Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
738z dziś
3724z ostatnich 7 dni
15788z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i modernizacja zjazdu do garaży podziemnych poprzez wykonanie zadaszenia i naprawę...

Przedmiot:

Remont i modernizacja zjazdu do garaży podziemnych poprzez wykonanie zadaszenia i naprawę ścian oporowych

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Alternatywa"
Bóżniczna 3 lok.19A
26-600 Radom;
powiat: Radom
(48) 360-07-85
sm.alternatywa@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom;
Wadium: 3000,- zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
,,Remont i modernizacja zjazdu do garaży podziemnych"
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:
Remont i modernizacja zjazdu do garaży podziemnych poprzez wykonanie zadaszenia i naprawę ścian oporowych.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których celem jest wybudowanie
zadaszenia zjazdu do garażu podziemnego usytuowanego na przedłużeniu ul.
Anielewicza w Radomiu.
2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w
szczególności:
1) Wybudowanie zadaszenia,
2) Naprawa ścian oporowych,
3) Wykonanie instalacji elektrycznej,
4) Prace ogólnobudowlane towarzyszące i wykończeniowe.
2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z niniejszymi warunkami w
szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do nich dokumentacją
projektową, oraz przedmiarem robót.
-2-
2.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją
projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:
1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
2) uporządkowanie terenu po budowie,
3) likwidacja placu budowy
oraz wszelkie inne prace nie objęte dokumentacją a konieczne do wykonania ze
względu na sztukę budowlaną.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu
zamówienia.
2.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na
okres min. 3 lat.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert w obecności oferentów.

Składanie ofert:
§ 15
Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 19.07.2019 roku do godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Alternatywa
26-600 Radom ul. Bóżniczna 3 lok.19A
Tel. (48) 360-07-85
b) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
§ 6
Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia - nie później niż do 15.11.2019 r.
Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę - potwierdzonej przez inspektora nadzoru -
gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji odbiorowej a w szczególności dokumentacji powykonawczej.
2. Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest
uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania
których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej
skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym
ostatecznym zakończeniu wszystkich robót. Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany
jest załączyć dokumentację odbiorową.

Wymagania:
§ 3a
1. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia, których dotyczy
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę, tym samym dopuszcza
możliwość korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty tych części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń
lub sprzeciwu:
a) wynagrodzenie podwykonawcy będzie płatne przez wiodącego Wykonawcę,
który będzie rozliczał się z inwestorem.
b) przedmiot umowy o podwykonawstwo będzie tożsamy z przedmiotem
niniejszego zamówienia .
c) umowa z podwykonawcą nie będzie zawierała terminu realizacji dłuższego niż
ta, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą a zarazem termin ten nie może
zagrażać dotrzymaniu terminu wykonania całego przedmiotu zamówienia,
d) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:
- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i
Zamawiającego,
- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 5
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
-3-
§ 7
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i załączony aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów budowlanych w połączeniu z montażem konstrukcji stalowych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.
Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.
1.3 Dysponowania potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.
-4-
1.4 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia
Wykonawcy, że dysponuje osobą o specjalności budowlanej w zakresie budowy obiektów budowlanych, która zapewni właściwe kierowanie budową oraz osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.
1.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
2.Ocena spełniania warunków od 1.1 do 1.5 dokonana będzie metodą ,,zero -
jedynkową".
Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być
brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
§ 8
Inne dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.
Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej również
oryginału dokumentu wadium jeśli zostało wniesione w formie niepieniężnej, tj.:
- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej;
- gwarancji bankowej;
- gwarancji ubezpieczeniowej.
Zamawiający zwracając wadium, zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium.
§ 9
Informacja dla wykonawców zamierzających wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
§ 10
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem punktu 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
-5-
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 2. Uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania :
a) w formie pisemnej - najpóźniej 3 dni robocze od daty otrzymania
wezwania
b) drogą elektroniczną - najpóźniej 2 dni robocze od daty otrzymania
wezwania
Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia,
wnioski oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca
obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji
drogą elektroniczną na pocztę e-mail. Potwierdzenie otrzymania
korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail
o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)
korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia,
zawiadomienia, wniosku lub informacji.
3. Numery telefonu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.
4. Tryb udzielania wyjaśnień:
4.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
4.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.1., lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.1.
4.4 Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia Wykonawcy i jednocześnie bez ujawniania źródła zapytania udostępnia ją na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Mieczysław Banach - Prezes zarządu
§ 11
Informacja o sposobie udostępniania protokołu z postępowania
Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Spółdzielnia Mieszkaniowa Alternatywa w Radomiu ul. Bóżniczna 3 lok.19A) samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści protokołu wraz załącznikami.
-6-
§ 12
Wymagania dotyczące wadium.
1. Ustala się wadium w wysokości: 3000,- zł (słownie: trzy tysiące) złotych.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniężnej,
- poręczenia bankowego,
- gwarancji bankowej,
- gwarancji ubezpieczeniowej.
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy PKO BP I O Radom, Nr 78 1020 4317 0000 5802 0017 2791, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert określonym w § 15 pkt 1.a SIWZ środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie
oryginału załączyć do oferty.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium,
winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową Alternatywa w
Radomiu,
b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),
c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.
Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw.
5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.
6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w umowie. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie, w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium.
7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzenia opisanego w § 19 ust.5 jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
§ 13
Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
-7-
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
§ 14
Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.
1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia wymaga, aby oferta była właściwie
sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w
SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie
prawnym - upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem
czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty mają być
sporządzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty
w postaci elektronicznej.
3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie
do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do
oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty.
4. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do niej muszą być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
5. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego - Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez upoważnioną osobę lub osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. wadium niepieniężne czy pełnomocnictwo) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału
6. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.
8. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub oferta została złożona po upływie terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
10. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, która będzie:
a) zaadresowana na Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Alternatywa
26-600 Radom ul. Bóżniczna 3 lok.19a,
-8-
b) posiadać oznaczenie:
,, Remont i modernizacja zjazdu do garaży podziemnych"
c) zawierać ponadto następujące załączniki:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- kosztorys ofertowy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
-oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej lub potwierdzenie przelewu wniesienia wadium w formie pieniężnej,
- wykaz wykonanych robót.
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nieotwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia w złożeniu oferty.
11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Uwagi:
-1-
Radom, dnia 10.06.2019 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
,,Remont i modernizacja zjazdu do garaży podziemnych"
§ 1
Nazwa oraz adres zamawiającego.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Alternatywa"
ul. Bóżniczna 3 lok.19A
26 - 600 Radom; woj. Mazowieckie
REGON: 001376859; NIP: 7960078648;
tel. (48) 360-07-85; e-mail: sm.alternatywa@wp.pl
Prowadzący sprawę: Spółdzielnia Mieszkaniowa Alternatywa w Radomiu
§ 2
Postanowienia ogólne.
1. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. z 1964 Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami)
2. Zasady, w tym warunki postępowania przetargowego określa niniejsza procedura. Postępowanie przetargowe podlega prawu polskiemu. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o unieważnienia postępowania bez wskazania przyczyn
o dokonania wyboru oferty bez podania uzasadnienia
§ 16
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
4.1 Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót, specyfikację techniczną, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
-9-
Ewentualne różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty, jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ.
4.2 Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk i podatek VAT, a także wykonanie prac i robót o których mowa w § 3 pkt 2.3 SIWZ.
4.3 Przy sporządzaniu wyceny materiałów Wykonawca musi opierać się na materiałach producenta, które zostały przewidziane w projekcie technicznym.
4.4 Przy wycenie robót należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy itp.).
4.5 W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.
4.6 Sporządzona przez Wykonawcę wycena robót stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.7 Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową Wykonawcy i
jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
4.8 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu wraz z
ofertą szczegółowy kosztorys. Suma wartości podanych w kosztorysie musi być
zgodna z ceną ofertową. Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres
robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie
objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres
w kosztorysie.
UWAGA!
Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten
sposób, że jeżeli cena ryczałtowa (na druku oferty) podana liczbą nie będzie
odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę
ryczałtowa podaną słownie.
§ 17
Informacje dotyczące waluty w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich (PLN).
-10-
§ 18
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
a) cena ofertowa,
b) okres gwarancji,
c) doświadczenie.
UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji na przedmiot
zamówienia poniżej 3 lat zostanie odrzucona.
2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i
wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian treści ofert,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
§ 19
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia;
c) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być
zawarta;
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a), b), c) na swojej stronie internetowej.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
-11-
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
§ 20
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniężnej,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:
a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową Alternatywa w
Radomiu,
b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),
c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),
d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,
e) wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zwróci 80 % wysokości zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy).
4. Pozostałe 20% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku, podatku od odsetek oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 20a
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia
§ 21
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.
-12-
Projekt wymaganej umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.
§ 22
Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian
1. Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu budowlanego.
2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:
2.1 wynagrodzenia (ceny):
a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót.
Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę
dla zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może
jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie
określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe
lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na
wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien
być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy,
Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w
dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności
dokonania zmian w dokumentacji,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
2.2 terminu wykonania zamówienia:
a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,
b) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. ,,siły wyższej" lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych.
d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki
-13-
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 3. Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana
kierownika budowy (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może
nastąpić jedynie po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego bez
konieczności podpisywania aneksów.
§ 22a
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 23
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:
1) Wzór druku oferty;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznika do oferty;
3) Druk wykazu wykonanych robót - wzór załącznika do oferty;
4) Projekt umowy;
5) Dokumentacja projektowa;
6) Specyfikacja techniczna;
7) Przedmiar robót
§ 24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.