Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2932z ostatnich 7 dni
15019z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody

Przedmiot:

Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o
ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 379 45 45, faks 22 379 45 43
zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
https://amwkwatera.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski. 2. Zamówienie podzielone zostało na 3 zadania: Zadanie 1 Brzezie k/Sulechowa; Zadanie 2 Żagań; Zadanie 3 Międzyrzecz. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A - dla zadania nr 1 i 2 lub 2B do SIWZ - dla zadania nr 3

Część nr: 1 Nazwa: Brzezie k/Sulechowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana wodomierzy zimnej wody w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A - dla zadania nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50411100-0, 51210000-7, 38421100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2019 r, z zastrzeżeniem, że jeżeli ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania Wykonawca będzie miał na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 mniej niż 30 dni wówczas przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w terminie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Żagań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A - dla zadania nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 51210000-7, 38421100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2019 r, z zastrzeżeniem, że jeżeli ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania Wykonawca będzie miał na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 mniej niż 30 dni wówczas przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w terminie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Międzyrzecz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana wodomierzy zimnej wody w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy Lubuski. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ - dla zadania nr 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50411100-0, 51210000-7, 38421100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2019 r, z zastrzeżeniem, że jeżeli ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania Wykonawca będzie miał na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 mniej niż 60 dni wówczas przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w terminie: 60 dni od daty zawarcia umowy.

CPV: 50411100-0,51210000-7,38421100-3

Dokument nr: 561424-N-2019, BZP.OLB.88.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://amwkwatera.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,KWATERA" Sp. z o.o. ul. Starościńska 1, 02- 516 Warszawa, piętro XII (Sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie skonkretyzował warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie skonkretyzował warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie skonkretyzował warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XX i formie określonej w Części XIX SIWZ, ofertę składającą się z: a) wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - w zakresie wybranych zadań; b) wypełnionego formularza cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ - w zakresie wybranych zadań. UWAGA! Formularz oferty i formularz cenowy (załącznik nr 1A do SIWZ) są dokumentami powiązanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny być tożsame; c) wykazu prac, powierzonych podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.