Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2932z ostatnich 7 dni
15019z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie i okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych

Przedmiot:

Czyszczenie i okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Kościuszki 18
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
tel. ( 016) 1240647, tel. (016) 6240510
kjezowski@poczta.onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na czyszczenie i okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

I. Wykonawca zobowiązany się do wykonania następujących prac:
Zakres robót:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wyczyszczenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych przez uprawnionych, kwalifikowanych pracowników kominiarskich przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. nr. 109 , poz.719 /
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz zainstalowanych podłączeń wraz z wydaniem protokołu pokontrolnego w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące normy techniczne
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia krotności wymiany powietrza wentylacji mechanicznej w n/w obiektach SP ZOZ:
1. Budynek Nr 1
2. Budynek Nr 2
3. Budynek Nr 3
4. Budynek Nr 4
5. Budynek Nr 5
6. Budynek Nr 7 /magazyn żywnościowy i gospodarczy /
7. Budynek Nr 8 / Oddział Dzienny i warsztaty/
8. Budynek Nr 9 /Kotłownia/
9. Budynek Nr 10 /Portiernia/
10. Budynek Nr 11 /Przechowalnia zwłok /
11. Budynek Nr 16/ Gospodarczo-garażowy/

Dokument nr: 32/ZP/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2019. o godz. 12:05 w pokoju nr 17 Zamówienia Publiczne.

Składanie ofert:
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój - sekretariat do dnia 26.06.2019r. do godz. 12:00.
b) do oferty należy dołączyć:
wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 2
dokumenty potwierdzające prawo wykonywania przeglądów i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - 31.07.2019r.

Wymagania:
Wymagania
Uprawnienia do wykonywania kontroli przewodów wentylacyjnych i spalinowych / stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty/.
Wynagrodzenie obejmuje koszt wykonania całości w/w badań
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz przedłożenia stosownych protokołów badań .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacje dodatkowe
1) Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania aktualnych przepisów dotyczących wymaganych stawek najniższego wynagrodzenia i stawki godzinowej przez cały czas trwania Umowy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
2) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia Umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowienie zapytania ofertowego;
3) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
IV Kryteria oraz sposób oceny ofert.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
100 %
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium:
Wzór:
1
Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu 37-500 ul. Kościuszki nr 18
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Jarosławiu: telefon: 16 6240656; e-mail: iodo@spzozjaroslaw,pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie i okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Krzysztof Jeżowski - tel. ( 016) 1240647 e-mail kjezowski@poczta.onet.pl
Andrzej Frendo - tel. (016) 6240510

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.