Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew
powiat: wysokomazowiecki
tel. 862 755 036, faks 862 755 063
sekretariat@umczyzew.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Czyżew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie nr 108015B - ul. Nowa i ul. Mała
1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych w Czyżewie nr 108015B - ul. Nowa i ul. Mała . W ramach inwestycji przewiduje się : - przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej , - budowa odcinka kanalizacji deszczowej, - przebudowa infrastruktury teletechnicznej, - wykonanie zieleńców , humusowanie . ul. Nowa dł. 140,51 m ul. zaułek ul. Nowa dł. 231 m Branża drogowa - szerokość jezdni - 3,00 m , - szerokość chodnika - 1,50 m , - szerokość ścieku - 0,2 m Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm , - podsypka cementowo piaskowa 3 cm , - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 20 cm , - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 30 cm Konstrukcja nawierzchni chodników , zaułku ul. Nowej od km 0+000 do km 0+112 - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm , - podsypka piaskowa 5 cm , - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5% z 30 % dodatkiem kruszywa łamanego 20 cm , - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 30 cm , Konstrukcja zjazdów indywidualnych : - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm - podsypka piaskowa 5 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 10 cm - grunt stabilizowany cementem RM= 2,5 Mpa 15 cm - warstwa mroochronna z kruszywa naturalnego 15 cm Do obramowania ciągów pieszo jezdnych ul. Nowej oraz jej zaułków należy zastosować krawężnik 15x22 cm ( najazdowy typu lekkiego ). Obrzeże betonowe 6x20 cm ustawione na ławie piaskowej należy zastosować do obramowania chodników , ścieżek rowerowych oraz dojść do furtek. Obrzeże 8x30 cm na ławie piaskowej należy zastosować do obramowania zjazdów indywidualnych . Odwodnienie W ciągu ulicy Nowej oraz jej zaułków zaprojektowano ściek płaski szerokości 20 cm , głębokości 2 cm wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm do wykonania w najniższym punkcie przekroju poprzecznego ulicy. Wody opadowe zostaną odprowadzone do wpustów deszczowych znajdujących się w linii ścieku płaskiego za pośrednictwem projektowanej kanalizacji deszczowej . Na odcinku o nawierzchni z płyt ażurowych odwodnienie Kanalizacja deszczowa Projektowana budowa kanalizacji deszczowej umożliwia odprowadzenie wód opadowych na odcinku przebudowanej ul. Nowej Ulica Mała dł. 99,0 m Ulicę zaprojektowano jako nawierzchnię z betonowej kostki brukowej obramowaną krawężnikiem wysokim typu lekkiego . Odcinek ma długość 98,6 m i szerokość 5,5 m . Zaprojektowano obustronne chodniki szerokości 1,5m obramowane obrzeżem typu lekkiego oddzielone pasem zieleni od jezdni drogi. Wody opadowe zostaną odprowadzone do projektowanych wpustów deszczowych zlokalizowanych przy krawędzi jezdni . Branża drogowa - szerokość jezdni - 5,5 m , - szerokość chodnika - 1,50 m , - spadek poprzeczny jezdni - 2 % Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm , - podsypka cementowo piaskowa 3 cm , - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 10 cm , - grunt stabilizowany cementem RM-2,5 MPa 15 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 15 cm Konstrukcja nawierzchni chodników ( dojście do furtek i ścieżek rowerowych ) - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm - podsypka cementowo piaskowa 5 cm - grunt stabilizowany cementem RM=2,5 MPa 10 cm Konstrukcja zjazdów indywidualnych : -warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm -podsypka piaskowa 5 cm -podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego 10 cm -grunt stabilizowany cementem RM=2,5MPa 10 cm Kanalizacja deszczowa Projektowana budowa kanalizacji deszczowej umożliwia odprowadzenie wód opadowych na odcinku przebudowanej ul. Małej

CPV: 45000000-7,45233120-6,45233290-8,45111200-0,45000000-9,45232452-5,45232130-2,45231300-8,45232310-8

Dokument nr: 561561-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czyzewosada.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje przedmiotowego Zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonawca wykaże się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej - 3 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg o łącznej wartości 960.000,00 zł b) wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena najniższa 60,00
gwarancja za przedmiot zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.