Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa

Przedmiot:

Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
powiat: żyrardowski
tel. 468 567 212, faks 468 554 154
ug_wiskitki@onet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiskitki
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg
3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. ,,Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg" jest każdorazowa dostawa na pisemne zlecenie Zamawiającego kruszywa wraz z jego wbudowaniem na wskazany obszar drogi gminnej w ramach bieżących remontów nawierzchni dróg w Gminie Wiskitki. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, które stanowią jeden przedmiot zamówienia: o Zadanie 1 Dostawa wraz z wbudowaniem żużla popiecowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1400,00 ton. o Zadanie 2 Dostawa wraz z wbudowaniem tłucznia bazaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1100,00 ton. o Zadanie 3 Dostawa wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 800,00 ton. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń pisemnych, w których Zamawiający określać będzie lokalizację wykonania przedmiotu zamówienia, rodzaj zamawianego materiału (jak wyżej - żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy), ewentualnie zakres wymaganych robót, a także termin wykonania zlecenia w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności konieczne pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenów do stanu pierwotnego, ewentualnych wynagrodzeń szkód poczynionym osobom trzecim i inne - bez osobnego wynagrodzenia i zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Wykonawca zastosuje materiały oraz urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca każdorazowo stosować będzie materiały, które są nieszkodliwe dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzkiego. 3.2. ZAKRES ROBÓT W ramach robót należy: - zabezpieczyć teren wokół miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia o zabezpieczenie terenu powinno polegać w szczególności na oznaczeniu miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i zabezpieczeniu ruchu drogowego w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o Wykonawca zobowiązany do takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych budynków, mieszkańców i przedsiębiorstw, a także Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji - przygotować wskazany obszar drogi gminnej do wykonania robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia o przygotowanie wskazanego obszaru powinno polegać w szczególności na usunięciu z miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia istniejącego materiału budulcowego ze wskazanego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia (korytowanie) - dostarczyć materiał (określone kruszywo) na miejsce robót - wykonać wbudowanie materiału na drogę gminną w ramach remontu bieżącego o wbudowanie materiału powinno polegać w szczególności na pokrycie korytowanego obszaru drogi gminnej materiałem (żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy - zgodnie z punktem 3.1 SIWZ) wskazanym przez Zamawiającego każdorazowo na pisemnym zleceniu, a także powinno polegać na korekcie profilu poprzecznego wskazanego obszaru drogi w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi o wbudowanie materiału ma na celu poprawienie stanu technicznego drogi gminnej we wskazanym obszarze i powinno odbywać się przy użyciu specjalistycznego sprzętu drogowego - zabezpieczyć wbudowany materiał przed wykruszaniem się z drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału przed wykruszaniem się z powierzchni drogi powinno polegać na zastosowaniu odpowiednich dla wykorzystywanego materiału czynności i materiałów zabezpieczających, które zapewnią trwałość wbudowanego w drogę gminną materiału przed zniszczeniem związanym z eksploatacją drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału może polegać na przykład na skropieniu nawierzchni drogi emulsją asfaltową szybko rozpadową lub zasypaniem nawierzchni drogi grysem granitowym o Wykonawca powinien zastosować taką technologię zabezpieczenia wbudowanego materiału, która będzie odpowiednia dla zastosowanego dostarczonego i wbudowanego materiału, o którym mowa w 3.1 SIWZ oraz zapewni trwałość drogi gminnej Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje roboty na podstawie danego zlecenia pisemnego w terminie wskazanym w zleceniu, który powinien być nie krótszy, niż 5 dni i nie dłuższy, niż 15 dni od dnia dostarczenia zlecenia Wykonawcy. 3.3. TEREN WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie Gminy Wiskitki - na drogach gminnych, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Miejsce dostawy i wbudowania materiału na drogę gminną zostanie wskazane każdorazowo na pisemnym zleceniu Zamawiającego. 3.4. Koszt dostawy należy w cenach jednostkowych dostarczanych materiałów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze

CPV: 14210000-6,60100000-9,45233141-9,45233142-6

Dokument nr: 561622-N-2019, I.Z.271.8.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://wiskitki.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, sekretariat (pok. 19)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych). W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP - na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ); b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ); c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ); 6.2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.2.2 Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP- na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale V punkt 5.2.b) SIWZ. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.4 siwz (wzór zobowiązania - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. a) Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) W Oświadczeniach, o którym mowa w punkcie 6 a), Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, że nie zachodzą wobec nich przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 a) każdy z Wykonawców składa odrębnie. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia -w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6 a). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 6.3.3. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione: a) w pkt 6.1.2, 6.2.1, 6.3.2 niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej), b) w pkt 6.1.4, 6.3.1 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. 10.1.14. Oferta musi zawierać: - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 2a do SIWZ); - pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych); - pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); - (jeśli dotyczy) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. - Dowód wniesienia wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.