Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych

Przedmiot:

Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 867 12 28, faks 17 867 17 53
oa@rzeszow.uw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na przejściu granicznym w Korczowej
1) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie infrastruktury do odpraw osobowych na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej. 2) Postępowanie jest prowadzone z podziałem na części: Część I - Budowa wiaty TAX FREE wraz z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą, posterunkiem SG, wykonanie ogrodzeń, bram, furtek, szlabanów i bramownic, uzupełnienie drogi serwisowej DD59 oraz utwardzenie nawierzchni. Część II - Budowa budynku odpraw autokarowych oraz budynku toalety dla podróżnych. 3) Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ w wersji elektronicznej. (Zamówienie zostało podzielone na dwie odrębne części wg. załączonego zakresu rzeczowego.) 4). Warunki prowadzenia prac zostały opisane w części C SIWZ. 5) Zamawiający wymaga 5 letniej rękojmi za wady, o której mowa w Kodeksie Cywilnym. 6) Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych skazanych w SIWZ - część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej - część B SIWZ. 7) Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 5 lat. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 36 pkt w kryterium - dodatkowa gwarancja. 8) Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w § 26 części A SIWZ. 9) Wykonawca realizujący niniejsze zamówienia musi uwzględnić fakt, iż roboty budowlane będą wykonywane w obrębie odcinka przygranicznego autostrady A-4, która została wybudowana w ramach zadania pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) - Korczowa długości 22 km" przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - gwarancja upływa z dniem 07.01.2023 r. 10) Dokumentacja projektowa stanowiąca Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym zamówieniu został uzgodniona z GDDKiA Oddział Rzeszów - uzgodnienie znajduje się na mapie ,,Zagospodarowanie terenu." Odcinek autostrady, przy którym wykonywane będą roboty budowlane jest wyłączony z ruchu drogowego. 11) 30.04.2013 r. Wojewoda Podkarpacki podpisał z GDDKiA Oddział w Rzeszowie Porozumienie w sprawie przejęcia w zarządzanie ww. odcinka autostrady A-4 w celu zrealizowania platformy północnej i południowej przeznaczonych do odpraw granicznych

Część nr: 1 Nazwa: Budowa wiaty TAX FREE wraz z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą, posterunkiem SG, wykonanie ogrodzeń, bram, furtek, szlabanów i bramownic, uzupełnienie drogi serwisowej DD59 oraz utwardzenie nawierzchni.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa wiaty TAX FREE wraz z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą, posterunkiem SG, wykonanie ogrodzeń, bram, furtek, szlabanów i bramownic, uzupełnienie drogi serwisowej DD59 oraz utwardzenie nawierzchni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa gwarancja 36,00
Termin wykonania zamówienia 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa budynku odpraw autokarowych oraz budynku toalety dla podróżnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa budynku odpraw autokarowych oraz budynku toalety dla podróżnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa gwarancja 36,00
Termin wykonania zamówienia 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45200000-9,45000000-7

Dokument nr: 554592-N-2019, OA-XVI.272.14.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/aktualne-postepowania-2/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna pok. 27 (parter)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-13
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-13

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w odniesieniu do Części I - nie dotyczy, w odniesieniu do Części II - nie dotyczy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) w zakresie sytuacji finansowej posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż: w odniesieniu do Części I - 650 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert), w odniesieniu do Części II - 500 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert); 2) zakresie sytuacji ekonomicznej: w odniesieniu do Części I - nie dotyczy, w odniesieniu do Części II - nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże fakt posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej (lub obydwu tych form łącznie) w kwocie nie mniejszej niż suma kwot podanych powyżej - dla wszystkich części zamówienia, na które składana jest oferta.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) doświadczenie Wykonawcy. W odniesieniu do Części I: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego: a) co najmniej 1 robotę ogólnobudowlaną o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, b) co najmniej 1 robotę związaną z budową ogrodzeń o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, c) co najmniej 1 robotę związaną z uzbrojeniem terenu z zakresu sieci sanitarnych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, d) co najmniej 1 robotę związaną z uzbrojeniem terenu z zakresu sieci elektrycznych (w tym zawierającą sieci teletechniczne) o wartości minimum 150.000,00 zł brutto - załącznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert) UWAGA NR 1: Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się, aby: robota ogólnobudowlana, i/lub robota z zakresu budowy ogrodzeń, i/lub robota z zakresu sieci sanitarnych, i/lub robota związana z sieciami elektrycznymi i teletechnicznymi została/y zrealizowana/e w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) pod warunkiem spełnienia wymogów progowych dla robót z poszczególnych branż. W takim wypadku dopuszcza się również złożenie dowodu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończone w ramach jednego dokumentu (np. na jednej referencji). UWAGA NR 2: Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane roboty zostały wykonane należycie (np. referencje). W odniesieniu do Części II: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego: a) co najmniej 1 robotę ogólnobudowlaną o wartości minimum 400 000,00 zł brutto b) co najmniej 1 robotę z zakresu instalacji sanitarnych o wartości minimum 150 000,00 zł brutto c) co najmniej 1 robotę z zakresu instalacji elektrycznych (w tym zawierającą instalacje teletechniczne) o wartości minimum 150 000,00 zł brutto - załącznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert) UWAGA NR 1: Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się, aby: robota ogólnobudowlana, i/lub robota z zakresu instalacji sanitarnych, i/lub robota z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych została/y zrealizowana/e w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) pod warunkiem spełnienia wymogów progowych dla robót z poszczególnych branż. W takim wypadku dopuszcza się również złożenie dowodu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone w ramach jednego dokumentu (np. na jednej referencji). UWAGA NR 2: Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane roboty zostały wykonane należycie (np. referencje). W odniesieniu do Części I i II: W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie stawianego warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego: a) co najmniej 1 robotę ogólnobudowlaną o wartości minimum 400 000,00 zł brutto, b) co najmniej 1 robotę związaną z budową ogrodzeń o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, c) co najmniej 1 robotę związaną z uzbrojeniem terenu z zakresu sieci sanitarnych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, d) co najmniej 1 robotę związaną z uzbrojeniem terenu z zakresu sieci elektrycznych (w tym zawierającą sieci teletechniczne) o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, e) co najmniej 1 robotę z zakresu instalacji sanitarnych o wartości minimum 150 000,00 zł brutto, f) co najmniej 1 robotę z zakresu instalacji elektrycznych (w tym zawierającą instalacje teletechniczne) o wartości minimum 150 000,00 zł brutto - załącznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert) UWAGA NR 1: Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się, aby: robota ogólnobudowlana, i/lub robota z zakresu budowy ogrodzeń, i/lub robota z zakresu instalacji sanitarnych, i/lub robota z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych i/lub robota z zakresu sieci sanitarnych, i/lub robota związana z sieciami elektrycznymi i teletechnicznymi została/y zrealizowana/e w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) pod warunkiem spełnienia wymogów progowych dla robót z poszczególnych branż. W takim wypadku dopuszcza się również złożenie dowodu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone w ramach jednego dokumentu (np. na jednej referencji). UWAGA NR 2: Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane roboty zostały wykonane należycie (np. referencje). 2) Doświadczenie i kwalifikacje osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia W odniesieniu do Części I: a) osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać: - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4a do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), - aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (dokument niewymagany na etapie składania ofert), b) osoby, które będą pełnić funkcję kierowników robót muszą posiadać: - uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4a do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), - uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4a do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4a do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), - aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (dokument niewymagany na etapie składania ofert). w odniesieniu do Części II: a) osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać: - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4b do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), - aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (dokument niewymagany na etapie składania ofert), b) osoby, które będą pełnić funkcję kierowników robót muszą posiadać: - uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4b do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat - załącznik nr 4b do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), - aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (dokument niewymagany na etapie składania ofert).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób dot. osób pełniących funkcję kierownika budowy/robót
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (niewymagany na etapie składania ofert) Jeżeli Wykonawca wskaże, gdzie Zamawiający może uzyskać ww. odpis za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert określoną w sekcji III.1.2. (niewymagana na etapie składania ofert); 2) wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - zgodnie z opisem warunku w sekcji III.1.3 - załącznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert). Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane roboty zostały wykonane należycie (np. referencje). 3) oświadczenie, że osoba(y) pełniąca(e) funkcję kierownika budowy/robót posiadać będą uprawnienia i doświadczenie określone w sekcji III.1.3 - załącznik nr 4a oraz 4b do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert) oraz aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (dokument niewymagany na etapie składania ofert)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo, o którym mowa w paragrafie 11 ust. 10 oraz 12 Cześci A SIWZ; 2) Dowód wniesienia wadium; 3) Szczegółowy kosztorys ofertowy skalkulowany przez Wykonawcę wraz ze zestawieniem materiałowym, wykazem stawek i narzutów oraz tabelą elementów scalonych.
Tak
Informacja na temat wadium
1) Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: Część I: 35 000,00 PLN, Część II: 20 000,00 PLN. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z póżń. zm.). 3) Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4) Warunkiem uznania wniesienia wadium (załącznik do oferty) będzie: a) wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b) dołączenie do oferty stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu; a wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, b) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, b) musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie. 5) Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym (kopię dokonanego przelewu należy załączyć do oferty). W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty. 6) Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, podlega odrzuceniu. 7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości, wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowa gwarancja 36,00
Termin wykonania zamówienia 4,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.