Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
284z dziś
4040z ostatnich 7 dni
16413z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa laboratorium

Przedmiot:

Budowa laboratorium

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: "EKO DOLINA" Sp. z o.o
Łężyce
84-207 Koleczkowo
powiat: wejherowski
tel. 586 725 000, faks 586 727 474
ekodolina@ekodolina.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Koleczkowo
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Budynek typu kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze na terenie zakładu ,,EKO DOLINA" Sp. z o.o."
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których przedmiotem jest realizacja obiektu budowlanego na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, polegające na budowie laboratorium, które mieścić się będzie w gotowym budynku typu kontenerowego, posadowionym na stopach żelbetowych , do którego doprowadzone będą przyłącza: zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy; b) wykonanie prac zbrojarskich i betoniarskich - wykonanie fundamentów oraz schodów do budynku; c) wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej; d) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV; e) wykonanie i dostawę budynku laboratorium typu kontenerowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i wymaganymi blatami, ich montaż na przygotowanych wcześniej fundamentach oraz podłączenie do wykonanych przyłączy zewnętrznych f) uporządkowanie terenu; g) wykonanie dokumentacji powykonawczej; h) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych orzeczeń administracyjnych: pozwoleń, uzgodnień i decyzji koniecznych dla realizacji inwestycji, w tym ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie; i) wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający określa, że osoby wykonujące fundamenty, roboty betoniarskie, zbrojarskie oraz roboty ziemne muszą być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca będzie legitymował się zawartymi i obowiązującymi umowami/ą ubezpieczenia na cały okres trwania umowy, na kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: a. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; b. szkody w sprzęcie; c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót,) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; d. nieszczęśliwe wypadki; e. szkody osób trzecich. Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu, gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego zgodnie z §22 ust.3 lit. e) we wzorze umowy. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego dla umowy sprzedaży. Warunki rękojmi za wykonanie każdej części przedmiotu umowy wymienionej w §1 ust. 2 lit. a) do h) we wzorze umowy zgodne będą z uregulowaniami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie Budowlanym - Wielobranżowym, w STWIORB oraz w pozwoleniu na budowę, jak również w opisie blatów wraz z ich rozmieszczeniem w budynku laboratorium, które stanowią odpowiednio załączniki nr 8, 9, 10, 11 do nn. SIWZ. Uwaga! Przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 12, 13, 14 do nn. SIWZ mają jedynie charakter poglądowy, ułatwiający wykonawcy obliczenie ceny za wykonanie zamówienia. Przedmiaru nie trzeba dołączać do oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się z wykonawcą ryczałtem. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. UWAGA: Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2015 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, organizacji ruchu oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż., przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tych regulacji przed przystąpieniem do wykonywania umowy

CPV: 45214610-9,45000000-7,45111300-1,45111200-0,45223500-1,45223800-4,45442100-8,45233120-6,45330000-9,45310000-3,45112700-2

Dokument nr: 561514-N-2019, OZP-K/13/2019/lab

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
EKO DOLINA SP. Z O.O. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 84-207 KOLECZKOWO

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 13:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
120

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzw. osobami Personelu kluczowego tj.: o kierownikiem budowy, spełniającym następujące wymagania: ? posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, ? posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa, ? posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy. o Kierownikiem robót elektrycznych, spełniającym następujące wymagania: ? posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, ? posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie przepisami polskiego prawa. ? posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik robót elektrycznych. o Kierownikiem robót sanitarnych, wod.-kan., spełniającym następujące wymagania: ? posiada wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, ? posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie przepisami polskiego prawa. ? posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik robót sanitarnych wod.-kan.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wymieniony powyżej skład Personelu Kluczowego należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Posiadane przez Członków Personelu Kluczowego: uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018.1202 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018.2272 z późn. zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
o odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; o Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3A) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2017.229). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 3A do SIWZ; o Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. o Wykonawcy mają obowiązek złożyć wraz z ofertą podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik 2 do SIWZ);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
o Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj. Personelu Kluczowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ) - do wypełnienia (Wykaz Personelu Kluczowego). Ponadto: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 6 do SIWZ, który wypełni inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca. o Wykonawcy mają obowiązek złożyć wraz z ofertą podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik 3 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.