Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji i dachu budynku

Przedmiot:

Remont elewacji i dachu budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego"
ul. Grunwaldzka 11
14-260 Lubawa
powiat: iławski
tel. 089 645 26 21 089 645 28 66 fax. 089 645 26 80
biuro@nzodlubawa.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lubawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. ,,Szpital św. Jerzego" w Lubawie

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. ,,Remont elewacji i dachu budynku głównego Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" w Lubawie".
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i dachu budynku głównego Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" w Lubawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Uwaga! Wszelkie wskazania w dokumentacji technicznej dotyczące określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia są nie obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub materiały i urządzenia dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, pod warunkiem:
1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej,
2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym zapytaniu. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, obowiązany jest

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 45000000-7, 45443000-4, 45260000-7

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. ,,Szpital św. Jerzego" w Lubawie ul. Grunwaldzka 11, 14-260 Lubawa w terminie do dnia 01.07.2019 r. do godziny 8:00.
b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty pozostaną w dokumentacji Zamawiającego.
d) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Na kopercie należy umieścić napis:

Oferta na wykonanie robót budowlanych - ,,Remont elewacji i dachu budynku głównego Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" w Lubawie"

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania - 30.10.2020 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującą osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
a) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy, posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
- doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych w swojej specjalności na co najmniej 1 (jednym) zakończonym kontrakcie/ zadaniu/ budowie.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278 ze zm.), przy czym:
1) Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie pokrycia dachowego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie elewacji ceglanej o powierzchni minimum 1200 m2.
c) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
3. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunku Wykonawca spełnił.
4. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania,
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
d) została złożona przez podmiot nieuprawniony do jej złożenia.
III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena: 80%,
2) Okres rękojmi za wady 20%.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium Cena (80%):

2) Kryterium Okres rękojmi za wady (20%).

Minimalny wymagany okres rękojmi za wady wynosi 5 lat. Oferta z okresem rękojmi 7 lat i więcej, otrzyma maksymalną ilość punktów. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny termin rękojmi tj. 5 lata. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
a) 5 lat rękojmi za wady = 0 pkt,
b) 6 lat rękojmi za wady = 10 pkt,
c) 7 lat rękojmi za wady = 20 pkt.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów powstałą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z jej treścią.
2. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
b) pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o której/ych mowa w lit. a);
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
3. Wykonawca, w formularzu ofertowym musi poinformować zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii

poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / pełnomocnictwa / zaleca się Wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.
2) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
3) Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt II muszą być spełnione co najmniej przez jednego z Wykonawców.
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
7. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.
8. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieuprawnioną do jej złożenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienie stosownego pełnomocnictwa.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
10. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA". Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
11. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

VI. Sposób obliczania ceny oraz warunki płatności
1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.
2. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5" lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w górę" (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,4" lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w dół". (to znaczy, że : np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).
3. Płatności za faktury nastąpią na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu poszczególnych odbiorów częściowych oraz końcowego.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Przewiduje się płatności częściowe za wykonane roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość płatności przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości zadania.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiający:
1) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz
2) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
VIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

IX. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 2).
3. Dokument potwierdzający doświadczenie wykazanego kierownika budowy.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wg załącznika nr 3).
5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty.
7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (wg załącznika nr 6).
8. Oświadczenie RODO (wg załącznika nr 7).

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie części zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):
1) w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,
2) w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie - do upływu okresu rękojmi za wady.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania zamówienia za należycie wykonane, przy czym pozostawi 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostałą kwotę Zamawiający zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XI. Informacja na temat zakazu powiazań osobowych lub kapitałowych
1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjatem (Zamawiającym).
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjatem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa handlowego lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do połowy terminu składania ofert. Jeśli pytania wpłynęły do Zamawiającego po upływie w/w terminu lub dotyczą udzielonych już wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
5. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej - biuro@nzodlubawa.pl.
7. Warunki zmiany zawartej z Wykonawcą umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Niniejsze postępowanie zostanie rozstrzygnięte w terminie związania ofertą. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

Uwagi:
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Zamawiający - Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. ,,Szpital św. Jerzego" w Lubawie.
2) dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Remont elewacji i dachu budynku głównego Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" w Lubawie".
3) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
4) dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury,
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie i załącznikach,
6) w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest siostra Dyrektor Ewa Markowska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.