Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa płukanego frakcji 20-50

Przedmiot:

Dostawa kruszywa płukanego frakcji 20-50

Data zamieszczenia: 2019-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zaklikowie
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
tel. 0-15 873 84 76, fax 0-15 873 83 24
lukasz.peziol@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
,, Dostawa kruszywa płukanego frakcji 20-50 "
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa płukanego frakcji 20-50 z surowców naturalnych
typu tłuczeń, grys lub żwir, z przeznaczeniem na złoża chłonne przydomowych oczyszczalni ścieków w
gminie Zaklików. Usługa dostawy obejmuje: zakup, załadunek, transport i rozładunek dostarczonego
kruszywa w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.
2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
,, Dostawę kruszywa płukanego frakcji 20-50 w ilości ok 27 ton"
2.2 Określone powyższe ilości są szacunkowe.
2.3 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości materiałów w stosunku do ilości szacowanych w
zapytaniu ofertowym w granicach nie więcej niż 20%.

Dokument nr: 21/2019

Składanie ofert:
Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie,
ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do dnia 24.06.2019 r. godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy: Referat Gospodarki Komunalnej UM Zaklików z siedzibą przy ul. Targowej 2;
37-470 Zaklików
e) Realizacja zamówienia dostawy

Wymagania:
2.4 Wymagania dotyczące dostawy:
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kruszywa płukanego własnym transportem lub zleconym na
koszt Wykonawcy. Koszt transportu należy uwzględnić w ofercie cenowej dostawy 1 tony kruszywa.
b) Dostawa zrealizowana wg. zapotrzebowania Zamawiającego.
c) Materiały powinny być dostarczone odpowiednim środkiem transportu posiadającym naczepę
samowyładowczą umożliwiającą rozładunek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie
gminy Zaklików.
Realizacja zamówienia dostawy nastąpi po rozstrzygnięciu i wyborze najkorzystniejszej oferty przez
Zamawiającego, poprzez zamówienie w formie: list polecony, fax lub drogą elektroniczną.
f) Odbiór zostanie dokonany i potwierdzony na podstawie dokumentu WZ, po uprzednim sprawdzeniu
ilości i jakości dostarczonego kruszywa będącym podstawą do wystawianie faktury.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami
którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych od przesłania zamówienia w godzinach
pracy Zamawiającego, tj. 7;00 - 15;00 na koszt Wykonawcy.
Rozliczenie i zapłata za dostarczony materiał nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury będzie dokument WZ potwierdzający realizację zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:
być opatrzona pieczątką firmową
posiadać datę sporządzenia
zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu kontaktowego, numer NIP, fax, e-mail
podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: Najniższa cena
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz
przesłane pisemnie do oferentów lub na stronie internetowej pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net
w zakładce przetargi/zamówienia poniżej 30 000 euro.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zaklikow.biuletyn.net

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: mgr Łukasz Pęzioł e-mail: lukasz.peziol@zaklikow.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.