Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych

Przedmiot:

Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
powiat: polkowicki
tel.: 76 8325-317, Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77
sekretariat@grebocice.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Grębocice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa drogi z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 , szerokości 3,00mb i gr 15cm z poboczami z tłucznia kamiennego .Długość drogi 164,0mb i szerokości 3,0m z poboczami 0.5m każde. Płyty na podsypce z piasku z uprzednim korytowaniem gr 15cm po zagęszczeniu.

Dokument nr: RI.271.40.2019

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót opracowany przez:
Zakład Usług Technicznych inż. Andrzej Owsianko, ul. Akacjowa 45a, 67-200 Głogów.
Zapytanie ofertowe można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice.

Składanie ofert:
14. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2019 r do godziny 12:00 w Centrum Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Grębocicach ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77 e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia robót : 15.07.2019 r.
Termin zakończenia robót : 16.09.2019 r.

Wymagania:
7. Kryteria wyboru ofert:
Cena - 100%
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia):
1) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
Załącznik nr 1/2
2
doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykaże się on doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówień dotyczących wykonania robót drogowych polegających na budowie lub przebudowie dróg z płyt drogowych prefabrykowanych, o nawierzchni bitumicznej , kostki betonowej lub o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o powierzchni min 1000m2 każda potwierdzonych dokumentami, że zadania zostały zrealizowane należycie.
2) Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,wykonawca winien wykazać ,że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj Kierownikiem robót -co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane ,które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 000,00 zł.
9. Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta:
Oferta powinna zawierać :
1) Wypełniony formularz ofertowy,
2) Kosztorys ofertowy,
3) Ksero zaświadczenia rejestracji firmy poświadczone za zgodność z oryginałem,
4) Poświadczenie o wykonaniu robót,
5) Uprawnienia budowlane i przynależność do izby kierownika budowy,
6) aktualną polisę OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,
7) oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 1-6),
8) Opis na kopercie - "Oferta - ,,Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych w m. Grębocice dz. 95/3 ,ul.Wesoła ."
10. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Projekt umowy w załączeniu 11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
Nie jest wymagane.
12. Warunki gwarancji:
12 miesięcy
13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
w formie pisemnej
faksem
e-mailem
Załącznik nr 1/2
3

Kontakt:
Osoba do kontaktu u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytania ofertowego oraz dodatkową dokumentację (jeżeli nie było możliwe jej opublikowanie w BIP) określającą szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Zygmunt Gaworski ,Iwona Ślufarska
Inspektor ds. budownictwa
tel.: 76 8325-317
e-mail: budownictwo1@grebocice.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.