Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2932z ostatnich 7 dni
15019z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami

Przedmiot:

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE PEC SP. Z O.O
ul. Tysiąclecia 16
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
tel./fax 58 682 31 14
przetargi@pec-pruszcz.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: 10.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na ul. Kasztanowej w Borkowie
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z
przyłączami na ul. Kasztanowej w Borkowie"
Zadanie I - Zespół dwóch budynków wielorodzinnych i budynek kotłowni w Borkowie, ul. Kasztanowa,
działka nr 12/14 jedn.ewid. 220404_2, obręb nr 0014, gm. Pruszcz Gdański
Zakres zadania
Zadanie I sieć ciepłownicza z rur stalowych, preizolowanych od budynku kotłowni do budynków A i B oraz od budynku kotłowni do punktu C7 z zaślepieniem rurociągu

Dokument nr: I.204.4.2019.EŚ

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Tysiąclecia 16 w Pruszczu Gdańskim w
dniu: 28.06.2019r. o godz. 10:15

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa z dniem : 28.06.2019r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji Przedmiotu Zamówienia
Zadanie I - do 23.08.2019r.

Wymagania:
3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określono w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających.
7. Kryteria wyboru i oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów dla badanej oferty
przyznanych z poszczególnych kryteriów wg zasad opisanych w SIWZ.
8. Wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100) na warunkach określonych w SIWZ
9. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy
Wg SIWZ
10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert.

Uwagi:
PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE "PEC" Sp. z o.o.
83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Tysiąclecia 16
tel./fax 58 682 31 14
pec@pec-pruszcz.pl

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Edyta Śliwińska
nr telefonu: 601 547 537,
adres mail: przetargi@pec-pruszcz.pl
Informacje można uzyskać w godzinach od 7:30 do 14:30.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.