Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi wymiany hydrantów wewnętrznych

Przedmiot:

Usługi wymiany hydrantów wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE
ul. K.I. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
powiat: legnicki
tel.:76/85-jS2-848, fax: 76/85-82-812
org1@legnickiepole.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnickie Pole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługi wymiany hydrantów wewnętrznych na hydranty 25 z
wyposażeniem w wąż półsztywny w budynku Urzędu Gminy
Legnickie Pole"
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż hydrantów wewnętrznych 25 z wężem
półsztywnym. Roboty polegać będą na wymianie 4 szt. hydrantów wewnętrznych 25 z wężem
półsztywnym posadowionych w instalacji wodociągowej w budynku Gminy Legnickie Pole.
Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, dokładne
zapoznanie się z obiektem, umiejscowieniem hydrantów wewnętrznych, ich ilością, rodzajem i
stanem technicznym pod kątem ich wymiany na hydranty o wymaganej średnicy z wy posażeniem
w wąż półsztywny zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony
przeciwpożarowej.
Uwzględnić należy zapisy ,,Protokołu przeglądu" z dnia 27.08.2018 r.
2. W ramach zamówienia należy wykonać:
- projekt wymiany hydrantów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Legnickim Polu
uzgodniony przez rzeczoznawcę ppoż, który potwierdzi, że projekt wymiany jest zgodny z
obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony przeciw pożarowej
- demontaż starych szafek hydrantowych wraz z osprzętem -- ilość wynikająca z projektu
wymiany
- wykucie wnęk (powiększenie) w murach pod montaż nowych hydrantów lub w razie
konieczności przeniesienie hydrantu
- dostosowanie instalacji wodociągowej (przeróbka podejść) do montowanych hydrantów7
- zakup i montaż nowych skrzynek hydrantowych podtynkowych, natynkowych lub kasetowych
- ilość wynikająca z projektu wymiany,
- zakup i montaż hydrantów7 wewnętrznych o wymaganej średnicy i osprzętu (zawór, wąż
półsztywny o długości 20 m, prądownica) -- ilość wynikająca z projektu wymiany. Instalacja
hydrantów ma być wykonana z materiałów niepalnych. Zawory winny być usytuowane i
skierowane w7 sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża oraz łatw7e otwieranie i zamykanie
zaworu. Zakupione i zamontowane hydrant}' wewnętrzne winny posiadać Świadectwo
dopuszczenia, Certyfikat CE, Deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wymiana węży w hydrantach 25 nie podlegających wymianie -- ilość wynikająca z projektu
wymiany,
- próby szczelności instalacji oraz pomiar}' ciśnienia i wydajności hydrantów7 i węży,
- roboty murarsko-tynkarskie ( uzupełnienia, zamurowanie otworów, obrobienie wnęk,
obudowanie płytami gipsowo-kartonowymi, uzupełnienia uszkodzeń tynków itp.),
- malowanie ścian po robotach w zakresie niezbędnym do zakrycia uszkodzeń powłok malarskich
oraz w kolorach istniejących na ścianach,
- zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się
pyłu i roznoszenie gruzu,
- wywiezienie gruzu i innych powstałych podczas prac nieczystości oraz utylizację
zdemontowanych szafek hydrantowych wraz z osprzętem,
- oznakowanie zamontowanych skrzynek oznakowaniem fotoluminescencyjnym hydrant
wewnętrzny o wymiarach 150x150 mm zgodnym z PN,
- bezpłatny serwis w okresie 12 miesięcy.
3. Gwarancja: na wykonane prace na okres 60 miesięcy, a na dostarczone urządzenia (materiały)
gwarancje producenta nie krótsze niż 24 miesiące.
4. Prace będą wykonywane w trakcie ruchu ciągłego Urzędu Gminy zatem pomieszczenia na czas
wykonywanych robót nie mogą być całkowicie wyłączone z eksploatacji. Wykonawca ze względu
na charakter placówki będzie zobowiązany do ścisłego uzgadniania harmonogramu prac z
przedstawicielem Urzędu Gminy.
5. Podana w ofercie cena będzie traktowana jako cena ryczałtowa. Zamawiający nie przewiduje
składania zamówień uzupełniających. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty
związane z wymianą hydrantów w tym dostawę materiałów, robociznę, sprzęt, również koszty
dojazdu do Urzędu Gminy Legnickie Pole.
6. Oferenci muszą posiadać wszystkie niezbędne (wymagane prawem) uprawnienia i kwalifikacje
do wykonywania tego rodzaju prac.
7. Wykonawca prowadzić będzie prace w oparciu o własne materiały i narzędzia. Prace mają być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały użyte podczas
wykonywania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

CPV: 44482200-4, 45332200-5, 45332200-3

Dokument nr: 011271.24.2019.U.ZP

Składanie ofert:
3. Podpisaną i kompletną ofertę z ceną ryczałtową oraz oświadczeniem o akceptacji wzoru
umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 08.07.2019 r. do
godz. 10.00
10. Oferty można składać osobiście lub przesiać pocztą: Urząd Gminy Legnickie Pole,
ul .K. I. Dientzenhofera 1,59-241 Legnickie Pole.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie
30 dni od dnia podpisania umowy z Gminą.

Wymagania:
VI. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia Urzędu Ciminy
I .egnickie Pole w terminie wcześniej uzgodnionym z zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu
szczegółowego harmonogramu wymiany hydrantów w budynku Urzędu Gminy z
uwzględnieniem wykazu hydrantów, w celu uzgodnienia dnia i godzin wyłączenia dostaw-
woodv dla pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Legnickim Polu.
3. Wykonawca będzie dokonywać realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez Zamawiającego.
4. Należność za wykonaną usługę będzie regulowana przelewem w terminie 21 dni po
otrzymaniu faktur)' VAl', która dostarczana będzie po protokólarnym odbiorze robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany, po zakończeniu montażu hydrantów powiadomić
Zamawiającego o zakończeniu montażu, w celu dokonania odbioru.
6. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby w trakcie wymiany hydrantów zminimalizować
ograniczenia w dostawie wody.
7. Podstawą odbioru wykonywanych robót będzie protokół ich odbioru, podpisany bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości ceny
umownej.
9. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z poniższych form:
a) pieniądzu- należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Legnickim Polu nr: 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003, albo
b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno
zawierać następujący zapis: ,,gwarancja samoistna, bezwarunkowa, nieodwołalna
i płatna na każde żądanie Zamawiającego- beneficjenta gwarancji
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty- załącznik nr 2 do
Ogłoszenia ,podając w nim cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cena całkowita zadania podana w formularzu oferty' będzie stanowiła wynagrodzenie
wykonawcy.
].p. Opis Ilość Kwota netto Cena (brutto)
-1- -2- -3- -4- -5-
1.
2.
3. Cena musi być wy rażona w7 złotych polskich, liczbowo, niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów, z dokładnością do dw7óch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia między stronami prowadzone będą tylko w walucie PLN.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia a w ostatnich 3 latach wykonali lub wykonują
przed upływem terminu składania ofert 3 usługi polegające na wymianie hydrantów7
wewnętrznych na hydranty 25 z wyposażeniem w wąż półsztywny - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do Zaproszenia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji
i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nic wcześniej niż 6-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający przeprowadzi badanie ofert w wyniku, którego:
a) może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który nic przedłoży dokumentów7
wymienionych w pkt 1 i 2,
b) może odrzucić ofertę wykonawcy:
-- która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
-- która zawiera rażąco niską cenę,
-- której treść nic odpowiada treści Ogłoszenia,
-- która zawiera błędy w obliczaniu ceny.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: ceną
W kryterium CENY punkty poszczególnym ofertom będą przyznawane według
poniższego wzoru;
cena najniższej oferty
C=---------------------------------X 100%
cena oferty badanej
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów(C)
X. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całego przedmiotu zamówienia, na
Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do nin. Zaproszenia do złożenia
oferty.
2. Wraz ofertą należy złożyć
- Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty,
- Wykaz usług -- załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
- oświadczenie o akceptacji wzoru umowy.
4. Złożenie większej liczby ofert lub oferty na realizacje części zamówienia lub zawierającej
propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
5. Dokumenty składające się na ofertę musza być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
opakowania, oznakowania oferty lub niedostarczenia jej przez Wykonawcę w terminie
składania ofert.
9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący
sposób:
Oferta na ,,Usługi wymiany hydrantów wewnętrznych na hydranty 25 z wyposażeniem w wąż
półsztywny w budynku Urzędu Gminy Legnickie Pole"- Znak sprawy OR.271.24.2019.U.ZP".

Kontakt:
11. Osobą do kontaktu w sprawie zakresu objętego zapytaniem ofertowym od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00 -15.00 jest Waldemar Hreczany - Z-ca Kierownika- zamówienia
publiczne

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.