Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane zagospodarowania istniejącego terenu pod plac zabaw w zabawki terenowe

Przedmiot:

Roboty budowlane zagospodarowania istniejącego terenu pod plac zabaw w zabawki terenowe

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Ostrołęka
Pl. gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
tel. (029) 764 68 11, tel. 029/ 764-68-11 w. 309
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zagospodarowania istniejącego terenu pod plac zabaw w zabawki terenowe dla dzieci 3-4 letnich zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki na 2019 r. pn.:,, Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 ,,Bajkowa Kraina" w Ostrołęce "
Usługę należy wycenić wg załączonego do zamówienia przedmiaru robót. Uwaga!
Wszystkie elementy zabawowe muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same wzory, taką samą funkcjonalność, minimum takie wymiary, minimum tą samą jakość materiałów jak w specyfikacji technicznej.
Urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 1176.

CPV: 45212130-6

Dokument nr: WIM.7011.13.6.2019

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres prac na zadaniu inwestycyjnym zawarty jest w dokumentacji projektowej i określony w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót umieszczonej na stronie www.ostroleka.pl w zakładce ,,przetargi". Z dokumentacją można zapoznać się również w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac Gen. J. Bema 1, pok. nr 230, tel. (029) 764 68 11 w 309. Wykonawca, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi.

Składanie ofert:
IX. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym do zaproszenia FORMULARZU OFERTY.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.07.2019 r. do godziny 1200 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
Nie otwierać przed 8.07.2019 r., godz.1200
Oferta dotyczy zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki na 2019 rok pn.:,,Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim Nr 9 ,,Bajkowa Kraina" w Ostrołęce"_
Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia
2 m-ce od daty podpisania umowy

Wymagania:
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet n/w dokumentów i oświadczeń:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym załącznik nr 1 do zapytania.
2. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika).
IV. Kryterium oceny ofert - CENA BRUTTO - 100 %
Cena brutto oferty z najniższą ceną
CB = ..............................................x 100 x 100% = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
V. Ocena, wybór i wyjaśnianie oferty/unieważnienie
1. Ocena kompletności złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale III zapytania odbędzie się metodą kompletne/niekompletne na podstawie dokumentów
1 oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących treści złożonej oferty, Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawców złożenia pisemnych wyjaśnień i/lub uzupełnień.
3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty do negocjacji.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży komplet ważnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale III zapytania oraz uzyska najwyższą punktację oferty w kryterium cena 100%.
5. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
6. Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
VII. Okres gwarancji
Minimum 36 miesięcy na roboty budowlane oraz urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z warunków w okresie gwarancyjnym.
VIII. Warunki i termin płatności
1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne.
2. Wykonawca zobowiązany jest oszacować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania cenowego.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku i innych wymaganych dokumentów.

Kontakt:
Osoba do kontaktów
Andrzej Piersa - Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Ostrołęki - tel. 029/ 764-68-11 w. 309

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.