Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów sanitarnych, elektrycznych i budowlanych

Przedmiot:

Zakup materiałów sanitarnych, elektrycznych i budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork
powiat: malborski
tel. 261 536 713, faks 261 536 275
22blt.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów sanitarnych, elektrycznych i budowlanych dla 22. BLT w Malborku oraz 49. BLot w Pruszczu Gdańskim
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów sanitarnych, elektrycznych oraz budowlanych dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz 49. BLot w Pruszczu Gdańskim według wykazu oraz opisu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 6, 7 i 8 do SWIZ. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 osobne części: CZĘŚĆ NR 1- ,,Zakup materiałów sanitarnych dla Sekcji SOI 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz 49. Blot w Pruszczu Gdańskim"; CZĘŚĆ NR 2 - ,,Zakup materiałów elektrycznych dla 49. BLot w Pruszczu Gdańskim"; CZĘŚĆ NR 3- ,, Zakup materiałów budowlanych dla 49. BLot w Pruszczu Gdańskim"

Część nr: 1 Nazwa: ,,Zakup materiałów sanitarnych dla Sekcji SOI 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz 49. Blot w Pruszczu Gdańskim".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: a) Projekt Umowy- załącznik nr 2 do SIWZ; b) Formularz cenowy cz. nr 1- załącznik nr 6 do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44411000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
CZAS DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ,,Zakup materiałów elektrycznych dla 49. BLot w Pruszczu Gdańskim";
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: a) Projekt Umowy- załącznik nr 2 do SIWZ; B) Formularz cenowy cz. nr 2- załącznik nr 7 do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zakup materiałów budowlanych dla 49. BLot w Pruszczu Gdańskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: a) Projekt Umowy- załącznik nr 2 do SIWZ; B) Formularz cenowy cz. nr 3- załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31682000-0, 31681000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
CZAS DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44411000-4,44111000-1,31510000-4,31681000-3,31682000-0

Dokument nr: 561593-N-2019, 22.BLT.SZP.2612.86.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.22blot.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Kancelaria Jawna, 22. Baza Lotnictwa Taktycznego , ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.2 spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: a) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia spełnienia przez zaoferowane produkty wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane artykuły posiadają takie same parametry lub lepsze jak artykuły wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy karty katalogowe produktów równoważnych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) Wypełnione Formularze cenowe- zgodnie z załącznikami nr 6,7 i 8 do SIWZ; c) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do SIWZ; d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.