Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
328z dziś
4084z ostatnich 7 dni
16457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja robót budowlanych na terenie komendy Powiatowej Policji

Przedmiot:

Realizacja robót budowlanych na terenie komendy Powiatowej Policji

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 8211479, faks 91 8211477
zzp@sc.policja.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 8 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KPP Kamień Pomorski - remont kompleksowy - etap 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na terenie komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury 2. 2. Zakres prac (zaznaczono czerwoną linią przerywaną w projektach wykonawczych) i obejmuje: - w budynku biurowy - pomieszczenia piwniczne, adaptowane na szatnię, suszarnię odzieży oraz magazyny; - nieczynną stołówkę (stanowiącą parterową przybudówkę do budynku biurowego), adaptowaną na archiwum; - przebudowę wewnętrznych schodów z poziomu parteru do piwnicy budynku biurowego-stanowiących komunikację wewnętrzną. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branże budowlana, sanitarna i elektryczna stanowiących załącznik nr 6 do siwz. 4. Sposób wyliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę został opisany w rozdziale XII niniejszej siwz. 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki, zgodnie z treścią art. 151a ustawy Pzp na zasadach, o których mowa w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 6. Wykonawca musi dysponować na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 2) instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 3) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji, przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 7. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 8. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 24.06.2019 r. o godz. 10:00 na terenie KPP w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury 2. 9. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów, roboty ziemne; 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45331000-6- Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 10. Wszelkie ,,nazwy własne" dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie ,,typu" towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowiązał się do zatrudnienia, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych (z pominięciem operatorów sprzętu, kierowców), na cały okres realizacji zamówienia. 12. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt. 11 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji niniejszej umowy. 13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy. 14. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia określone zostały w § 6 wzoru umowy będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 16. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy; 2) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy

CPV: 45216111-5,45110000-1,45310000-3,45332000-3,45331000-6,45400000-1

Dokument nr: 559603-N-2019, ZZ-2380-65/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, przez posłańca lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność zawodową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (rozbudowie, nadbudowie, odbudowie) przebudowie lub remoncie budynku lub budynków z wykonaniem robót branży łącznie: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej o wartości zadania nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. W przypadku złożenia oferty wspólnej np. przez konsorcjum (spółkę cywilną) powyższy warunek dot. zdolności zawodowej winien w całości spełniać jeden z podmiotów tj. członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej). Łączenie zdolności zawodowej podmiotów, członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) w celu wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający uzna za nie spełnienie powyższego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: a) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 a) i b) siwz z zastrzeżeniem zapisów w rozdziale V ust. 1, pkt 1.1.1. siwz: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. b) podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w rozdziale V ust. 2 siwz nie podlega wykluczeniu z postępowania - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty dla każdego ze wspólników. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
ETAP PO OTWARCIU OFERT: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 siwz: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dokument należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 1.1. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, lub korzystania z podwykonawców należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) i b) siwz; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 siwz. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem zapisów rozdziału V ust. 1 pkt 2 ppkt 3) siwz; 3. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 4. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 5. wypełnione i podpisane uproszczone kosztorysy ofertowe według podanego wzoru w wersji PDF przedmiarów robót i kosztorysów nakładczych stanowiących część składową załącznika nr 6 do siwz z zastrzeżeniem, że muszą być zgodne ze szczegółowymi kosztorysami nakładczymi (bez prawa do skracania lub rozszerzania zakresu robót); 6. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust. 11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Okres gwarancji (G) na roboty budowlane w tym wbudowane materiały 25,00
Okres gwarancji (w tym serwisowania) na zamontowane urządzenia, instalacje oraz systemy (S) 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.