Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych

Przedmiot:

Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48224438048, faks +484438186
ppn.zampubl@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 26 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2"
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli i pomocy dydaktycznych zwanych dalej ,,Wyposażeniem" przeznaczonych dla pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie," w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2". 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup/wytworzenie, opakowanie, wniesienie, rozmieszczenie i montaż wyposażenia (w tym min. mebli, dozowników, pojemników do mydła, pojemników na papier, podajników ręczników papierowych, wieszaków, tabliczek informacyjnych, skrzynek na klucze, tablic korkowych i magnetycznych) posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu oraz wszelkie inne, towarzyszących przedmiotowej dostawie prace, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Całość dostarczonego wyposażenia winna być przed odbiorem złożona (zmontowana) i przygotowana do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych i towarzyszących dostawie. 4. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji nadto oznaczony znakiem CE (Conformité Europe), posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, spełniać wymagania sanitarne - zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego (specyfikacja techniczna, wymiary, charakterystyka wykonania, parametry zamawianego wyposażenia oraz zamawiana ilość), wykonania i odbioru określają: o Opis przedmiotu zamówienia w tym przedmiar wyposażenia pomieszczeń - załącznik nr 2 do SIWZ, o Wzór umowy -załącznik nr 3 do SIWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE o Wszędzie tam, gdzie przy opisie wyposażenia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający ze względu na specyfikę wyposażenia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. o Wszędzie tam, gdzie opisując wyposażenie, Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. o Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz równoważnego wyposażenia, stosownie, wraz z jego opisem lub normami. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy - 39 miesięcy Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej ? patrz szczegółowo rozdział XIV SIWZ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2". 3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 4. Dane osobowe Wykonawcy, zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: o obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, o obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 8. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego. 9. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. b) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

CPV: 39100000-3,39160000-1,39130000-2,39162110-9

Dokument nr: 561497-N-2019, UD-VII-WZP.271.19.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.praga-pn.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

Adres:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ, Wydział Zamówień Publicznych, pok. Nr 531, V p. ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 zamówienie polegające na dostawie (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, również wówczas jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku wartość części zamówienia polegającej na dostawie mebli nie może być mniejsza niż 200 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;- załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Poza oświadczeniami, o których mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) Formularz cenowy, 2) Potwierdzenia wniesienia wadium, 3) Zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Zamawiającego niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego, określający sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, oraz, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, także informacja, że podmiot trzeci zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do oferty, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych. 5) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Warunki gwarancji i rękojmi 20,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.