Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa przeglądu technicznego i napraw 151 szt. hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Przedmiot:

Usługa przeglądu technicznego i napraw 151 szt. hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa
2 Pułku "Kraków" Nr 22
08-521 Dęblin
powiat: rycki
261 517 451; fax.: 261 517 452
m.pajurek@law.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę przeglądu
technicznego i napraw 151 szt. hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zlokalizowanych na
terenie LAW.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://bip.law.mil.pl zakładka przetargi/niepodlegające ustawie.
W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na
formularzu zamawiającego (załącznik nr 1).

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2019 r., godz. 09.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08 - 521 Dęblin
Oferta na usługę przeglądu technicznego i napraw 151 szt. hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
zlokalizowanych na terenie LAW.
Nie otwierać przed dniem 21.06.2019 r. godz.09:30"
(Zamówienie do kwoty 30 000 euro)
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:
Przegląd hydrantów do 30.06.2019 r.
Naprawy hydrantów do 30.09.2019 r.

Wymagania:
Do oferty należy dołączyć:
1. wypełniony formularz ofertowy,
2. klauzulę informacyjną,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (np. spółka cywilna,
konsorcjum); pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
Oferta musi być podpisana.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia na
adres e-mail: m.pajurek@law.mil.pl
Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej http://wwwlaw.mil.pl pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przypadku, gdy ceny jednostkowe są wyższe od cen rynkowych, oferta podlega negocjacji.
Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym
etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny
pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr
setny zaokrągla się w górę.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej LAW w Dęblinie, od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.30. - 15.30.:
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
Kancelaria Jawna pok. nr 116.
(Wjazd do Pałacu Jabłonowskich możliwy również od strony os. Lotnisko, od ul. płk. Pilota Szczepana
Ścibiora). Oferty można składać osobiście, pocztą, kurierem, itp.

Uwagi:
Kryterium wyboru oferty jest:
Cena przeglądu 80 %
Kryterium liczone według następującego wzoru:
C p =
cena najniższa z badanych ofert x 80 pkt.
cena badanej oferty

Cena 1 roboczogodziny brutto 20 %
Kryterium liczone według następującego wzoru:
C r =
najniższa cena 1 roboczogodziny z badanych ofert x 20 pkt.
Cena 1 roboczogodziny brutto badanej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty przesądzi suma C p + C r
Gwarancja- 12 miesięcy na materiały zastosowane do naprawę hydrantów
Termin płatności: Wynagrodzenie z tytułu prawidłowej realizacji umowy zostanie zapłacone Wykonawcy
przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od daty
otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
W załączeniu:
1. Formularz ofertowy/opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
2. Klauzula informacyjna ( załącznik nr 2)
3. Wzór umowy (załącznik nr 3).
4. Zasady postępowania z Wykonawcami (załącznik nr 4).
KANCLERZ
LOTNICZEJ AKADEMII WOSKOWEJ
mgr Piotr HOJNACKI

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
w sprawach merytorycznych: Daniel Śmigielski, tel: 261 518 225
w sprawach proceduralnych: Maria Magdalena Pajurek, tel. 261 519 682,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.