Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie gablot zewnętrznych, przeznaczonych do zamontowania wewnątrz wiat przystankowych

Przedmiot:

Wykonanie gablot zewnętrznych, przeznaczonych do zamontowania wewnątrz wiat przystankowych

Data zamieszczenia: 2019-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
powiat: strzyżowski
tel.: (17) 71 72 149, fax: (17) 71 72 131
przetargi@czudec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Czudec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nazwa zamówienia: ,,Wykonanie gablot zewnętrznych, przeznaczonych do zamontowania wewnątrz wiat przystankowych"
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 20 szt. zewnętrznych gablot ogłoszeniowych, z możliwością ich zamontowania wewnątrz wiat przystankowych.

Przedmiotowe gabloty powinny spełniać następujące wymagania:

wymiary min. 130 cm. szer. X 70 cm. wys. (mieszcząca wewnątrz 12 sztuk kartek A4),
możliwość regulacji rozstawu mocowania gablot lub dokonania uzgodnienia w tym zakresie po podpisaniu umowy,
wykonanie z materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych z wytrzymałą, hartowaną (bezpieczną) szybą i wodoodpornymi uszczelkami,
składająca się z 2 części: zamykanej na klucz i ogólnodostępnej,
możliwość stosowania wewnątrz magnesów w części zamykanej, a pinezek lub szpilek w części ogólnodostępnej,
dopuszczalne kolory: srebrny, szary, niebieski.

Do oferty należy załączyć wizualizację z pełnym wymiarowaniem i opisem oferowanych gablot.

Dokument nr: ZP.271.2.9.2019

Składanie ofert:
6) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2019-06-24, do godz. 12:00
Oferta może zostać przesłana w poniższy sposób:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@czudec.pl,
za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,
złożona osobiście w: Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

Miejsce i termin realizacji:
5) Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.

Wymagania:
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

Cena

100%

P = (Cmin : C) x 100

Cmin - cena najmniejsza

C - cena badana

P - ilość punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

9) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od każdego oferenta dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10) Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.czudec.pl

Uwagi:
11) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówienia publicznego jest Zamawiający, tj. Gmina Czudec z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 6, 38-120 Czudec, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Wójt Gminy Czudec.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Czudec za pomocą adresu: daneosobowe@czudec.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Czudec w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Gminę trybie postępowania;
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Czudcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Czudec.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają bezpośrednio z tej ustawy.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Czudcu. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt:
12) Osoba upoważniona do kontaktów:

Alicja Drozd - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Wodnej

tel.: (17) 71 72 149, fax: (17) 71 72 131

przetargi@czudec.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.