Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Łódzka Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
ul. Piotrkowska 266
90-924 Łódź
powiat: Łódź
tel. +48426313768, faks +48426313874
malgorzata.michalak@p.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 112.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 5 548 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż
1. Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z głęboką termomodernizacją budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji (B-17) Politechniki Łódzkiej, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej pod numerem 223, realizowane w ramach projektu ,,Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.04.02.02-10-0071/17-00 - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" - zwanego dalej Projektem - zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP . b) wykonanie prac związanych z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż. polegających na: przebudowie budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej pod numerem 223, wraz z budową instalacji wentylacji oraz przebudową instalacji elektrycznej w związku z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż. o oddymianiu. 4. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującego prace projektowe i budowlane oraz prace związane z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych do przepisów ppoż. określa załącznik nr 6 do SIWZ

CPV: 45000000-7,45300000-0,45400000-0,71000000-8

Dokument nr: 561551-N-2019, ZP/02/2019/W9BAT

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.p.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście w siedzi bie lub posłańcem pocztowym
Adres:
Sekretariat Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 266 ,

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 13:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a. co najmniej dwie inwestycje (obiekty) zrealizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku użyteczności publicznej, o wartości min. 5 000 000 zł każda, obejmujące co najmniej wykonanie: systemu grzewczego i c.w.u. z cyrkulacją, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznej, montażu automatyki, wizualizacji i systemu BMS. 2.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował : a. jedną osobą sprawującą funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmujących wykonanie: systemu grzewczego i c.w.u. z cyrkulacją, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznej, montażu automatyki, wizualizacji i systemu BMS. b. jedną osobą na stanowisku kierownika robót instalacji sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmujących wykonanie: systemu grzewczego i c.w.u. z cyrkulacją, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznej, montażu automatyki, wizualizacji i systemu BMS. c. jedną osobą na stanowisku kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i certyfikat instalatora OZE w zakresie instalowania instalacji fotowoltaiki, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch robót w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmujących wykonanie: systemu grzewczego i c.w.u. z cyrkulacją, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznej, montażu automatyki, wizualizacji i systemu BMS . Szczegółowy opis zawiera Rozdział XI SIWZ pkt. 1 c)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Oświadczenie, o którym mowa powyżej, winno być złożone wraz z dowodami w oryginale lub kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. (przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). - W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. - oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: A Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: A.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; A.2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób winien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ: a) FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1 do SIWZ. b) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV). c) Pełnomocnictwo - jeżeli jest wymagane. d) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeśli dotyczy. e) Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - aktualne na dzień składania ofert - według wzorów stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia te składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w punkcie 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenia o których mowa w rozdz. XIII. 1.e) niniejszej SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy 30,00
Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty) 10,00

Termin związania ofertą: do: 2019-07-30 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.