Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2932z ostatnich 7 dni
15019z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź
powiat: Łódź
(42) 675 20 00, (42) 675 11 04, (42) 675 20 01
kancelaria.olt@pgedystrybucja.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w siwz
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów, RE Łowicz, RE Tomaszów Mazowiecki, RE Sieradz i RE Piotrków Trybunalski
W podziale na zadania:
Zadanie nr 1. Przebudowa linii napowietrznej 15kV Mszczonów - Miasto I na kablową oraz przebudowa linii 0,4kV ze stacji Miasto (2-1005) gm. Mszczonów - ETAP I - przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN.
Zadanie nr 2. Obręb stacji transformatorowej Łasieczniki Wieś, gm. Bolimów - przebudowa sieci 15kV i 0,4kV.
Zadanie nr 3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN (połączenie linii Sławno - Mniszków z linią Sławno - Grudzień Las) Bukowiec - Obarzanków gm. Mniszków.
Zadanie nr 4. Budowa linii kablowej SN 15kV pomiędzy stacjami nr 3-0270 Gajewniki Tuczarnia w linii Zduńska Wola - Szadek, gm. Zduńska Wola, a nr 3-2040 Borszewice Zakościelne 1 w linii Zduńska Wola - Łask, gm Łask.
Zadanie nr 5. Modernizacja awaryjnej linii 15kV Południe- Szczepocice. Odcinek linii od stanowiska 36 włącznie do stanowiska 62 włącznie (etap I).
2. Uprawnionym do ubiegania się u udzielenie zamówienia, w ramach niniejszego postępowania, jest Wykonawca zarejestrowany w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
3. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, w pierwszym z jego udziałem postępowaniu, wniosku o rejestrację w BKW. Formularz wniosku zgłoszeniowego oraz Instrukcja w sprawie rejestracji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tej samej kopercie co ofertę, jako odrębny pakiet dokumentów niezbędny do zarejestrowania Wykonawcy w BKW. W przypadku złączenia w/w dokumentów z ofertą, Zamawiający informuje, iż dokona ich wyodrębnienia z oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ

Dokument nr: GZ/367/MM/2019

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert 2019-06-24 11:45

Składanie ofert:
Termin składania:2019-06-24 godz.9:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji określono w Załączniku nr 2 do SIWZ

Wymagania:
6. Wymagane warunki gwarancji znajdują się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
7. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem złożenia oferty w toku aukcji elektronicznej lub w toku negocjacji, o których mowa w pkt. XI SIWZ.
11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, obejmującej całe zadanie.
12. Dopuszczalność powierzenia przez Wykonawcę wykonywania zamówienia lub jego części podwykonawcom oraz wymagane dokumenty dot. podwykonawców określa załącznik nr 3 do SIWZ..
IV. WADIUM
1. Obowiązek wniesienia i wysokość wadium określa Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeśli w Załączniku nr 2 do SIWZ Zmawiający zobowiązał Wykonawców do wniesienia wadium, jego wniesienie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert, wskazanym w punkcie IX ppkt 1 SIWZ.
2. Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa,
płatna na pierwsze żądanie beneficjenta z terminem ważności nie krótszym niż termin związania ofertą. Na gwarancji jako Beneficjent winien być wskazany: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
4. Potwierdzenia wniesienia wadium;
- w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poręczeniach oryginał gwarancji winien być dostarczony do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (np. osobiście lub drogą pocztową). Zamawiający dopuszcza by oryginał znajdował się w tej samej kopercie co oferta, z zastrzeżeniem, że nie może być on na stałe z ofertą złączony. Ponadto poza dostarczanym oryginałem do oferty należy dołączyć kserokopię gwarancji potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
- w przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym zaleca się, aby do oferty załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z podaniem numeru i nazwy postępowania , w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, także numeru części - zadania).
5. Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego w banku: Bank PEKAO S.A. numer konta 50 1240 6292 1111 0010 3590 2954
z adnotacją: Wadium, numer i nazwa postępowania, w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, także numer części - zadania).
6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie (tj. do upływu terminu składania ofert) decydować będzie data
i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po unieważnieniu Postępowania zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane.
8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert lub Wykonawca został wykluczony, bądź Oferta Wykonawcy została odrzucona, bądź upłynął termin związania Ofertą, bądź Oferta została złożona po terminie.
9. Wadium wniesione w formie pieniężnej zwracane jest Wykonawcy w wysokości w jakiej zostało wniesione, przy czym Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić odsetek za opóźnienie w zwrocie takiego świadczenia przez Zamawiającego.
10. Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji gdy, Wykonawca nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.