Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi promocyjno-eksperckie

Przedmiot:

Usługi promocyjno-eksperckie

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel: 58 347 27 40 Fax: 58 347 26 94
slamalin@pq.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi promocyjno eksperckie w projekcie ,, RBR -Reviving Baltic Resilience" w zakresie odnowy Morza Bałtyckiego
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: ZZ/1485/008/U/19

Specyfikacja:
Niniejsze ogłoszenie o udzielanym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.dzp.pg.edu.pl

Składanie ofert:
Sposób złożenia oferty:
1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty (zał. nr 2 do ogłoszenia) do dnia 19.06.2019r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, budynek Chemia A, pok.312, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: slamalin@pq.edu.pl wpisując w temacie: ZZ/1485/008/U719.
2. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu formy pisemnej i muszą koniecznie zawierać podpis osoby(osób) uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy ( do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami kodeksu Cywilnego).
3. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
1.Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Wymagania:
Cena:
1. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem Vat), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
4. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
5. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
6. Stawkę podatku VAT Wykonawca określi zgodnie z przepisami prawa. Warunki płatności
Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Kryteria oceny ofert:
1 .Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena oferty-100%
2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którzy złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
3.W przypadku gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
4.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy przez Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
? inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest Pan Paweł Baniel, kontakt: iod@pq.edu.pl. tel.+48 58 348-66-29
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu nr ZZ/1457/008/U/19.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.