Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja kanału sanitarnego

Przedmiot:

Renowacja kanału sanitarnego

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce
powiat: Kielce
tel. + 48 41 365 31 00 fax + 48 41 345 52 20
inwestycje@wod-kiel.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 3 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zadanie pn.: " Renowacja ks 0 600 mm w ul. Solnej w Kielcach" (ZAMÓWIENIE INNE NIŻ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE)
Opis przedmiotu zamówienia
1. Renowacja kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy 0 600 mm w ulicy Solnej w Kielcach, bezwykopową metodą ciasnopasowaną za pomocą rękawa utwardzonego termicznie. Zamawiający dopuszcza użycie pary wodnej, gorącej wody oraz lamp UV jako czynników utwardzających rękaw. Kanał przeznaczony do renowacji wykonany jest z kamionki. Zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną do renowacji przewidziano następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
Numer odcinka kanału sanitarnego 0 600 mm w ulicy Solnej Długość szacunkowa odcinka [mb]
S2-S3 33,30
S3-S4 52,00
S4-S5 23,47
Razem: 108,77 mb
Zmodernizowany kanał ma zapewniać dotychczasową przepustowość, wytrzymałość i szczelność. 2. Renowacja istniejących studni na kanale sanitarnym 0 600 mm w ulicy Solnej.
2.1. Opis stanu technicznego studni: _
2.1. Opis stanu technicznego studni:
Nr studni Ocena stanu technicznego Uwagi
S2 stopnie: skorodowane (do wymiany), ściany studni: do renowacji (chemia budowlana), - wysokość studni od kinety do płyty nastudziennej ok. 2,25 m wykonana z kręgów betonowych 0 1200mm, - wysokość podbudowy od płyty nastudziennej do włazu ok. 1,75 m wykonana z kręgów betonowych 0 800mm,
S3 stopnie: skorodowane (do wymiany), ściany studni: do renowacji (chemia budowlana), - wysokość studni od kinety do płyty nastudziennej ok. 2,10 m wykonana z kręgów betonowych 0 1200mm, - wysokość podbudowy od płyty nastudziennej do włazu ok. 2,10 m wykonana z kręgów betonowych 0 800mm,
S4 właz: pęknięty (do wymiany), stopnie: brak (zamontować), ściany studni: do renowacji (chemia budowlana), - wysokość studni od kinety do płyty nastudziennej ok. 3,45 m wykonana z kręgów betonowych 0 1200mm, - wysokość podbudowy od płyty nastudziennej do włazu ok. 0,65 m wykonana z kręgów betonowych 0 800mm,
i stopnie: brak (zamontować) I - wysokość studni od kinety do płyty nastudziennej ok. I
ściany studni: do renowacji (chemia 4,30 m wykonana z kręgów betonowych 0 1200mm,
S5 budowlana) _ wysokość podbudowy od płyty nastudziennej
do włazu ok. 0,55 m wykonana z kręgów betonowych ____0 800mm,_
2.2. Zakres renowacji dla poszczególnych studni:
I. wymiana włazu: S4
II. wymiana stopni złazowych: S2, S3, S4, S5
III. renowacja: wewnętrznych ścian studni: S2, S3, S4, S5
2.3. Wymiana podbudowy i włazu
W celu dokonania wymiany włazu należy przeprowadzić rozbiórkę nawierzchni oraz zdemontować istniejący właz. Miejsce montażu nowej podbudowy zagruntować preparatem zwiększającym przyczepność nowych warstw zaprawy do istniejących powierzchni betonowych. Nową podbudowę wykonać z pierścieni betonowych o wysokości umożliwiającej właściwe usytuowanie włazu. Następnie zamontować nowy właz kanałowy z żeliwa szarego klasy D400 typ ciężki. Po wymianie podbudowy i obsadzeniu włazu miejsce robót zabezpieczyć i pozostawić do uzyskania pełnej wytrzymałości zaprawy. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości zaprawy można przystąpić do odtworzenia nawierzchni drogowej w miejscu prowadzenia robót.
2.4. Wymiana stopni złazowych
W celu wymiany stopni złazowych należy wykuć stare stopnie, a następnie wytrasować i osadzić nowe stopnie przy użyciu klinów i zaprawy szybkowiążącej odpornej na agresywne działanie ścieków komunalnych. Należy stosować stopnie złazowe żeliwne lub klamry stalowe w otulinie PE.
2.5. Naprawa konstrukcji studni, reprofilacia kinety. nałożenie powłoki ochronnej Przed rozpoczęciem prac należy wyczyścić hydrodynamicznie całą studnie pod ciśnieniem, tak aby usunąć osady oraz luźne fragmenty betonu/cegły. Następnie wykonać reprofilację: ścian studni (wypełnienie ubytków, pęknięć). Na końcu należy wykonać naprawę antykorozyjną. Należy zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do naprawy obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt ze ściekami komunalnymi. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Materiał nakładać poprzez natrysk i naciąganie pacą stalową w pierwszej kolejności wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać partiami. Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna klasy odporności XA3 musi w każdym miejscu zachowaną grubość co najmniej 10mm.
3. Montaż 1 szt. kształtki kapeluszowej w kanale sanitarnym o średnicy 0 600 mm w ulicy Solnej w Kielcach. Kanał sanitarny wykonany jest z kamionki. Zakres realizacji obejmuje: montaż na włączeniu bocznym wykonanym poprzez trójnik - kształtki kapeluszowej wykonanej jako odcinek rękawa długości 30 - 40 cm oraz kołnierza nasączonych żywicą termoutwardzalną.
Nr odcinka kanału sanitarnego 0 60 mm w ulicy Solnej Szacunkowa odległość trójnika od studzienki
S4-S3 od S3-ok.24 m (1 szt.)
4. Przedmiotowa renowacja obejmuje także:
a) przygotowanie kanałów do renowacji, w tym usunięcie skamienielin, wycięcie korzeni, odgruzowanie, ewentualne frezowanie itp. - wstępne czyszczenie kanałów leży po stronie Wykonawcy;
b) wykonanie niezbędnych odkrywek kanałów w wypadku załamania bądź innych przyczyn oraz wykonanie uzupełniających przeglądów TV, jeżeli zdaniem Wykonawcy takie czynności będą konieczne do prawidłowej realizacji robót;
c) jeśli Zarządcą Drogi postawi wymóg wykonania projektu organizacji ruchu, Wykonawca ma obowiązek jego sporządzenia i uzgodnienia z Zarządcą Drogi,
d) podczas robót - opłaty za zajęcie pasa drogowego i koszty odtworzenia pasa drogowego wraz z ewentualną wymianą gruntu leżą po stronie Wykonawcy;
e) organizacja przerzutu ścieków w trakcie robót - w tym powiadomienie zainteresowanych o utrudnieniach w ruchu drogowym i zrzucie ścieków, ewentualne odtworzenie nawierzchni itp.;
f) prace odbiorowe - wymagane będzie nagranie przy użyciu kamery rejestrującej obraz w kolorze z inspekcji powykonawczej TV na płytach DVD wraz z opisem komputerowym w j. polskim
5. Informacje dodatkowe
Zamawiający posiada przegląd kanałów w formie elektronicznej na płycie DVD. Dla zainteresowanych przetargiem Wykonawców w/w przegląd może być udostępniony w siedzibie Zamawiającego w Kielcach ul. Krakowska 64. po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu drogą elektroniczną: inwestycje@wod-kiel.com.pl
Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie:
> ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji.,
> załączonych do specyfikacji raportów z inspekcji TV,
> załączonych do specyfikacji map sytuacyjnych z wrysowanymi odcinkami kanałów przewidzianych do renowacji
4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia
1. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić również wszystkie koszty towarzyszące realizacji jak: koszty organizacji i likwidacji zaplecza budowy, koszty zajęcia pasa drogowego i projektu organizacji ruchu, ewentualne wykonanie niezbędnych odkrywek kanałów w wypadku załamania bądź innych przyczyn, zewnętrzne koszty procedur odbiorowych, media, wypłacenie odszkodowań w przypadku zalanych piwnic oraz wszystkie inne roboty, które z punktu widzenia Wykonawcy winny być wykonane celem zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlanego.
3. Wszystkie materiały zastosowane podczas wykonywania prac renowacyjnych winny posiadać odpowiednie atesty, znaki bezpieczeństwa, znaki handlowe stosowane w budownictwie. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe elementów planowanych do zabudowy. Po akceptacji przez Zamawiającego przekazanych wniosków Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót.
4. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji prac objętych zamówieniem. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac leży po stronie Wykonawcy, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 701) Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę kart przekazania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotowego zadania.
5. Renowacja przewodów kanalizacyjnych będąca przedmiotem niniejszej specyfikacji winna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 11296-4:2018-03 ,,Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, cz. IV: Wykładanie rękawami utwardzanych na miejscu".
6. Wykonawca jest zobowiązany tak dobrać grubość ścianki, aby zapewnić sztywność obwodową rękawa na poziomie min. 4 kN/m2. W celu potwierdzenia wymaganego parametru sztywności obwodowej zainstalowanego rękawa należy pobrać próbki rękawów, a następnie poddać je badaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2011 w zakresie początkowej sztywności obwodowej, tak aby bezpośrednio z wyników badań uzyskać możliwość sprawdzenia wymogu Zamawiającego.

CPV: 45453000-7, 45232410-9

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ,,Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
w dniu 02.07.2019 o godz. 12:05

Specyfikacja:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej w załączniku http://www.wod-kiel.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta ,,Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. w Kielcach, 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 2.07.2019 do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy.

Wymagania:
Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp
Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1, art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp tj.
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
II. spełniają warunki udziału w postępowaniu
1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymaga, aby Wykonawca, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien wykazać się spełnieniem warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej):
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:
co najmniej 1 zamówienia (roboty budowlane) odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszej SIWZ, polegające na:
co najmniej 1 renowacji bezwykopowa metoda ciasnopasowaną za pomocą rękawa utwardzonego termicznie (przy zastosowaniu pary wodnej, gorącej wody lub lamp UV) kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy co najmniej 600 mm i długości 100 mb oraz zamontował kształtkę kapeluszowa min. 1 szt..
wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonanie lub inne zamówienie odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszej SIWZ wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonanie.
Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wzór stanowi Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych (wymagana forma dokumentu - oryginał).
Dowodami, o który jest mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, kiedy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których jest mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W/w roboty Wykonawca winien wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyć.
b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia wymaga, żeby Wykonawca dysponował, co najmniej:
I. Ekspert nr 1 - Kierownik Budowy Robót Sanitarnych posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
Wykształcenie techniczne, co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych, posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na podstawie ustaw z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2019 poz. 831.
Ekspert może posiadać także ważne uprawnienia budowlane odpowiadające poszczególnym zakresom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1202) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016. poz. 1725).
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi z w/w uprawnieniami winny przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
Po wyborze a przed podpisaniem Umowy, Wykonawca przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wyznaczone do realizacji zadania wyżej wymienionych uprawnień oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający w zakresie spełnienia warunku wymaga, aby Wykonawca posiadał, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna
sytuacja ekonomiczna lub finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000 PLN
W celu potwierdzenia w/w warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wyżej określone kwoty - wymagana forma dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jego opłaty.
Dokument ubezpieczenia winien być ważny przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku krótszego terminu ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia jego terminu i przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczeniowego Zamawiającemu.
Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 24a ustawy Pzp.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN)
10. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena (C) ryczałtowa brutto 100 % 100 pkt
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.