Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych

Przedmiot:

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42/ 628-71-03, tel. (42)628-71-03
zlm@zlm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi położonych przy ul. Pogonowskiego 19 m 25, ul. Wójtowska 11 m 17, ul. Dąbrowskiego 47 m 28 w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu.
Szczegółowy zakres prac do zrealizowania określony został w kosztorysach nakładczych, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Okres gwarancji:

Dokument nr: DZP.26.1.197.2019

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47 w Łodzi, w dniu 19.06.2019r. o godz. 10:00, w pokoju spotkań z klientami nr 04, Budynek A, parter.

Składanie ofert:
Składanie ofert:
Ofertę (zał. nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47, w Recepcji Budynku A, parter w trwale zamkniętej kopercie z opisem: dane Wykonawcy, nr spr. DZP.26.1.197.2019, Remont lokali mieszkalnych w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 09:00.
Decyduje data i godzina jej doręczenia do ZLM, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
do 33 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
36 miesięcy na roboty ogólnobudowlane, na stolarkę okienną 60 miesięcy oraz 24 miesiące na urządzenia,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Warunki, które musi spełnić Wykonawca:_
1. Posiadanie ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: min. 25 tys. zł. Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa straci ważność, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii nowej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby pełniącej bezpośrednio obowiązki kierownika robót.
3. Dysponowanie osobami (lub osobą) posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 ,,E" i ,,D" dla osób wykonujących zamówienie.
Dokumenty wymagane:
1. Kserokopia polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w warunkach określonych powyżej.
2. Kserokopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby pełniącej bezpośrednio obowiązki kierownika robót oraz kserokopia aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego GRUPA 1 ,,E" i ,,D" dla osób wykonujących zamówienie.
3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Kryteria oceny ofert: - Cena 100%
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert lub do chwili zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Uwagi:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź, tel. (42) 628-70-34, e-mail: zlm@zlm.lodz.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za -pośredmctoem~adresrre-maiI: iodt^fartodzrpi:-
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami § 6 ust 1 litera c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwane dalej RODO) tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania i przechowywania danych osobowych stanowi Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich / Regulamin udzielania zamówień dla nieruchomości Prywatnych i Współwłasnych zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich dostępny na stronie internetowej: www.zlm.lodz.pl/bip/
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt:
Informacji proceduralnych dotyczących konkursu udziela: Anna Janecka tel. (42)628-71-03, e-mail: zamowienia@zlm.lodz.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.