Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 071 3286611/12, faks 071 3286611/12
sekretariat@zzm.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 40 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zagospodarowanie terenu skweru i budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką wtórnych budynków gospodarczych, przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu", dz. nr 16/1, 16/2 oraz część działki nr 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM 28, obręb Stare Miasto
Przedmiotem zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu skweru i budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką wtórnych budynków gospodarczych, przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu", dz. nr 16/1, 16/2 oraz część działki nr 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM 28, obręb Stare Miasto. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj", który obejmuje: Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prace przygotowawcze (zabezpieczające i rozbiórkowe) dla wykonania robót budowlanych Etap 2: Wykonanie części robót budowlanych Etap 3: Zakończenie robót budowlanych i usług nasadzenia zieleni Etap 4: Pielęgnacja gwarancyjna zieleni oraz utrzymanie elementów przyrody w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy) od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych i wykonanych usług nasadzenia zieleni

CPV: 45000000-7,71000000-0

Dokument nr: 561629-N-2019, ZP/PN/54/2019/DPIR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zzm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej.
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał prace projektowe odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 50 000 zł brutto. Za prace projektowe odpowiadające swoim rodzajem pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej w branżach: drogi, elektryka, wod.-kan., wyposażenie terenu, zieleń, ORAZ b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w zabudowie zabytkowej objętej ochroną konserwatorską obejmującą kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu zieleni, w tym: nawierzchni, instalacji elektrycznych i nawadniających, nasadzeń zieleni oraz montażu elementów małej architektury i wyposażenia o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto, LUB - zamiast spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 lit a) i lit b) powyżej: c) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną w formule ,,zaprojektuj i wybuduj": - o zakresie rzeczowym określonym w pkt. 1 lit a) i lit b) - tj. co najmniej jedno zamówienie obejmujące, prace projektowe odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (za prace projektowe odpowiadające swoim rodzajem pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej w branżach: drogi, elektryka, wod.-kan., wyposażenie terenu, zieleń) oraz obejmujące robotę budowlaną na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w zabudowie zabytkowej objętej ochroną konserwatorską obejmującą kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu zieleni, w tym: nawierzchni, instalacji elektrycznych i nawadniających, nasadzeń zieleni oraz montażu elementów małej architektury i wyposażenia a także - o łącznej wartości określonej w pkt. 1 lit a) i lit b) - tj. o wartości minimum 1 050 000,00 zł brutto. Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazanymi poniżej osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.: a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, c) projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, d) projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, e) osobą, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku architektura krajobrazu, która posiada doświadczenie w pracach projektowych dla parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, w tym co najmniej jedno zadanie na terenie o powierzchni minimum 1,0 ha, f) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności i spełniać wymagania, o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. g) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności, h) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności, i) osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi oraz restauratorskimi prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury, spełnia wymagania, o których mowa w art. 37b Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. j) osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym w zakresie prac konserwatorskich oraz restauratorskich, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury, spełnia wymagania, o których mowa w art. 37b Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. k) osobą, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie archeologii potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku archeologia oraz zaświadczeniem o przeprowadzonych badaniach archeologicznych, l) osobą, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie badań środowiska przyrodniczego potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym oraz zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach przyrodniczych, w tym: - Specjalista entomolog - osoba posiadająca wyższe wykształcenie przyrodnicze, która w okresie ostatnich 3 lat zrealizowała projekt dotyczący ochrony owadów zapylających (np. poprawa bazy pokarmowej poprzez nasadzenia roślin miododajnych, instalacja tzw. hoteli dla owadów lub kłód bartnych), - Specjalista ornitolog - osoba posiadająca wyższe wykształcenie przyrodnicze, która w okresie ostatnich 3 lat zrealizowała projekt dotyczący ochrony ptaków (np. nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi obejmującymi montaż skrzynek dla ptaków).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, chodzi o następujące dokumenty: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w stosunku do prokurenta lub prokurentów. b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego; e) Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 10 do SIWZ tj.: - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej chodzi o następujące dokumenty: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w dziale VII pkt 2 ppkt 2.2.1 SIWZ. b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1 lit. a), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Należy podać uzasadnienie braku możliwości złożenia ww. dokumentów. Uwaga: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. 2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, chodzi o następujące dokumenty: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2.3.1 lit. a) SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ). b) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2.3.1 lit. b) lub lit. c) lub SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ), c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowalnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 od lit. a) do lit. l) SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ), d) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy, które w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 od lit. a) do lit. l) SIWZ (Załącznik nr 7 do SIWZ). Uwaga: Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane - o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 33,00
Zatrudnienie na umowę o pracę do realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót ogólnobudowlanych jednej osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej w połowie wymiaru czasu pracy 2,00
Dysponowanie Kierownikiem budowy - który realizował inwestycje na terenie zieleni 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.