Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
727z dziś
4396z ostatnich 7 dni
15549z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczenia na salę narad

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczenia na salę narad

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cieszków
ul. Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
powiat: milicki
tel. 71 38 48 182, faks 71 38 48 102
marta.kauch@ug.cieszkow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Cieszków
Wadium: 5.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Cieszków oraz adaptacja pomieszczenia na salę narad
Przeznaczony do termomodernizacji obiekt to budynek wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. W obiekcie mieści się Urząd Gminy w Cieszkowie. Pow. zabudowy - 309 m2. Przedmiot zamówienia podzielny jest na dwie części tj: Część 1) Termomodernizacja budynku - roboty przygotowawcze - docieplenie oraz izolacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu - docieplenie ścian budynku powyżej poziomu gruntu - wykonanie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych - przebudowa wiatrołapu - remont schodów zewnętrznych - wykonanie tarasu - wykonanie chodnika - naprawa płyt balkonowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, Projekt budowlano - wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, pn. ,,Rozbudowa budynku o wiatrołap, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po dawnym składzie opału na salę narad oraz docieplenie wraz z remontem budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 41" opracowanej przez Pracownie Audytorską Sp. z .o.o. Ostrowiec Św. wrzesień 2018r. Część 2) Adaptacja pomieszczenia na salę narad wraz z przystosowaniem sąsiednich pomieszczeń - likwidacja ścianki między pomieszczeniami 01/12 i 01/13 - wykonanie schodów - wykonanie otworu stanowiącego przejście z pomieszczenia 01/12 do Sali narad pom. 01/10 - rozbiórka schodów w pomieszczeniu oraz zamurowanie drzwi - wykonanie nowego otworu okiennego w sali narad - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali narad - remont posadzki w sali narad - adaptacja pomieszczenia 01/11 jako aneks kuchenny przy sali narad - zapewnienie odpowiedniej wentylacji - malowanie pomieszczeń - wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń 01/9 i 01/11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa Projekt Budowlany (RYSUNEK nr 1, E2, S.1) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, pn. ,,Rozbudowa budynku o wiatrołap, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po dawnym składzie opału na salę narad oraz docieplenie wraz z remontem budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 41" opracowanej przez Pracownie Audytorską Sp. z .o.o. Ostrowiec Św. wrzesień 2018r

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach termomodernizacji planuje się następujące rodzaje robót: - roboty przygotowawcze - docieplenie oraz izolacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu - docieplenie ścian budynku powyżej poziomu gruntu - wykonanie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych - przebudowa wiatrołapu - remont schodów zewnętrznych - wykonanie tarasu - wykonanie chodnika - naprawa płyt balkonowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, Projekt budowlano - wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, pn. ,,Rozbudowa budynku o wiatrołap, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po dawnym składzie opału na salę narad oraz docieplenie wraz z remontem budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 41" opracowanej przez Pracownie Audytorską Sp. z .o.o. Ostrowiec Św. wrzesień 2018r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-4, 45400000-1, 45440000-3, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 25,00
doświadczenie kierownika budowy 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ) Adaptacja pomieszczenia na salę narad wraz z przystosowaniem sąsiednich pomieszczeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: - likwidacja ścianki między pomieszczeniami 01/12 i 01/13 - wykonanie schodów - wykonanie otworu stanowiącego przejście z pomieszczenia 01/12 do Sali narad pom. 01/10 - rozbiórka schodów w pomieszczeniu oraz zamurowanie drzwi - wykonanie nowego otworu okiennego w sali narad - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali narad - remont posadzki w sali narad - adaptacja pomieszczenia 01/11 jako aneks kuchenny przy sali narad - zapewnienie odpowiedniej wentylacji - malowanie pomieszczeń - wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń 01/9 i 01/11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa Projekt Budowlany (RYSUNEK nr 1, E2, S.1) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, pn. ,,Rozbudowa budynku o wiatrołap, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po dawnym składzie opału na salę narad oraz docieplenie wraz z remontem budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 41" opracowanej przez Pracownie Audytorską Sp. z .o.o. Ostrowiec Św. wrzesień 2018r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-4, 45400000-1, 45440000-3, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 25,00
doświadczenie kierownika budowy 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45410000-4,45000000-7,45400000-1,45440000-3,45440000-3,45300000-0,45310000-3,45311000-0

Dokument nr: 562183-N-2019, FZ.271.1.8.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.cieszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1481 z późń. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-08, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Przedstawią informację z banku o posiadaniu dostępu do środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 300.000 zł. - Przedstawią polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 300.000 zł. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje do wykonania robót budowlanych w zakresie występujących w zamówieniu , posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie branży Wymagane jest udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie; przynajmniej 2 zadań inwestycyjnych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wartość robót minimum 300.000 zł każda. Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności kierownika budowy były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. A.2) niniejszej specyfikacji. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 2 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 25,00
doświadczenie kierownika budowy 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.