Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej

Przedmiot:

Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stare Juchy
Plac 500-lecia 4
19-330 Stare Juchy
powiat: ełcki
tel./fax (87) 619 90 53, tel.(87) 619 90 71, Tel. 87/619 90 53 wew. 32
ue@stare-juchy.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stare Juchy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania: "Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 176005 w miejscowości Liski na działce geod. Nr 68. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019"
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi gminnej nr 176005 N na działce geod. Nr 68 w miejscowości Liski zgodnie z zadaniem pod nazwą ,,Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 176005 w miejscowości Liski na działce geod. Nr 68. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 209 rok. "
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podany jest w załączonym kosztorysie ofertowym stanowiącym jednocześnie przedmiar robót - załącznik nr 2, który Wykonawca zobowiązany jest wycenić.
Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót przedstawione są w ,,Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych" - załącznik nr 4.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu robót powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania w drogownictwie.

Dokument nr: UE.3031.1.15

Składanie ofert:
7. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Plac 500 - lecia 4, w pokoju nr 4 - SEKRETARIAT lub wysłać drogą elektroniczną na adres: ue@stare-juchy.pl, w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 12°°.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30 sierpień 2019 r.

Wymagania:
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie.
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
1/ cena oferty (C) 95 pkt
2/ okres udzielonej gwarancji (G) 5 pkt
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin: Co x 95 pkt
Gdzie: C. - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena Cmin - cena brutto oferty najtańszej Co - cena brutto oferty ocenianej
Kryterium ,,okres udzielonej gwarancji" (G) będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w druku oferty. Zamawiający wymaga 3 letniego okresu udzielonej gwarancji - maksymalny okres udzielonej gwarancji może wynosić 5 lat. Wykonawca otrzyma za:
- 3 lata udzielonej gwarancji - 0 pkt
- 4 lata udzielonej gwarancji - 3 pkt
- 5 lat udzielonej gwarancji - 5 pkt
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na minimum 3 lat, jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja zostanie udzielona na 3 lata.
W przypadku podania okresu krótszego niż 3 lata Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: Pkt = C + G
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. W przypadku wyboru oferty zadanie zostanie zlecone na podstawie umowy, z terminem płatności -przelew 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego wykonanych robót.

Kontakt:
8. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela: Renata Nowosielska - podinspektor ds. Rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Stare Juchy, Tel. 87/619 90 53 wew. 32, e-mail: ue@stare-juchy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.