Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty modernizacyjne w Żłobku

Przedmiot:

Roboty modernizacyjne w Żłobku

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Żłobek Miejski Nr 1 w Bytomiu
ul. Łużycka 6a
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel. 322 800 402, faks 322 800 402
poczta@zlobek.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty modernizacyjne w Żłobku Miejskim nr 1 w Bytomiu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót modernizacyjnych w Żłobku Miejskim nr 1 w Bytomiu z podziałem na części.: 1) Część 1 - Wymiana pokrycia dachu obejmuje rozebranie starego pokrycia dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z utylizacją odpadów. 2) Część 2 - Modernizacja instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie wentylacji w kuchni oraz pralni, instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, roboty towarzyszące wyburzeniowe i wykończeniowe 2. W ramach części 1 roboty można prowadzić od poniedziałku do niedzieli w dowolnych godzinach. 3. UWAGA! W ramach części 2 roboty należy prowadzić od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w weekendy. 4. Zamawiający na podstawie art. 36 aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający

Część nr: 1 Nazwa: Wymiana pokrycia dachu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymiana pokrycia dachu obejmuje rozebranie starego pokrycia dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z utylizacją odpadów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja instalacji sanitarnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie wentylacji w kuchni oraz pralni, instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, roboty towarzyszące wyburzeniowe i wykończeniowe. UWAGA! W ramach części 2 roboty należy prowadzić od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w weekendy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331220-4, 45332000-3, 45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwaranacja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45215221-2

Dokument nr: 559762-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zlobek.bytom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem kuriwra, przesyłką pocztową lub kurierską.
Adres:
Siedziba Żłobka, ul. Łużycka 6a, 41-902 Bytom, sekretariat.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.