Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddział 268 - II tura

Przedmiot:

Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddział 268 - II tura

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
ul. Brzozowa 48
47-246 Kotlarnia
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
tel. 077 4832222
kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kotlarnia
Wadium: 7 400,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddział 268 - II tura
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszelkich prac budowlanych pozwalających na wykonanie budowy zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na rowie melioracji szczegółowych oraz budowę placu manewrowego będącego elementem obsługi w ramach utrzymania i korzystania w przypadku pożaru. Rolą i zadaniem śródleśnego zbiornika jest: - piętrzenie wody i przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemie leśnym, - poprawa uwilgotnienia przyległych siedlisk, - stabilizacja - wyrównywaniu poziomu wód gruntowych na terenach przyległych, - przywracanie wartościowych zbiorowisk roślinności hydrofilnej, - zapobieganie nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych, - przeciwdziałanie zbyt szybkiemu spływowi wód powierzchniowych, które były przyczyną erozji gruntów terenu przyległego do zbiornika i koryta rowu, - zapobieganie degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej, - odbudowa siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym m. in. do rozwoju fitobentosu i fitoplanktonu, - zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub brak wody tj. owady (ważki), mięczaki, płazy (traszka, żaby), gady (zaskroniec), ptaki wodno-błotne, ssaki dla których zbiornik wodny jest nie tylko środowiskiem życia ale również wodopojem, - pobieranie wody w celach gaśniczych w przypadkach klęsk żywiołowych lub zagrożenia pożarowego. Inwestycja będzie realizowana na terenie województwa opolskiego, w gminie Bierawa, na gruntach Nadleśnictwa Kędzierzyn w miejscowości Kotlarnia, oddział 268. Zbiornik zlokalizowany będzie na rowie leśnym, który stanowi dopływ rzeki Bierawki, w dorzeczu rzeki Odry. Zbiornik będzie zlokalizowany na rowie melioracji szczegółowych charakteryzujących się okresowym prowadzeniem wody w trakcie zwiększonych opadów deszczu lub topnienia pokrywy śnieżnej. W okresach suszy - okresach bezdeszczowych koryto rowu jest suche. Jego stan na dopływie do istniejącego przepustu jest dobry, brak zatorów, przekrój hydrauliczny właściwy. Przepust w drodze śródleśnej drożny - stan dobry. Koryto rowu poniżej przepustu zdegradowane, dno uszkodzone - forma wyrwy, która przy dalszym użytkowaniu może doprowadzić do uszkodzenia przepustu. Droga śródleśna zlokalizowana na przepuście i w obrębie zbiornika częściowo utwardzona - przejezdna. Teren porośnięty jest roślinnością charakterystyczną dla terenów leśnych. Inwestycja nie spowoduje zmiany w sposobie wykorzystania terenu ani wyłączania z użytkowania żadnej powierzchni biologicznie czynnej. Zgodnie z zapisami ustawy o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późniejszymi zmianami) nie zajdzie żadna zmiana sposobu użytkowania terenu w związku z faktem iż lasem w rozumieniu ustawy jest grunt związany z gospodarką leśną. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzania lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu, z uwzględnieniem w szczególności ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych. W ramach zadania przyjęto wykonanie: - odcinkowej odbudowy koryta rowu na długości 25 mb zaczynając palisadą asekuracyjną z pali 10-12 cm długości 1,2 m w dnie i w skarpach. Jako ubezpieczenie koryta odbudowanego rowu przyjęto zabudowę w dnie koryta typu Bieruń, układanego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 10 cm, oddzielonej od podłoża gruntowego geowłókniną. Podstawa skarpy prawej i lewej po wyprofilowaniu z nachyleniem 1:1,5 ubezpieczona zostanie narzutem kamiennym ożywionym licowanym z wypełnieniem spoin ziemią urodzajną wraz z obsiewem traw szlachetnych pasem szerokości 1,0 m. Powyżej skarpy zostaną wyprofilowane z dowiązaniem do terenu istniejącego i po zahumusowaniu obsiane mieszanką traw szlachetnych, - przebudowy istniejącego przepustu pod drogą śródleśną. Z uwagi na niewłaściwe parametry techniczne przepust zostanie rozebrany, a w jego miejsce wykonany zostanie rurociąg o długości 23,35 mb i średnicy 800 mm z rury HDPE spiralnie karbowanej. Rurociąg odprowadzał będzie również wody z koryta rowu po uzupełnieniu do rzędnej maksymalnej piętrzenia projektowanego zbiornika przeciwpożarowego, - naprawy istniejącej drogi leśnej, zostanie ona ukształtowana z odpowiednim spadkiem i dowiązana do projektowanego placu manewrowego utwardzonego za pomocą klińca przy grubości warstwy dolnej po uwałowaniu 30 cm oraz warstwy górnej z klińca po uwałowaniu grubości 10 cm. Plac manewrowy o powierzchni 475 m2 umożliwi podjazd samochodów pożarniczych w celu ujęcia wody ze zbiornika oraz swobodne ich zawracanie, - budowy zbiornika przeciwpożarowego o wymiarach w dnie 18 x 6 m, z płyt drogowych pełnych i nachyleniu skarp 1:n=1:2. Przyjęte parametry techniczne pozwalają na zmagazynowanie 361,6 m3 wody, która wystarczy na realne zatankowanie 120 samochodów Straży Pożarnej. Rzędna zwierciadła wody przyjęta została na poziomie 198,00 m n.p.m., a rzędna dna zbiornika 196,30 m n.p.m. Płyty drogowe układane będą na warstwie piasku gliniastego grubości 10 cm po zagęszczeniu pod którą zabudowana zostanie geowłóknina o gramaturze min. 500 g/m2. Pod geowłókniną zostanie zabudowana geomembrana z HDPE grubości 1,5 mm dwustronnie teksturowana, zgrzewana za pomocą odpowiednich atestowanych urządzeń wykonujących zgrzewy dwutorowe umożliwiające przeprowadzenie prób szczelności zgrzewów. Od dołu na przygotowanym podłożu z piasku gliniastego warstwą grubości 20 cm po zagęszczeniu zostanie również ułożona warstwa geowłókniny o gramaturze min. 500 g/m2. Dla umożliwienia odprowadzenia wód płynących korytem rowu po wypełnieniu zbiornika do rzędnej projektowanej woda odprowadzana będzie bezobsługowym przelewem w ścianach, którego okno przelewowe o wymiarze 2,00 x 0,20 m na rzędnej 198,00 m n.p.m. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek napływu znacznych ilości wody lub zatkania okna głównego w ścianach bocznych przyjęto wykonanie dwóch otworów o wymiarze 0,90 x 0,20 m na rzędnej 198,10 m n.p.m. Korona grobli zbiornika przyjęta zostanie na rzędnej min. 199,00 m n.p.m. umożliwiając chwilowe podpiętrzenie wody przy silnym napływie oraz opóźnienie jej odpływu do odcinka dolnego. Dla ochrony zaprojektowanego zbiornika przed niekorzystnym oddziaływaniem wód gruntowych - w przypadku wysokiego położenia zwierciadła wody gruntowej w terenie przyległym zaprojektowano wykonanie drenaży opaskowych z rur drenarskich PCV o średnicy 100 mm ułożonych w otoczce z kamienia filtracyjnego oddzielonej od gruntu rodzimego geowłókniną. Spadek drenażu przyjęto 1%. Z drenażu woda odprowadzana będzie do studzienek drenażowych - kontrolnych z PCV o średnicy 425 mm umożliwiających kontrolę pracy drenaży oraz w razie ich zatkania wykonanie płukania. Ze studzienek woda za pomocą rurociągów z rur PCV średnicy 160 mm odprowadzona zostanie do dolnego odcinka rowu. Wyloty rur z ciągu po prawej i lewej stronie wyprowadzone będą w przyczółku wylotowym na rzędnej takiej jak wylot przepustu. Spadek rurociągów przyjęto 0,5 %, - budowy piaskownika - powyżej wlotu do zbiornika dla ochrony go przed zamulaniem zaprojektowano wykonanie piaskownika z płyt drogowych o wymiarze 6,00 x 3,00 m w dnie. Piaskownik od wody górnej i dolnej zamknięty zostanie gurtami betonowymi w dnie i w skarpach. Powyżej piaskownika odcinek rowu zostanie ubezpieczony analogicznie jak odcinek dolny. Od wody górnej wykonana zostanie również palisada w dnie i w skarpach. Łączna długość rowu przewidziana do realizacji w ramach niniejszego zadania wynosi 84,99 m. e) Podstawowe parametry zbiornika: - rzędna maksymalnego napełnienia - 198,00 m n.p.m., - powierzchnia przy napełnieniu maksymalnym - 396,00 m2, - pojemność przy napełnieniu maksymalnym - 362,00 m3

CPV: 45000000-7,45200000-9,45100000-8,45110000-1,45230000-8,45111000-8,45233000-9,45111200-0,45233226-9

Dokument nr: 561595-N-2019, AG.270.2.4.2019.S

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_kedzierzyn/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 300 000.00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika o pojemności minimum 300 m3, zlokalizowanego na rowie melioracji szczegółowych lub cieku. Wartość wymaganej roboty - nie może być mniejsza niż 300 000,00 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub zawodową tj: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej w zakresie melioracji wodnych odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), 2. Zamawiający wymaga, aby w zakresie potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował co najmniej: - 1 szt.- koparko-ładowarka, - 1 szt. - koparka gąsienicowa z łyżką o pojemności co najmniej 0,6 m3, - 1 szt. - samochód samowyładowczy o ładowności minimum 10 ton, - 1 szt. - walec wibracyjny samojezdny minimum 6 ton, - 1 szt. - dźwig samojezdny - 1 szt. - zagęszczarka płytowa, mechaniczna.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ); 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ); 7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ); 8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ); 9) oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z informacji ma wynikać, iż wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Z wykazu ma wynikać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika o pojemności minimum 300 m3 zlokalizowanego na rowie melioracji szczegółowych lub cieku. Wartość wymaganej roboty - nie może być mniejsza niż 300 000,00 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. c) wykaz osób (załącznik nr 9 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej w zakresie melioracji wodnych odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (załącznik nr 9A do SIWZ). d) wykaz sprzętu (załącznik nr 6 do SIWZ) wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami. Z wykazu ma wynikać że Wykonawca dysponuje co najmniej: - 1 szt.- koparko - ładowarka, - 1 szt. - koparka gąsienicowa z łyżką o pojemności co najmniej 0,6 m3, - 1 szt. - samochód samowyładowczy o ładowności minimum 10 ton, - 1 szt. - walec wibracyjny samojezdny minimum 6 ton, - 1 szt. - dźwig samojezdny - 1 szt. - zagęszczarka płytowa, mechaniczna.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.