Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3755z ostatnich 7 dni
16128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd serwisowy instalacji i pompowni wody ppoż., pitnej i ścieków sanitarnych po...

Przedmiot:

Przegląd serwisowy instalacji i pompowni wody ppoż., pitnej i ścieków sanitarnych po stronie technologicznej i AKPiA

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
63 247 37 81
plucinski.przemyslaw@zepak.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,715163,e70245b9123d6d0a0296b35b713df6bc.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd serwisowy instalacji i pompowni wody ppoż., pitnej i ścieków sanitarnych po stronie technologicznej i AKPiA na obiektach w Elektrowni Pątnów I i Pątnów II
Treść zapytania:
Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.
1. Przedmiot zamówienia.
Przegląd serwisowy instalacji i pompowni wody ppoż., pitnej i ścieków sanitarnych po stronie technologicznej i AKPiA na obiektach w Elektrowni Pątnów I i Pątnów II, zgodnie z Zakresem prac stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Uwaga: Zamawiający zaleca (szczególnie Dostawcom nieznającym obiektów) przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Osoba do uzgodnienia terminu wizji: Michał Cyper, tel. 63 247 39 64;
2. Terminy realizacji usługi
Do 2 tygodni od zamówienia.
3. Miejsce realizacji usługi
Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Pątnów II, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin.
4. Warunki płatności
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac.
5. Termin składania ofert.
1) Oferty można składać do dnia 24.06.2019r., godz. 12.00
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
6. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zapytaniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
2) Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami (między innymi: kosztami robocizny, materiałów, pracy sprzętu, rusztowań, utylizacji odpadów, dojazdów, delegacji, hoteli, transportu, niezbędnej dokumentacji itp.)
3) Do oferty składanej wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej należy załączyć w formie skanu:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
- Wykaz zrealizowanych prac (Załącznik nr 2). Zamawiający zaleca przedstawienie wykazu wykonanych min. dwóch usług o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym terminie (z podaniem przedmiotu prac, ich wartości, dat wykonania i odbiorców, ze wskazaniem ich adresu i numeru telefonu).
- Wykaz podwykonawców (Załącznik nr 3 do zapytania) z określeniem części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji danemu podwykonawcy (jeśli dotyczy),
- Podpisany Protokół Przekazania Informacji o Zagrożeniach (Załącznik nr 4 do Zapytania),
- Potwierdzony (podpis, pieczęć) Zakres prac (Załącznik nr 5 do Zapytania),
- Uproszczony kosztorys ofertowy,
7. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.
8. Koszty przygotowania oferty.
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
9. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
10. Gwarancja
1) Dostawca/Wykonawca udzieli Zamawiającemu (minimum) 12 miesięcznej gwarancji na prace objęte umową, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru za wyjątkiem materiałów i urządzeń dostarczanych przez Dostawcę/Wykonawcę, na które udziela gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.
2) Wady stwierdzone w przedmiocie umowy Dostawca usunie na własny koszt w ciągu 1 tygodnia od daty powiadomienia go pisemnie, chyba, że Strony uzgodnią inny termin wynikający z technicznych możliwości usunięcia wad.
11. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami o odpowiednich umiejętnościach zawodowych, posiadającymi uprawnienia wymagane do pracy przy urządzeniach energetycznych (uprawnienia winny być wydane na podstawie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.03r. (Dz.U. Nr 89 poz. 828). Wobec Dostawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
12. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
1) Do dnia 18.06.2019r. godz. 10.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: plucinski.przemyslaw@zepak.com.pl
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
5) Informacji udziela Przemysław Pluciński, tel. 63 247 37 81.
13. Istotne postanowienia umowy
Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
14. Zastrzeżenia.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
15. Pozostałe postanowienia
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
5) Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
6) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
7) Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. (stosowne oświadczenie znajduje się Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania).
8) Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
9) Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę zamieszczającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
10) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
11) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem lub faksem.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Serwis pompowni wody ppoż, ścieków EPI 1 Jednostka działania
2. Serwis pompowni wody ppoż, pitnej EPII 1 Jednostka działania

Dokument nr: Z408/106132

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 06- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
24- 06- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
18- 06- 2019 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,715163,e70245b9123d6d0a0296b35b713df6bc.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przegląd serwisowy instalacji i pompowni wody ppoż., pitnej i ścieków sanitarnych po stronie technologicznej i AKPiA na obiektach w Elektrowni Pątnów I i Pątnów II"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Przemysław Pluciński
tel: 63 247 37 81
e-mail: plucinski.przemyslaw@zepak.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.