Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie/remont nakładek asfaltowych

Przedmiot:

Wykonanie/remont nakładek asfaltowych

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03
bbardel@gmina.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 6,2 tys. m2 w roku 2019, co stanowi ok. 2 km dróg o szerokości od 2,4 m do 4,0 m
1. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. roboty pomiarowe w ilości 2 km, 2. ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km w ilości 500m2, 3. cięcie nawierzchni asfaltowej mechaniczne, grubość cięcia 5cm w ilości 70m, 4. frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km (odcinki przejściowe) w ilości 150m2, 5. wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 5000m2, 6. korytowanie na głębokość 40 cm (roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km) w ilości 250m2, dodatek za każdy cm korytowania (+ -), 7. warstwa dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych - frakcja od 0,0 do 63,0 mm o średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 250m2, dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa naturalnego (+ -), 8. górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych /kliniec/ frakcji od 0,0 mm do 31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 5000m2, dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa łamanego (+ -), 9. oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 350m2, 10. wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) o grubości 3 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 550m2, dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -), 11. wykonanie warstwy ścieralnej (w tym wykonanie zjazdów do posesji) o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 6200m2, dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -), 12. wykonanie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych - 18 szt, 13. wykonanie regulacji pionowej zaworów i zasuw wodociągowych - 12 szt. 2. Dodatkowe informacje: 1. Maksymalna odległość realizowanego zamówienia od granic miasta Tarnowa - 15 km, 2. Szerokość dróg od 2,4 m do 4 m, 3. Na drogach obowiązuje kategoria ruchu KR 1-2, 4. Do wykonania warstwy ścieralnej wymaganym będzie stosowanie asfalto-betonu z masy na kruszywie grysowym. 5. Technologia wykonywanych robót (min. 10 odcinków dróg) każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi. 3. Uwagi: o Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót, o W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji, o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót), o Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na koszt własny,

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 562937-N-2019, GK.271.18.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny w formie papierowej
Adres:
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca wykaże, że: 1) posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/remoncie dróg o wartości robót nie mniejszej niż 200 tys. zł brutto. 2) dysponuje lub będzie dysponował wytwórnią mas bitumicznych w odległości od miejsca budowy zapewniającej transport i wbudowanie (z zachowaniem parametrów masy) w czasie nie dłuższym niż dwie godziny. 3) dysponuje, lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna ), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp ( informacje z otwarcia ofert ), przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samem grupy kapitałowe, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.