Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2932z ostatnich 7 dni
15019z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja budynku

Przedmiot:

Rewitalizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Gen. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
723008867
witek.s@poczta.onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190862
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu (umowa dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0118/16-00 z dnia 25.07.2018r), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu.
Zakres prac
Remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu
Cel zamówienia
Celem projektu jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru miasta Wałbrzycha poprzez remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niepodleglości 28
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu.
Zakres prac
Remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:
ETAP II - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej:
o Przebudowa w częściach wspólnych wewnętrznej instalacji wody zimnej
o Przebudowa w częściach wspólnych wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
ETAP IV - Remont elewacji z częściowym dociepleniem:
o Zbicie tynków na elewacji tylnej i bocznej oraz zbicie tynków powyżej gzymsów nad parterem na elewacji frontowej
o Przygotowanie powierzchni ścian do hydrofobizacji
o Wymiana wszystkich obróbek blacharskich (gzymsy, podokienniki)
o Wykonanie docieplenia ściany tylnej i bocznej w technologii lekkiej mokrej,
o Remont cokołu wraz z obłożeniem płytkami klinkierowymi
o Roboty porządkowe i wywóz gruzu budowlanego
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych
Kolejność wykonania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez zamawiającego
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek podjąć czynności wskazane w opinii ornitologicznej.

KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45410000 - Tynkowanie,
4533000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1190862,119/II/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 01.07.05.2019 r. godz. 11.00

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu - zapytanie ofertowe nr 119/II/2019. Nie otwierać przed dniem 01.07.2019 r. do godz. 11.00.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 01.07.2019 r. do godz.10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od lipca 2019 roku do 09.08.2019 roku.
Kolejność wykonywania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie elewacji z dociepleniem.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Druk oferty (zał. nr 2).
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6 i zał. nr 7.
3. Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt 4.1.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2).
3. Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
4. Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
5. Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane.
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi 36 miesięcy - 6 punktów
Okres gwarancji/rękojmi 48 miesięcy - 8 punktów
Okres gwarancji/rękojmi 60 miesięcy - 10 punktów
6. Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
7. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
PODSTAWY WYKLUCZENIA:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 28 W WAŁBRZYCHU
Adres
Niepodległości 28
58-303 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748850537
Fax
748477477
NIP
8862602899
Tytuł projektu
Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0118/16-00
Załączniki

treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Witold Skorulski e-mail: witek.s@artstrefa.com.pl tel. 723 00 88 67
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
723008867

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.