Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SZELKÓW
Stary Szelków
06-220 Stary Szelków
powiat: makowski
607426245
urzad@szelkow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190733
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stary Szelków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 271.15.2019 na zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej dla seniorów na terenie Dziennego Klubu Seniora w Nowym Strachocinie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
o zaprojektowanie siłowni zewnętrznej dla seniorów, składającej się z 12 stanowisk treningowych wraz z przygotowaniem projektu budowlanego, który zostanie przez Zamawiającego zgłoszony jako inwestycja do Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim (na podstawie art. 29,
art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane);
o dostawa 12 urządzeń treningowych wraz z pylonami lub słupami montażowymi zgodnie
z wykonanym projektem budowlanym;
o wykonanie podłoża betonowego umożliwiającego montaż 12 urządzeń treningowych;
o montaż w podłożu 12 urządzeń treningowych (zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim projektem budowlanym);
o wykonanie nawierzchni w postaci sztucznej trawy na całej powierzchni siłowni zewnętrznej (zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim projektem budowlanym)
o dostawa i montaż 4-ławek metalowych z siedziskiem drewnianym (stały montaż do wykonanego podłoża betonowego)
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie siłowni zewnętrznej dla seniorów składającej się z 12 stanowisk treningowych oraz ławeczek.
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
o zaprojektowanie siłowni zewnętrznej dla seniorów, składającej się z 12 stanowisk treningowych wraz z przygotowaniem projektu budowlanego, który zostanie przez Zamawiającego zgłoszony jako inwestycja do Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim (na podstawie art. 29,
art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane);
o dostawa 12 urządzeń treningowych wraz z pylonami lub słupami montażowymi zgodnie
z wykonanym projektem budowlanym;
o wykonanie podłoża betonowego umożliwiającego montaż 12 urządzeń treningowych;
o montaż w podłożu 12 urządzeń treningowych (zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim projektem budowlanym);
o wykonanie nawierzchni w postaci sztucznej trawy na całej powierzchni siłowni zewnętrznej (zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim projektem budowlanym)
o dostawa i montaż 4-ławek metalowych z siedziskiem drewnianym (stały montaż do wykonanego podłoża betonowego)
2) W skład 12 urządzeń treningowych wchodzą:
o Biegacz (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających siłę mięśni nóg, brzucha oraz dolej partii placów.
o Koła Tai Chi (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających i usprawniających nadgarstki, łokcie oraz ramiona, kształtuje koordynacje ruchową oraz zwiększa ruchomość stawów.
o Krzesło (wyciąg górny) (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, ramion oraz obręczy barkowej.
o Motyl (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, ramion oraz obręczy barkowej.
o Jeździec (1 szt.) - urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych, ramion, obręczy barkowej oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha.
o Prostownik nóg (prasa nożna) (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych, pasa oraz pośladków.
o Pajacyk (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg i pośladków
o Orbitrek (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych, ramion, obręczy barkowej oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha.
o Narciarz (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych, ramion, obręczy barkowej oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha.
o Twister (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie skośne brzucha oraz mięśnie pleców.
o Wioślarz (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych, ramion, obręczy barkowej oraz mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha.
o Sztanga - (podciąg) (1 szt.) - Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, ramion oraz obręczy barkowej.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1190733, 271.15.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
a) Osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,ZAPYTANIE OFERTOWE nr 271.15.2019 na zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej dla seniorów na terenie Dziennego Klubu Seniora w Nowym Strachocinie" pokój Nr 8 (sekretariat);
b) listownie na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,ZAPYTANIE OFERTOWE nr 271.15.2019 na zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej dla seniorów na terenie Dziennego Klubu Seniora w Nowym Strachocinie";
c) mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@szelkow.pl ;

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: makowski Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
1) Planowane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
o projekt budowlany do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
o siłownia zewnętrzna 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia projektu budowlanego przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim.
2) Ostateczny termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.09.2019 r. przy czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostarczonych
i zamontowanych elementów siłowni zewnętrznej.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Wiedza i doświadczenie
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Potencjał techniczny
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Dodatkowe warunki
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Warunki zmiany umowy
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b) KRS, CEIDG, inny dokument na podstawie, którego działa Oferent oraz jeśli nie wynika
to z dokumentów rejestrowych, inne dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania
/składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/ złożenia oferty;
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
d) karty techniczne urządzeń, wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane, w tym informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach, sposobie montażu na podłożu oraz lista zalecanych części zamiennych (jeśli takie występują), instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
e) certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych urządzeń z obowiązującymi normami - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Łączna cena brutto (C) waga 70%, 70 pkt.
2. Gwarancja (G) waga 30%, 30 pkt.
2) Opis sposobu przyznawania punktów
Kryterium: cena - C - waga 70%
Ocena liczby punktów zostanie dokonana na podstawie wzoru:
C = (cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto ocenianej oferty) x 70 = ilość punktów
Kryterium: gwarancja - G - waga 30%
W ramach kryterium zostanie oceniona długość okresu gwarancyjnego i przyznane punkty:
- okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt,
- okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt,
- okres gwarancji 60 miesięcy - 30 pkt.
3) Punkty przyznane w kryteriach ceny i gwarancji zostaną zsumowane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów, według wzoru:
? = C + G
gdzie:
? - łączna suma przyznanych punktów
C - liczba punktów przyznana w kryterium ,,Łączna cena brutto"
G - liczba punktów przyznana w kryterium ,,gwarancja".
Wykluczenia
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym nr 271.15.2019.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA SZELKÓW
Adres
06-220 Stary Szelków
mazowieckie , makowski
Numer telefonu
297176001
Fax
297176004
NIP
7571416453
Tytuł projektu
Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków
Numer projektu
RPMA.09.02.01-14-A686/18-00
Inne źródła finansowania
nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Muszyńska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607426245

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.