Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych

Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chmielnik
ul. Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
powiat: rzeszowski
tel. 017 2296606, faks 172 296 600
m.czarnota@chmielnik.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Chmielnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Błędowa Tyczyńska i Zabratówka
,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Błędowa Tyczyńska i Zabratówka". Zakres robót obejmuje przebudowę czterech odcinków dróg położonych na terenie gminy. W skład zadania wchodzą następujące części: ? Część I - Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 - 0+310 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 540. ? Część II - Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 - 0+300 w miejscowości Zabratówka na dz. o nr ewid. 759. ? Część III - Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska - Góra w km. 0+400 - 0+570 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 2009. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV) dla wszystkich części zamówienia: Główny przedmiot: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Dodatkowy przedmiot: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233140-2 Roboty drogowe 1.2. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do wykonania zamówienia i przekazania obiektów do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem - zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i STWiORB, jak również w nich nie ujęte, np.: roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z BHP, nadzór techniczny, itp. 1.3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 2. Opis części zamówienia: 2.1. Część I - Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 - 0+310 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 540. 2.1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 310 m położonej na dz. nr ewid 540 w miejscowości Błędowa Tyczyńska. 2.1.2. Zasadniczy zakres robót Części I zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących. 2.2. Część II - Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 - 0+300 w miejscowości Zabratówka na dz. o nr ewid. 759. 2.2.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 300 m położonej na dz, nr ewid. 759 w miejscowości Zabratówka. 2.2.2. Zasadniczy zakres robót Części II zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących. 2.3. Część III - Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska - Góra w km. 0+400 - 0+570 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 2009. 2.3.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 170 m położonej na dz. nr ewid. 2009 w miejscowości Błędowa Tyczyńska. 2.3.2. Zasadniczy zakres robót Części III zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Rozwiązania równoważne. Mając na uwadze art. 29 ust. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu równoważnego do opisanego w SIWZ w zakresie, w jakim wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, z zachowaniem zasad i przy spełnieniu wymogów opisanych w SIWZ. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ, w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, pojawiają się określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez normy i przepisy oraz potwierdzić, że materiał lub urządzenie równoważne nie będzie pogarszało funkcjonalności i jakości. Zaoferowanie rozwiązań technicznych, urządzeń, wyrobów lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu

Część nr: 1 Nazwa: Część I - Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 - 0+310 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 540
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 310 m położonej na dz. nr ewid 540 w miejscowości Błędowa Tyczyńska. 2. Zasadniczy zakres robót Części I zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II - Przebudowa drogi gminnej w km. 0+000 - 0+300 w miejscowości Zabratówka na dz. o nr ewid. 759
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 300 m położonej na dz, nr ewid. 759 w miejscowości Zabratówka. 2. Zasadniczy zakres robót Części II zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233140-2, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Okres rękojmi za wady 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część III - Przebudowa drogi gminnej Błędowa Tyczyńska - Góra w km. 0+400 - 0+570 w miejscowości Błędowa Tyczyńska na dz. o nr ewid. 2009
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na długości 170 m położonej na dz. nr ewid. 2009 w miejscowości Błędowa Tyczyńska. 2. Zasadniczy zakres robót Części III zamówienia obejmuje: 1) wykonanie podbudowy z kruszywa 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej, 3) wykonanie utwardzonych poboczy, 4) wykonanie robót towarzyszących.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45111200-0, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233220-7,45111200-0,45233140-2

Dokument nr: 562542-N-2019, RD.271.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.chmielnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 32 - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże w odniesieniu do każdej z części zamówienia, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących remont lub budowę lub przebudowę dróg mających w zakresie robót układanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej: ? dla części I: o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto, ? dla części II: o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, ? dla części III: o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto, 2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami w branży drogowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót, które potwierdzają w odniesieniu do każdej z części zamówienia, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących remont lub budowę lub przebudowę dróg mających w zakresie robót układanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej: a) dla części I: o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto, b) dla części II: o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, c) dla części III: o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przygotowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca spełni warunki udziału w postepowaniu jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż wskazana w danej części zamówienia. Każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie, dlatego też Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną cześć zamówienia potwierdzał spełnienie sumy ww. warunków wynikających z ilości części zamówienia, na które złożył ofertę. W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia wyliczanych robót budowlanych. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami w branży drogowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej. 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.8 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt VII.8 ppkt 1). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 2) i 3) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ppkt 2) i 3) powyżej, 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 3) powyżej, 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania - załącznik nr 9 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za wady 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.