Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty interwencyjne - Usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, powalonych drzew, zabudowa...

Przedmiot:

Roboty interwencyjne - Usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, powalonych drzew, zabudowa biologiczna wyrw, wycięcie krzaków na ciekach - usunięcie tam bobrowych na potokach

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 (12) 62 84 130, faks +48 (12) 42 32 153
ukaszyk@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty interwencyjne na terenie NW Oświęcim i NW Brzesko 1. Roboty interwencyjne - Usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, powalonych drzew, zabudowa biologiczna wyrw, wycięcie krzaków na ciekach - usunięcie tam bobrowych na potokach Rudno i Rybnianka 2.Roboty interwencyjne na rzekach i potokach ZZ Kraków - rozbiórka tam bobrowych
Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu tam bobrowych zlokalizowanych na potokach Rudno i Rybnianka w msc. Brodła, gm. Alwernia, będących w administracji PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny Oświęcim. Tamy są zlokalizowane na niewielkim obszarze i powodują poprzez piętrzenie wód na obu potokach, znajdujących się w bliskiej odległości od siebie, lokalne podtopienia terenów przyległych. Prace będą polegać na całkowitej rozbiórce tam w ilości 4 sztuk na potoku Rudno oraz w ilości 2 szt. na potoku Rybnianka, co musi spowodować całkowity spływ wód. Po rozbiórce pozyskany materiał należy wywieźć i uporządkować teren. Termin rozpoczęcia prac zgodnie z decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zezwalającymi na rozbiórkę tam bobrowych po 30 czerwca. Szczegółowy zakres prac obejmuje: - ręczne rozebranie tam z gałęzi i darniny w ilość wraz z wywiezieniem - 70.50 m3 (potok Rudno) - ręczne rozebranie tam z gałęzi i darniny w ilość wraz z wywiezieniem - 48,00. m3 (potok Rybnianka) Część 2: 2. Usuwanie tam bobrowych na terenie NW Brzesko" msc. Biadoliny Radłowskie, Kwików, Kobyle, Mokrzyska, Niedzieliska, Rzezawa, Lipnica Górna, Rajbrot, Szczurowa, Górka gm. Szczurowa, Lipnica Murowana, Wojnicz, Nowy Wiśnicz, Roboty konserwacyjne obejmują: rozbiórka poprzecznych przetamowań

Część nr: 1 Nazwa: 1. Roboty interwencyjne - Usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, powalonych drzew, zabudowa biologiczna wyrw, wycięcie krzaków na ciekach - usunięcie tam bobrowych na potokach Rudno i Rybnianka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu tam bobrowych zlokalizowanych na potokach Rudno i Rybnianka w msc. Brodła, gm. Alwernia, będących w administracji PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny Oświęcim. Tamy są zlokalizowane na niewielkim obszarze i powodują poprzez piętrzenie wód na obu potokach, znajdujących się w bliskiej odległości od siebie, lokalne podtopienia terenów przyległych. Prace będą polegać na całkowitej rozbiórce tam w ilości 4 sztuk na potoku Rudno oraz w ilości 2 szt. na potoku Rybnianka, co musi spowodować całkowity spływ wód. Po rozbiórce pozyskany materiał należy wywieźć i uporządkować teren. Termin rozpoczęcia prac zgodnie z decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zezwalającymi na rozbiórkę tam bobrowych po 30 czerwca. Szczegółowy zakres prac obejmuje: - ręczne rozebranie tam z gałęzi i darniny w ilość wraz z wywiezieniem - 70.50 m3 (potok Rudno) - ręczne rozebranie tam z gałęzi i darniny w ilość wraz z wywiezieniem - 48,00. m3 (potok Rybnianka)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
C-cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: 2. Roboty interwencyjne na rzekach i potokach ZZ Kraków - rozbiórka tam bobrowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Usuwanie tam bobrowych na terenie NW Brzesko" msc. Biadoliny Radłowskie, Kwików, Kobyle, Mokrzyska, Niedzieliska, Rzezawa, Lipnica Górna, Rajbrot, Szczurowa, Górka gm. Szczurowa, Lipnica Murowana, Wojnicz, Nowy Wiśnicz, Roboty konserwacyjne obejmują: rozbiórka poprzecznych przetamowań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71311100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
C-cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71311100-2

Dokument nr: 561295-N-2019, 858/ZZK/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 31-109 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 - dziennik podawczy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji, udrożnieniu lub usunięciu tam bobrowych na rzece lub potoku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wymagania ogólne: 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia i być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej części zamówienia. 3) Ofertę należy sporządzić ściśle według wymagań niniejszej SIWZ. 4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie. 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 6) Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 7) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 9) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 10) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018., poz. 419 ze zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: ,,DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1986, ze zm.). 2. Na ofertę składają się: 1) Formularz Oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy zgodny z treścią Załącznika Nr 3, 3a do SIWZ, 3) Oświadczenie Własne Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu - o ile dotyczy 5) Pełnomocnictwo - o ile dotyczy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postanowienie pkt. 6 rozdziału VI SIWZ stosuje się odpowiednio. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie lub opakowaniu z wyraźnym napisem: Oferta na przetarg nieograniczony nr 858/ZZK/2019 na: Roboty interwencyjne na terenie NW Oświęcim i NW Brzesko 1. Roboty interwencyjne - Usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, powalonych drzew, zabudowa biologiczna wyrw, wycięcie krzaków na ciekach - usunięcie tam bobrowych na potokach Rudno i Rybnianka 2. Roboty interwencyjne na rzekach i potokach ZZ Kraków - rozbiórka tam bobrowych 4. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były oznaczone kolejnym numerem i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W terminie do 3 dni od dnia opublikowania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, każdy Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
C-cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.