Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dostawy urządzeń i narzędzi

Przedmiot:

Wykonanie dostawy urządzeń i narzędzi

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Oświaty Karlino
ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
powiat: białogardzki
tel. 943 117 780, faks 943 117 780
oswiata@karlino.home.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Karlino
Wadium: 2000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie dostawy urządzeń i narzędzi II
1. Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje: a) zadanie częściowe nr 1 - dostawa doposażenia pracowni elektroniki i elektrotechniki - część a, b) zadanie częściowe nr 2 - dostawa doposażenia pracowni elektroniki i elektrotechniki - część b, c) zadanie częściowe nr 3 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część a, d) zadanie częściowe nr 4 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część b, e) zadanie częściowe nr 5 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część c, f) zadanie częściowe nr 6 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część d. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zadanie częściowe nr 1 - wykonanie dostawy urządzeń pomiarowych i sterowniczych, zasilaczy, zestawu lutowniczego, b) zadanie częściowe nr 2 - wykonanie dostawy narzędzi i przyrządów pomiarowych i sterowniczych, lupy, stacji lutowniczych, c) zadanie częściowe nr 3 - wykonanie dostawy urządzeń numerycznych do frezowania i toczenia, d) zadanie częściowe nr 4 - wykonanie dostawy urządzeń do frezowania, toczenia, szlifowania i przecinania, e) zadanie częściowe nr 5 - wykonanie dostawy stołów warsztatowych i imadeł, f) zadanie częściowe nr 6 - wykonanie dostawy narzędzi i wyrobów do wiercenia, frezowania, toczenia i przecinania oraz narzędzi warsztatowych i pomiarowych

Część nr: 1 Nazwa: zadanie częściowe nr 1 - dostawa doposażenia pracowni elektroniki i elektrotechniki - część a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie dostawy urządzeń pomiarowych i sterowniczych, zasilaczy, zestawu lutowniczego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6, 31100000-7, 38342000-4, 42660000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: zadanie częściowe nr 2 - dostawa doposażenia pracowni elektroniki i elektrotechniki - część b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie dostawy narzędzi i przyrządów pomiarowych i sterowniczych, lupy, stacji lutowniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38552000-9, 38624000-5, 42660000-0, 38341300-0, 31221000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: zadanie częściowe nr 3 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie dostawy urządzeń numerycznych do frezowania i toczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42623000-9, 42621100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: zadanie częściowe nr 4 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie dostawy urządzeń do frezowania, toczenia, szlifowania i przecinania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42621000-5, 43414000-8, 31720000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: zadanie częściowe nr 5 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część c
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie dostawy stołów warsztatowych i imadeł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39151200-7, 43800000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: zadanie częściowe nr 6 - dostawa doposażenia pracowni technologii mechanicznej - część d
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie dostawy narzędzi i wyrobów do wiercenia, frezowania, toczenia i przecinania oraz narzędzi warsztatowych i pomiarowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43132300-0, 44512900-1, 44531700-8, 38330000-7, 44316000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 31000000-6,31100000-7,38342000-4,42660000-0,38624000-5,38552000-9,38341300-0,31221000-1,42621100-6,42623000-9,42620000-8

Dokument nr: 561039-N-2019, ZO.26.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.karlino.pl (zakładka: Przetargi - inne jednostki)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Zakład Oświaty Karlino, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino (pokój nr 4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Szczegółowy opis lub katalog lub folder (w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski) oferowanych produktów dla zadań częściowych nr 3 i 4 (tokarka numeryczna CNC, frezarka numeryczna CNC, tokarka uniwersalna, frezarko-wiertarka, szlifierka dwutarczowa, przecinarka taśmowa) potwierdzający ich zgodność z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawierający nazwę producenta/producentów oraz numery katalogowe (lub model lub symbol), tak by możliwa była jednoznaczna ich identyfikacja.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w zakresie określonym w pkt III.2.2 - składane wraz z ofertą. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana w toku przedmiotowego postępowania (np. włączenie wykonawcy do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.