Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa Otwartych Stref Aktywności "

Przedmiot:

,,Budowa Otwartych Stref Aktywności "

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
powiat: stalowowolski
tel. 158708326, faks 158708326
kobylarz@bojanow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Bojanów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany"
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Maziarnia, Burdze i Stany" Zadanie obejmuje swym zakresem budowę Otwartych Stref Aktywności w 3 miejscowościach gminy Bojanów: 1. Budowa OSA w miejscowości Maziarnia wariant rozszerzony , pow. 557 m2 o Montaż urządzeń siłowni plenerowej ( urządzenia montowanych na stałe do fundamentu tj: 1-motyl integracyjny (słup) ;2-wyciskanie + wyciąg; 3- wioślarz ;4- odwodziciel + steper; 5- wahadło +biegacz +twister ; 6- orbitrek ) o Montaż urządzeń placu zabaw (tj.: zestaw zabawowy, huśtawka ważka, bujaki szt. 1: konik; huśtawka potrójna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i płaskim) ; zestaw linowy stożek, o Montaż urządzeń strefy relaksu tj: betonowy stół z siedziskami do gry w szachy i warcaby, stół betonowy do gry w piłkarzyki. o Montaż urządzeń malej architektury: 4 ławeczki , 2 kosze na śmieci , o Montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką o Wykonanie nasadzeń zieleni tj szpaleru tui szmaragdowych (Trawa- jako wypełnienie wolnych przestrzeni, Żywopłot - nasadzenia od strony zachodniej o długości nasadzenia 20,0m, wykonanej ze szpaleru tui szmaragdowej ) o Montaż tablicy informacyjnej programu OSA o Montaż regulaminu placu zabaw o Montaż stojaka na rowery o Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 2. Budowa OSA w miejscowości Burdze wariant rozszerzony pow. 459 m2 o Montaż urządzeń siłowni plenerowej ( urządzenia montowane na stałe do fundamentu tj: 1-motyl integracyjny (słup) ;2-wyciskanie + wyciąg; 3- wioślarz ;4- odwodziciel + steper; 5- wahadło +biegacz +twister ; 6- orbitrek ) o Montaż urządzeń placu zabaw (tj.: zestaw zabawowy, huśtawka ważka, bujaki szt. 1: konik; huśtawka potrójna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i płaskim) ; zestaw linowy stożek, o Montaż urządzeń strefy relaksu tj: betonowy stół z siedziskami do gry w szachy i warcaby, stół betonowy do gry w piłkarzyki. o Montaż urządzeń malej architektury: 4 ławeczki , 2 kosze na śmieci , o Montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką o Wykonanie nasadzeń zieleni tj szpaleru tui szmaragdowych (Trawa- jako wypełnienie wolnych przestrzeni, Żywopłot - nasadzenia od strony zachodniej o długości nasadzenia 20,0m, wykonanej ze szpaleru tui szmaragdowej ) o Montaż tablicy informacyjnej programu OSA o Montaż regulaminu placu zabaw o Montaż stojaka na rowery o Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 3. Budowa OSA w miejscowości Stany - wariant rozszerzony pow. 537 m2 o Montaż urządzeń siłowni plenerowej ( urządzenia montowane na stałe do fundamentu tj: 1-wyciskanie + wyciąg; 2- odwodziciel + steper; 3- wahadło +biegacz +twister ) o Montaż urządzeń placu zabaw (tj.: zestaw sprawnościowy - Linowe urządzenie do balansowania i wspinania się) o Montaż urządzeń strefy relaksu tj: betonowy stół z siedziskami do gry w szachy i warcaby, stół betonowy do gry w piłkarzyki. o Montaż urządzeń malej architektury: 4 ławeczki , 2 kosze na śmieci , o Montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką o Wykonanie nasadzeń zieleni tj szpaleru tui szmaragdowych (Trawa- jako wypełnienie wolnych przestrzeni, Żywopłot - nasadzenia od strony zachodniej o długości nasadzenia 20,0m, wykonanej ze szpaleru tui szmaragdowej ) o Montaż tablicy informacyjnej programu OSA o Montaż regulaminu placu zabaw o Montaż stojaka na rowery o Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku

CPV: 45000000-7,45111291-4,45111200-0,45342000-6,45112710-5

Dokument nr: 561653-N-2019, ZPB.271.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bojanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy- wzór załącznik nr 2 SIWZ
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia na kwotę równą co najmniej 100.000,00 zł Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe Poza oświadczeniem na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w pkt. III 5 ogłoszenia
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowa placu zabaw lub siłowni plenerowej (lub innego otwartego obiektu sportowo-rekreacyjnego) o wartości minimum 60.000,00 zł brutto każde wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przez zamówienie należy rozumieć: zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie; zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie. b) dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane tj.: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Poza oświadczeniem na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w pkt. III 5 ogłoszenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Poza oświadczeniem na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w pkt. III 5 ogłoszenia
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie Wykonawca jest obowiązany złożyć następujące dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). ,,Samooczyszczenie wykonawcy" Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz art. 24 ust.1 pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności: udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5.4. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust.11 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu . Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert. 5.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 11.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym, odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ustępu 11.5 pkt 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w art.25 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający wymaga n/w dokumentów w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ: a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający wymaga następujących dokumentów w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 4.1.SIWZ. a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) kosztorys ofertowy uproszczony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ, 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ- załącznik nr 3 do SIWZ, 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) -załącznik Nr 7 do SIWZ, 6) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych załącznik nr 9 do SIWZ 7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.