Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa linii napowietrznej SN-30 kV

Przedmiot:

Przebudowa linii napowietrznej SN-30 kV

Data zamieszczenia: 2019-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8
35-065 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.:+48 17 749 7996, +48 17 749 7366
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa linii napowietrznej SN-30 kV relacji Sanok-Myczkowce odcinek Sanok Łany na kablową
5.2. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa linii napowietrznej SN-30 kV relacji Sanok-Myczkowce odcinek Sanok Łany
na kablową
5.3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
5.4. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

CPV: 45231400-9

Dokument nr: 377/IP/2019

Otwarcie ofert: 21. Otwarcie ofert
21.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8; 35-065 Rzeszów
sala konferencyjna Działu Zamówień (Budynek Techniczny)
21.1. Otwarcie ofert jest niejawne
21.2. Otwarcie ofert jest rejestrowane

Specyfikacja:
4. Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl/przetargi
Instrukcja w sprawie rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców
PGE Dystrybucja S.A. wraz z wnioskiem zgłoszeniowym są udostępnione do pobrania na
stronie www.pgedystrybucja.pl

Składanie ofert:
17. Termin i miej'sce składania ofert.
17.1. Oferty należy składać do dnia 27.06.2019 do godz. 9;00 w:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8,
35-065 Rzeszów, pok. 20 (kancelaria)

Miejsce i termin realizacji:
8. Miejsce realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wymagania:
6. Uwagi dla Wykonawców.
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych. Nie można złożyć oferty na niektóre elementy zadania.
6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
6.4. Komisja Przetargowa, po przeprowadzeniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe z Wykonawcami.
6.5. Do udziału w negocjacjach handlowych, zostanie zaproszonych maksimum 3
Wykonawców, których oferty w wersji papierowej nie zostały odrzucone i uzyskały
największą ilość punktów.
Stawki i ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie po negocjacjach handlowych nie mogą
być wyższe, niż w Ofercie złożonej, zgodnie z pkt 17.1. SIWZ. Pozostałe warunki realizacji
przedmiotu zamówienia mogą być zmienione w stosunku do Oferty złożonej, zgodnie
z pkt 17.1. SIWZ, o ile były one przedmiotem negocjacji handlowych i nie są gorsze od
warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w Ofercie złożonej, zgodnie
z pkt 17.1. SIWZ.
Oferta Wykonawcy złożona zgodnie z pkt 17.1. SIWZ przestaje wiązać w zakresie, w jakim
Wykonawca złoży korzystniejszą Ofertę po negocjacjach handlowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach handlowych.
Wykonawcy zobowiązani są do złożenia Oferty po negocjacjach handlowych w terminie
3 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych za pomocą
elektronicznych środków komunikacji lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego
podany w SIWZ.
Oferta po negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją
Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
W przypadku nie wpłynięcia oferty po negocjacjach handlowych w terminie 3 dni
roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych, Zamawiający przyjmie
do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.
6.6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Warunki i terminy realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
9. Płatność i gwarancja.
9.1. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
9.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
9.3. Wymagane warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
9.4. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej
płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziału
w postępowaniu
10.1. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ;
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
10.2. Warunki udziału w postępowaniu podwykonawców określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.3. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi
przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 i 15 SIWZ
wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
10.4. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego Komisja Przetargowa może
zdecydować o wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki
z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością albo odmówili podpisania umowy
po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym
b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub spółką GK PGE,
w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych
wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spółki
z GK PGE;
c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie
spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego;
d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do
których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania
o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zakupowego
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
wszczęcia Postępowania zakupowego w zakresie przestępstw wymienionych
w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. albo oświadczenia w tym zakresie
wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych, partnerów,
komplementariuszy. Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą.
10.5. Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę, (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 18 SIWZ
i Załącznikiem nr 2 do SIWZ) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie
Wykonawcy.
11. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Kryteria oceny ofert
12.1. Kryterium oceny ofert określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
12.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów
i usług, który w wyniku wyboru takiej oferty miałby obowiązek wpłacić Zamawiający
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.3. W przypadku złożenia ofert z różną stawką VAT lub przez Wykonawcę, który nie jest
płatnikiem VAT, Zamawiający w celu porównania ofert i wyboru Najkorzystniejszej
Oferty będzie porównywał oferty wg wartości netto i/lub kryteriów określonych zgodnie
z pkt 12.1. SIWZ.
13. Sposób obliczenia ceny oferty
13.1. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i uwzględniać wszystkie
świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego,
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia nawet, gdy obowiązek wykonania
świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów
leżących u podstaw umowy.
13.2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
13.3. Wartości (kwoty) podane w ofercie zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
14. Elementy składowe oferty
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w pkt 10. Wykonawca przedstawia dokumenty:
14.1. Wykaz stanowiący potwierdzenie wypełnienia wymogów technicznych, organizacyjnych lub personalnych należy wraz z ewentualnymi kserokopiami dokumentów
uprawniających - (jeżeli wystąpi taki warunek określony w pkt 1.4 Załącznika nr 3 do
SIWZ. )
14.2. Wniosek zgłoszeniowy o rejestrację w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców wraz
z wymaganymi dokumentami co najmniej w zakresie kategorii zamówień objętych
niniejszym postępowaniem.
14.3. Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy". Ofertę należy złożyć na kopii
,,Formularza ofertowego" załączonego do SIWZ (Załącznik nr 4).
14.4. Oświadczenie Wykonawcy akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ
(Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do Wykluczenia. (Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.6. Imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta,
podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze, jako
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14.7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dokumenty,
o których mowa w pkt 14.2 oraz od 14.4. do 14.6., winny być złożone przez wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
14.8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty
dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy
konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia:
a) Wskazanie Lidera konsorcjum
b) Jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem przedmiot zamówienia
c) Odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników
konsorcjum wobec Zamawiającego
d) Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia
Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt 14.6. SIWZ,
winno być wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia na rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku
podpisania oferty przez osobę/y niebędącą uprawnioną do reprezentowania lidera
konsorcjum zgodnie z treścią KRS lidera (wypisu z CEIDG), również należy załączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi
dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego z uczestników
konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 14.4. i 14.5. SIWZ winny być podpisane przez
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub
przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców.
14.9. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
14.10. Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych na
każdej zapisanej stronie ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli tych
podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np., jeśli przedstawione kserokopie będą
nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości).
UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te
dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem. (Zaleca się, aby tłumaczenia były sporządzone przez tłumacza
przysięgłego).
15. Inne ustalenia dotyczące wymaganych dokumentów -
zaświadczeń
15.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.1 SIWZ musi być złożone w formie oryginału, lub kopii,
przetłumaczone na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. (Zaleca się, aby tłumaczenia
były sporządzone przez tłumacza przysięgłego)
16. Opis przygotowania oferty
16.1. Oferta winna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt 14 SIWZ, natomiast
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej przedkłada również dokumenty wyszczególnione w pkt 15 SIWZ.
16.2. Oferta winna zawierać ,,SPIS TREŚCI" zawierający, co najmniej: liczbę porządkową,
nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje.
16.3. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ
i przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
16.4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
16.5. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią imienną lub
winna być podpisana w sposób czytelny.
16.6. Formularz ofertowy winien zostać wypełniony przez Wykonawcę w każdej pozycji, ściśle
wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty należy ułożyć
w kolejności wymienionej w punktach 14 i 15 niniejszej SIWZ.
16.7. W formularzu ofertowym należy podać nr ewidencyjny w Bazie Kwalifikowanych
Wykonawców nadany przez Zamawiającego podczas rejestracji. Jeżeli Wykonawca nie
jest zarejestrowany w BKW proszę wpisać ,,niezarejestrowany".
16.8. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte)
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty.
16.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
16.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to
z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę.
16.11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
16.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
16.13. Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawcy, w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz
z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a co
za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
16.14.0fertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub koperty.
16.15.Kopertę zewnętrzną lub opakowanie należy opisać w następujący sposób:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8,35-065 Rzeszów
,, Oferta na roboty budowlane - Przebudowa linii napowietrznej SN-30 kV relacji
Sanok-Myczkowce odcinek Sanok Łany na kablową"
- Nr sprawy 377/IP/2019 - Nie otwierać przed przetargiem w dniu 27;06;2019
16.16.Koperta wewnętrzna powinna być opisana tak jak zewnętrzna i dodatkowo oznaczona
pieczęcią lub danymi Wykonawcy.
17.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
17.3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty
i godziny złożenia.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
17.5. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
17.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert,
które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ.
17.7. Zamawiający postępowania zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.
W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą
odnosiły się do terminu zmienionego.
17.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający postępowania niezwłocznie
zawiadomi na stronie internetowej.
18. Wadium.
Nie wymaga się wniesienia wadium.
19. Termin związania ofertą
19.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni kalendarzowych i bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.2. Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca
może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
20. Tryb udzielania wyjaśnień
20.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.2. Pytanie Wykonawcy musi być sformułowane na piśmie i dostarczone do Zamawiającego
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów w terminie
nie późniejszym niż na 3 dni przed terminem składania ofert, z dopiskiem:
Postępowanie nr 377/IP/2019
,,Przebudowa linii napowietrznej SN-30 kV relacji Sanok-Myczkowce odcinek Sanok
Łany na kablową"
20.3. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej.
20.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania zapytań i odpowiedzi faksem, bądź
emailem.
UWAGA:
(Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się
numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego.)
20.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje
faksem albo pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania w formie
elektronicznej lub faksem za skuteczne dostarczenie uważa się moment potwierdzenia.
20.7. Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję
o wprowadzeniu modyfikacji treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym lub SIWZ
uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin
składania Ofert.
20.8. Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu na
stronie internetowej. Modyfikacja SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu jest wiążąca dla
Wykonawców.
22. Badanie ofert
22.1. Wszystkie oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym.
22.2. W toku badania i oceny wniosków lub Ofert Komisja Przetargowa może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków lub Ofert oraz
złożonych oświadczeń lub dokumentów. Komisja Przetargowa może wezwać
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
wskazanych w treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym, lub SIWZ, lub złożyli
dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.
22.3. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
22.4. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego Komisja Przetargowa może
zdecydować o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,
b) zawiera Rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia niepublicznego,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu
o udzielenie zamówienia niepublicznego,
d) zawiera istotne błędy w obliczeniu Ceny,
e) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki w treści jego Oferty,
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
f) jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
23. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o wyniku
postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców poinformuje o jego zakończeniu.
24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
25.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta
umowa według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na
podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę.
25.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści wybranej oferty, w szczególności, gdy nastąpi zmiana przepisów
obowiązującego prawa, np.: zmiana obowiązujących stawek podatku VAT.
25.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
25.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 25.3. Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
25.5. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla
się od zawarcia Umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę
spośród pozostałych Ofert, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.

Kontakt:
20.5. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami określone zostały
w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.