1998r (Dz.U. z 1998r, nr 101 poz. 645). Roboty budowlane uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotu na rzecz którego zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów wskazujących, że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana jest data odbioru robót. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3C do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy (zawierające wykaz potwierdzający nabycie doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego) złożone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3D do SIWZ, że do realizacji przedmiotu umowy będzie dysponować następującą osobą (lub osobami): - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i będącym członkiem właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. Posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi - w okresie ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika budowy w przynajmniej dwóch robotach polegających na remoncie morskich budowli hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN netto (bez VAT) każda, oraz dwóch robotach w zakres których wchodziło wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych zgodnie z założeniami w pkt. 4.3 OPZ o wartości nie mniejszej niż 150.000 PLN netto (bez VAT) każda. - osobą posiadającą uprawienia Inspektora prac antykorozyjnych IBIM lub FROSIO stopień III lub NACE stopień II. 5.2.3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3C do SIWZ. Oświadczenie o dysponowaniu osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia złożone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3D do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę należy przygotować według wzoru Formularza oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ. Do formularza oferty załączyć należy: 10.2.1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej - załączyć oryginał dowodu potwierdzającego wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zamawiającego albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu. W przypadku wadium wnoszonego w formie określonej w pkt. 8.3.- załączyć kopię i oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 10.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu wymagane na podstawie punktu 6.1. 10.2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.12. 10.2.4. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy a nie osobę / osoby których uprawnienie do jej podpisania wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 10.2.5. Formularz cenowy sporządzony wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2A do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.