Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sali gimnastycznej

Przedmiot:

Budowa sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Sarzyna
ul. Mikołaja Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
powiat: leżajski
tel. 172 413 177, faks 172 413 111
umig@nowasarzyna.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Sarzyna
Wadium: 75 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Tarnogóra
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, c.o. wentylacji mechanicznej, elektrycznej i słaboprądowej, przebudowa istniejących obiektów szkolnych, budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej, miejsc parkingowych, dojść i dojazdów oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Tarnogóra" ( dzialka nr ewid. 1394, 1395). ZAKRES ZADANIA 1) przygotowanie terenu, roboty pomiarowe 2) zakup oraz dostawa materiałów, 3) roboty rozbiórkowe 4) wykonanie robót budowlanych 5) uporządkowanie terenu placu budowy, 6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Projekt przewiduje wykonanie budynku sali gimnastycznej oraz zaplecza w konstrukcji tradycyjnej w tym konstrukcja pod salę gimnastyczną o układzie słupowo-ryglowym. Pozostałe ściany murowane. Stropy jako płyty żelbetowe oraz gęstożebrowe z zastosowaniem belek sprężonych. Dach nad budynkiem sali gimnastycznej dwuspadowy, na istniejącej przewiązce na długości projektowanego budynku jednospadowy. Konstrukcja dachu nad salą gimnastyczną z dźwigarów z drewna klejonego, nad zapleczem więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa. Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach. Pełne pokrycie dachu nad salą gimnastyczną z płyt warstwowych z blachy wewnętrznej i zewnętrznej oraz izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 20 cm. Stolarka okienna - aluminiowa oraz z profili PVC, na sali gimnastycznej przeszklona szybami odpornymi na uderzenia piłką, stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa przeszklona szkłem bezpiecznym. Zaprojektowano rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego i budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, drogę dojazdową i dojścia z kostki brukowej betonowej. Do zadań Wykonawcy należy również wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt do ćwiczeń i gimnastyki tj. - drabinki, zestaw do koszykówki, zestaw do piłki ręcznej, kozły, skrzynie, piłki itp. Proj. pow. zabudowy - 594,8 m 2 , Proj. pow. użytkowa - 676,0 m 2 , Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych - 13,63 m x 24,43 m Zamierzenie przewiduje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem, które będzie zarazem uzupełnieniem istniejącej zabudowy szkoły podstawowej. Na zaplecze sali składać się będą w poziomie parteru: dwa węzły szatniowo-sanitarne, magazynek sportowy, pokój nauczyciela wf z łazienką, pomieszczenie porządkowe, obszerny hol, wiatrołap oraz sanitariaty ogólnodostępne dla uczniów: dla chłopców dziewcząt oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. Parterze zlokalizowana też będzie kotłownia gazowa z dostępem z zewnątrz. Na poziomie I piętra projektuje się sale sportowe funkcyjne tj. dwie sale fitness, salę taneczną i do gimnastyki korekcyjnej. Komunikacji pomiędzy kondygnacjami będzie służyć projektowana klatka schodowa. Dostęp do kompleksu sportowego będzie możliwy bezpośrednio z zewnątrz od strony projektowanych dojazdów i miejsc parkingowych oraz poprzez istniejącą przewiązkę co umożliwi dostęp do obecnej części zabudowań szkolnych. Projektowany obiekt przystosowany będzie do obecnych przepisów przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem komfortu użytkowego, technicznego oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa tak budynku jak i przebywających w nim ludzi. Pomieszczenia na parterze - sala gimnastyczna - magazyn sprzętu sportowego - hol - wiatrołap - łazienka dla osób niepełnosprawnych - szatnia dziewcząt - wc dziewcząt - szatnia chłopców - wc chłopców - pomieszczenie porządkowe - zaplecze sanitarne dziewcząt - zaplecze sanitarne chłopców - pokój nauczyciela wf - łazienka - kotłownia Pomieszczenia na piętrze - sala do gimnastyki korekcyjnej - sala fitness - sala taneczna - sala fitness - klatka schodowa - hol Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 2. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) przygotowanie terenu budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy, 3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 4) wykonanie robót budowlanych, 5) uporządkowanie terenu budowy 6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także: 1) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych 3) przeprowadzeniem prób, badań i pomiarów technicznych, 4) utylizacja odpadów, 5) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających, 6) rejestrowanie w formie wpisów do dziennika budowy przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich innych faktów związanych z prowadzonymi robotami. 7) opracowanie kosztorysu powykonawczego 8) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 9) bieżąca dokumentacja fotograficzna zadania. W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania. 4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262522-6 Roboty murarskie 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45410000-4 Tynkowanie 45321000-3 Izolacja cieplna 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45443000-4 Roboty elewacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45312310-3 Ochrona odgromowa 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie do 7 dni od opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 3 dniowego terminu na przedłożenie dostosowanego harmonogramu do wymagań Zamawiającego. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne" - art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, analizując dokumentację projektową, stwierdzi / zauważy przypadki nazw własnych, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie (przed upływem terminu składania ofert) przekazał Zamawiającemu tą informacje wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. 7. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej standardów technicznych. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. 9. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach: 1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; 3) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. II.4.6 musi dodatkowo wykazać w ofercie / w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy / usługi / roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. 12. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.). 13. Kosztorys ofertowy musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarach robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Wszystkie wartości (z wyjątkiem obmiarów) powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 14. Dokumenty jakie będą wymagane od Wykonawcy w trakcie odbioru końcowego: 14.1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 3) atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu, 4) rysunki ze zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzonych robót budowlanych w przypadku ich wprowadzenia, 5) protokoły z przeprowadzonych badań linii kablowych oraz pomiarów instalacji uziemiających i instalacji odgromowej, 6) protokoły prób szczelności przyłączy oraz instalacji wod., kan. i CO, 7) protokoły odbioru robót zanikających, 8) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 9) karty przekazania i utylizacji odpadów, 10) kosztorys powykonawczy, 11) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 12) protokoły częściowego odbioru robót, 13) protokół odbioru końcowego robót, 14) karta gwarancyjna. 14.2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 14.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę. 14.4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. 15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). 16. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 17. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4.1 w trakcie realizacji zamówienia. 18. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4.17 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 20. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.17 czynności. 22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45000000-7,45111300-1,45111000-8,45223500-1,45262522-6,45223210-1,45410000-4,45321000-3,45421130-4,45261000-4,45400000-1

Dokument nr: 561412-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nowasarzyna.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna (sekretariat Urzędu - II piętro)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż: 2 500 000 zł brutto (jedna robota budowlana) lub dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 250 000 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg załącznika nr 7 do SIWZ). b) dysponuje lub będzie dysponował: - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SIWZ); - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie pełnym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SIWZ); - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie pełnym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 5 do SIWZ); W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert) każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) - wg załącznika nr 8 do SIWZ. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w dokumenty i oświadczenia składa odrębnie każdy z jej uczestników. Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w/w dokumenty również w odniesieniu do tych podmiotów. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2 - III.4.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt III.4.6 ppkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt III.4.6 ppkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. III.4.7 stosuje się. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 5 do SIWZ), b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z pkt 8.2 ppkt 3 lit. a SIWZ (wg załącznika nr 7 do SIWZ). INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADCH OKREŚLONYCH W ART. 22A UPZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy Pzp). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 1) SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA) 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. III.5.1.8. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 1 SIWZ składa co najmniej ten Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 13. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno: a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie, b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 14. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 16. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 17. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 2) wszyscy Wykonawcy winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców wymienione w pkt. 9.1 ppkt 2 i 9.5 ppkt 3 SIWZ, 3) oświadczenie określone w pkt. 9.1 ppkt 1 SIWZ składa co najmniej ten Wykonawca, który spełnia warunki udziału, 4) oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.4.2 składa każdy z Wykonawców, 5) jeżeli oferta wspólna zostanie najwyżej oceniona wówczas w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. III.4.2 - III.4.4 oraz III.5.1.1, przy czym: a) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. III.5.1.1 winien złożyć ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, b) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. III.4.2 - III.4.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6) pozostałe dokumenty takie jak np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 7) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. 18. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. III.5.1.8 - III.5.1.17. 19. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny) / umowę spółki cywilnej, zawierającą co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy, 2) kosztorys ofertowy, 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy), 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.