Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Przebudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o
ul. Kartuska 201
80-122 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 326 67 00 fax: (58) 326 67 01
ez@giwk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 5 000,00 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych dla zadania: ,,Przebudowa sieci wodociągowej DN400 w ul. Chłopskiej od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku".

CPV: 45231300-8

Dokument nr: ZR/170/19

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 204, w dniu 09.07.2019 r. o godz. 10:10.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ze strony internetowej Zamawiającego: http://giwk.pl.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: elektroniczny system składania ofert www.giwk.przetargi.pl, do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy i 7 dni od dnia podpisania Umowy. Terminy pośrednie są określone w Części II SIWZ - Wzór Umowy.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
? zdolności technicznej lub zawodowej
opisane w SIWZ przez Zamawiającego, oraz
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 Regulaminu, jak też na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Regulaminu.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa poniżej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.1.1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
1.1.1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o DN m.in. DN300 i długości m.in. 50 mb.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w pkt 1.1.1.1. spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub tych podmiotów.
1.1.1.2. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, t.j.:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu określone są w SIWZ.
Wadium: 5 000,00 PLN.

Uwagi:
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień
Sektorowych Podprogowych w GIWK sp. z o.o.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Termin związania ofertą: 60 dni.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Kinas, e-mail: ez@giwk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.