Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa armatury wodociągowej

Przedmiot:

Dostawa armatury wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z o.o
ul. dr Skarzyńskiego 6a
64-030 Śmigiel
powiat: kościański
tel. 65 527 04 30, faks 65 526 52 78
sekretariat@zwk-smigiel.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Śmigiel
Wadium: 30.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Śmigiel."
6.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Śmigiel." 6.2 Szczegółowy zakres dostawy materiałów oraz wymagania jakościowe dotyczące dostarczanych towarów zostały opisane w załączniku nr III do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 6.3 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym załadunek, rozładunek, dostawę materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Śmigiel. 6.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zleconych dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 6.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia ilości bazowej zamówienia o 30% w ramach prawa opcji. Łączna ilość materiałów przy uwzględnieniu prawa opcji została wskazana w załączniku nr III do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na produkty może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie, złożonym Wykonawcy. Termin, w jakim przysługuje Zamawiającemu skorzystanie z prawa opcji: do 31.10.2021 r. 6.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.7 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w przedmiarach robót. 6.8 Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zwk-smigiel.pl

CPV: 44160000-9

Dokument nr: 561222-N-2019, ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o. ZP/08/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zwk-smigiel.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
24.1 Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2019 r. do godz. 12:00
Adres:
Zakład-Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., ul. dr Skarzyńskiego 6a, 64-030 Śmigiel

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 12.5 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; przy czym w miarę możliwości Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów, 2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
12.4 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 12.5 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 12.6 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
C - cena brutto 80,00
G - okres gwarancji 10,00
T - czas realizacji dostawy 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.