Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji sanitarnej - odprowadzanie ścieków z budynków

Przedmiot:

Budowa instalacji sanitarnej - odprowadzanie ścieków z budynków

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
powiat: grodziski
tel. 227 556 177, faks 227 241 129
zwikgrodzisk@pro.onet.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa instalacji sanitarnej - odprowadzanie ścieków z budynków na posesjach przy ul. Merkurego 2,4,6,8,10,12,14,16,40,42,44,46 we wsi Kozerki w gminie Grodzisk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie instalacji sanitarnej - odprowadzającej ścieki z budynków na posesjach przy ul. Merkurego 2,4,6,8,10,12,14,16,40,42,44,46 we wsi Kozerki w gminie Grodzisk Mazowiecki . Łączna długość instalacji przeznaczonej do wybudowania wynosi : fi200mm - 106,2m, fi160mm - 48,6m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 559074-N-2019, 33/DO/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej o średnicy przewodu nie mniejszej niż fi200 mm o łącznej długości nie mniejszej niż 100,00m. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dla każdej z robót budowlanych poprzez powołanie się na wykonanie jednej umowy lub kilku umów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj.: wykazu wykonanych robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.2) lit. c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku złożenia oferty na platformie zakupowej: 1.Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1)formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem Załącznika nr 2 do SIWZ; 2)oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ; 3)oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem Załącznika nr 4 do SIWZ; 4)Tabela kosztowe sporządzone z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo (w oryginale) do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku złożenia ofert z zachowaniem formy pisemnej: 2.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)wypełniony i czytelnie podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem Załącznika nr 2 do SIWZ; 2)wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ; 3)wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem Załącznika nr 4 do SIWZ; 4)wypełnione i czytelnie podpisane Tabela kosztowa sporządzone z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do SIWZ, 5)pełnomocnictwo (w oryginale) do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA BRUTTO 95,00
OKRES GWARANCJI (48 - 60 MIESIĘCY) 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.